OPISKELIJAKSI ILMOITTAUTUMINEN

Oulun aikuislukioon opiskelijaksi haluavan on ilmoittauduttava suoraan koululle. Oulun aikuislukio ei kuulu yhteisvalinnan piiriin.

Postitse ilmoittautuvan tulee tulostaa hakulomake. Ilmoittautuessa jätetään kopio viimeisestä yleissivistävästä oppilaitoksesta (kansakoulusta, peruskoulusta, keskikoulusta tai lukiosta) saadusta päästö- tai erotodistuksesta. Kopio riittää, jos ilmoittautujalla on mukanaan myös alkuperäinen todistus. Muina aikoina ilmoittautumisen voi jättää tai lähettää koulun kansliaan. Opiskelu voi alkaa aina uuden periodin alussa.

Aikuislukion opiskelijoille ei pääsääntöisesti myönnetä opintotukea eikä koulumatkatukea. 
Poikkeuksena ovat oppivelvolliset nuoret sekä aikuisten perusopetuksen ja lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen opiskelijat, jotka voivat tietyin ehdoin saada opintotukea ja koulumatkatukea. Mahdollisen oikeuden opintotukeen voi tarkistaa Kelasta ja oikeuden koulumatkatukeen ryhmänohjaajalta. Myös opiskelija, jonka ammatillinen perustutkinto on valmistunut ja jonka lukio-opinnot ovat kesken, voi saada opintotukea ammatillisen perustutkinnon valmistumisen jälkeen.

Lukio 
Ilmoittautua voi koska tahansa lukuvuoden aikana kanslian aukioloaikana. Opinnot voi aloittaa aina periodin alussa. Ilmoittautumislomakkeen mukaan on liitettävä viimeisin koulutodistus. Koko oppimäärän suorittamiseen tähtäävä opetus on maksutonta, jos ei ole päätoiminen opiskelija toisessa oppilaitoksessa. Ennen opintojen alkua voi varataajan opinto-ohjaajalta.

eLukio
Ilmoittautua voi koska tahansa lukuvuoden aikana aikuislukion kansliaan. Opinnot voi aloittaa periodin alussa. Kursseille ilmoittaudutaan Wilman kautta. Koko lukion oppimäärään tähtäävä opetus on maksutonta, jos ei ole päätoiminen opiskelija toisessa oppilaitoksessa. Jos kokeita on tarkoitus suorittaa muualla kuin koulussa, tulee keskustella koevastaavan kanssa koejärjestelyistä ja muista käytännön seikoista.

Yo-kirjoitukset
Syksyn ylioppilaskirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 5.6.
Kevään kirjoituksiin ilmoittaudutaan viimeistään 1.12.

Hajauttajat, jotka ovat osallistuneet ylioppilaskirjoituksiin, voivat seuraavan tutkintokerran kokeisiin ilmoittautua vasta lopullisten tulosten tultua. Kirjoitusmaksut vaihtelevat. Ajantasaiset kirjoitusmaksut löytyvät ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta www.ylioppilastutkinto.fi .

Kursseille ja opintojaksoille ilmoittautuminen
Kursseille/opintojaksoille ilmoittaudutaan Wilman kautta. Opettaja voi ottaa vielä toisella ja kolmannella tunnilla lisää opiskelijoita, mutta hän ei ole enää velvollinen selittämään kurssin sisältöä. Jos opiskelija ei pääse ensimmäiselle oppitunnille, kannattaa asiasta ilmoittaa kurssin/opintojakson opettajalle sähköpostitse.

Aineopiskelu
Yksittäisten aineiden suorittaja saa todistuksen lukion aineoppimäärien suorittamisesta, kun koko oppimäärään kuuluvat opinnot on suoritettu. Koko oppimäärä käsittää kaikki pakolliset opinnot ja mahdollisesti valinnaisia opintoja. Jos yksittäisen aineen suorittajalla on aikaisempia opintoja tässä aineessa, saa hän vapautuksen näistä opintoja vastaavista kursseista/opintojaksoista. Suoritetuksi pitää kuitenkin tulla vähintään ne opinnot, jotka päättöarvosanan korottajan on suoritettava.

Aineopiskelumaksu lukiossa
Koko lukion oppimäärää suorittaville aikuislukion opiskelu on maksutonta.
Aineopiskelijalta peritään aineopiskelumaksu, joka on 60 €/lukuvuosi. Aineopiskelijamaksu laskutetaan lukuvuosittain kaikilta aineopiskelijoiksi ilmoittautuneilta ja opintojaan jatkamaan ilmoittautuneilta aineopiskelijoilta, vaikka ei olisi suorittanut yhtään opintoja. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelijailmoituksen laskutusta varten.
Ylioppilastutkinnon täydentäjiltä ja korottajilta peritään kyseisen lukuvuoden aineopiskelijamaksu 60 €. Maksamalla aineopiskelumaksun voi osallistu opintoihin ja yo-kokeisiin syksyn ja kevään aikana. Yo-tutkintoa voi korottaa ja täydentää ilman aineopiskelijamaksua, jos on valmistunut ylioppilaaksi Oulun aikuislukiosta kahden edellisen ylioppilastutkintokerran aikana.

Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan.
Suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta, paitsi suomalaisen lukion suorittaneilta peritään lukuvuosimaksu 60 €.

Aineopiskelumaksu perusopetuksessa
Koko perusopetuksen oppimäärää suorittaville aikuislukion opiskelu on maksutonta.
Aineopiskelijalta peritään aineopiskelijamaksu, joka on 60 euroa lukuvuosi. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelijailmoituksen laskutusta varten. Maksu peritään lukuvuosittain kaikilta lukuvuoden aikana opiskelijaksi ilmoittauneilta ja opintojaan jatkamaan ilmoittautuneilta aineopiskelijoilta. 
Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan.
Suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta paitsi suomalaisen lukion suorittaneilta peritään suomi toisena kielenä opinnoista aineopiskelijamaksu.

LOMAKKEET

Ilmoittautumislomake aikuislukioon, lukio-opetus (pdf) 

Ilmoittautumislomake aikuislukioon, perusopetus (pdf)

Hakulomake Osaolaiset (pdf)

Aineopiskelijailmoitus (pdf) 

Läsnäoloilmoitus (pdf)

Tenttianomuslomake (pdf)

Ilmoittautuminen uusintakokeeseen (pdf)