PERUSOPETUS

Aikuisten perusopetuksessa voivat opiskella yli 16-vuotiaat suomalaiset ja ulkomaalaistaustaiset opiskelijat. Aikuisten perusopetuksessa opiskelija voi suorittaa perusopetuksen alkuvaiheen tai sen osia ja perusopetuksen päättövaiheen. Alkuvaiheen opinnot on tarkoitettu opiskelijoille, joiden suomen kielen taidot eivät vielä riitä perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Alkuvaiheen opintoihin sisältyy lukutaitovaihe. Lukutaitovaiheen opinnot on tarkoitettu luku- ja kirjoitustaidon alkeita ja numeerisia perustaitoja tarvitseville. Alkuvaiheen opintojen jälkeen opiskelija voi siirtyä perusopetuksen päättövaiheen opintoihin. Riittävän suomen kielen taidon omaavat voivat aloittaa päättövaiheen opinnot ilman alkuvaiheen opintoja.

Alkuvaiheen opintoihin kuuluu suomi toisena kielenä, englannnin, matematiikan, yhteiskuntatietouden ja kulttuurintuntemuksen, ympäristö- ja luonnontiedon, terveystiedon kursseja sekä opinto-ohjausta ja työelämätaitoja.

Koko oppimäärän suorittaminen
Opiskelija on suorittanut aikuisten perusopetuksen koko oppimäärän, kun hän on suorittanut hyväksytysti päättövaiheen kaikkien henkilökohtaiseen opinto-ohjelmaansa kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät ja suoritettujen kurssien kokonaismäärä on vähintään 46.

Perusasteen päättövaiheen opiskeltavat aineet, joissa on pakollisia kursseja, ovat suomi toisena kielenä ja kirjallisuus, englanti (A-kieli), ruotsi (B1-kieli), matematiikka, historia, yhteiskuntaoppi, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, terveystieto, uskonto tai elämänkatsomustieto sekä opinto-ohjaus ja työelämätaidot. Pakollisista kursseista kertyvä kurssimäärä on 39.

Päättövaiheen oppimäärä on mahdollista suorittaa kahdessa vuodessa, mikä onkin varsin yleinen opiskeluaika. Opiskelija voi noudattaa myös hitaampaa etenemisnopeutta ja käyttää esim. kolme vuotta perusasteen suorittamiseen. Jos opiskelija on opiskellut aikaisemmin ammatillisessa koulutuksessa, vapaan kansansivistyksen oppilaitoksissa tai muualla sellaisia aihekokonaisuuksia, jotka vastaavat jotakin tai joitakin perusopetuksen kursseja, hän saa vapautuksen näiden kurssien suorittamisesta.

Päättötodistusarvosanojen korottaminen
Peruskoulun tai keskikoulun suorittanut voi korottaa perusopetuksessa yhtä tai useampaa päättötodistusaineen arvosanaa. Arvosanan korottajan tulee ilmoittautua aineopiskelijaksi. Arvosanan korottaminen edellyttää tiettyjen kurssien opiskelemista ja suorittamista. Kurssien määrä vaihtelee aineittain yhdestä kolmeen. Yhden tai useamman päättöarvosanan korottanut saa todistuksen peruskoulun aineoppimäärien suorittamisesta

Aineopiskelu
Aineopiskelijan on mahdollista opiskella yksittäisiä oppiaineen kursseja tai suorittaa oppiaineen koko oppimäärä. Koko oppimäärän suorittaminen käsittää ko. oppiaineen kaikki pakolliset kurssit. Jos yksittäisen aineen suorittajalla on aikaisempia opintoja tässä aineessa, saa hän vapautuksen näistä opintoja vastaavista kursseista. Suoritetuksi pitää kuitenkin tulla vähintään ne kurssit, jotka päättöarvosanan korottajan on suoritettava.
Yksittäisten aineiden suorittaja saa todistuksen peruskoulun aineoppimäärien suorittamisesta.

Aineopiskelumaksu
Aineopiskelijalta peritään lukuvuosimaksu, joka on 60 €/lukuvuosi. Kukin aineopiskelija täyttää aineopiskelija-ilmoituksen laskutusta varten. Oppilaitokselta peritään maksu tehdyn sopimuksen mukaan. Suomi toisena kielenä opiskelu on maksutonta paitsi suomalaisen lukion suorittaneilta peritään lukuvuosimaksu 60 €.