Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. 

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu. Laskun kiinteä eräpäivä on kuukauden 26. päivä.
 

Yksityisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Yksityiset päiväkodit ja yksityiset perhepäivähoitajat perivät asiakasmaksun määrittelemänsä hoitopaikkahinnan mukaan. Asiakasmaksuissa ei ole mainittavaa eroa kunnallisen ja yksityisen välillä, sillä yksityiseen varhaiskasvatukseen on sinulla mahdollisuus hakea joko palveluseteliä tai yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Lisätietoa hinnoista ja yksityisen hoidon tukivaihtoehdoista löydät yksityisen varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Maksulaskuri

Voit arvioida kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuden maksulaskurin avulla. Huomioithan, että laskurista saat suuntaa-antavan maksun suuruuden. 

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2018 alkaen

Perheen koko/henkilöä Vähimmäisbruttotuloraja €/kk Maksuprosentti %
2 2102 10,70
3 2713 10,70
4 3080 10,70
5 3447 10,70
6 3813 10,70

 

Korkein perittävä asiakasmaksu on 289 €/kk. Alle 27 €:n kuukausimaksua ei peritä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein.

Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 289 €/kk. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, eli enimmillään 145 €/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, eli enimmillään 58 €/kk. Lasta koskevaa 27 € pienempää kuukausimaksua ei peritä.

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen 10 %:n muutos. Muutoksia saattaa aiheuttaa työpaikan vaihtuminen, opiskelun päättyminen, työttömyys, perheen koon muuttuminen (mm. avo/avioliitto/ero) tai se, että voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat.

Perhemuutokset (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18-vuotta) astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien, mikäli perhemuutos on tapahtunut kesken kalenterikuukauden. Mikäli muutos on tapahtunut ensimmäisenä päivänä kalenterikuukauden alusta alkaen, muutos astuu voimaan ensimmäisestä päivästä alkaen.


Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta

Valittu palvelu Maksuprosentti kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksesta
20 tunnin varhaiskasvatus/viikko (työstä johtuva) 50%
10 päivää kuukaudessa 50 %
13 päivää kuukaudessa 75%
5-6 tuntia päivässä 75 %
Laajennettu varhaiskasvatus 5-6 tuntia/päivä 75 %
Esiopetusikäisten lasten osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu 1-2 tuntia päivä (esiopetus + päivähoito) 45 %
Esiopetus + varhaiskasvatus 10 päivää/kuukaudessa 30 %
Esiopetus + varhaiskasvatus 13 päivää/kuukaudessa 45 %
Esiopetus + laajennettu varhaiskasvatus 1-2 tuntia/päivässä 45 %
Esiopetus + laajennettu varhaiskasvatus 3 tuntia/päivässä 60 %

 

Taulukko, josta voi tarkistaa tulorajat 1.8.2018 alkaen.
 

Varhaiskasvatuksen maksut 1.8.2020 alkaen

 

Perheen koko/henkilöä Vähimmäisbruttotuloraja €/kk Maksuprosentti %
2 2136 10,70
3 2756 10,70
4 3129 10,70
5 3502 10,70
6 3874 10,70

Korkein perittävä asiakasmaksu on 288 €/kk. Alle 27 €:n kuukausimaksua ei peritä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein.

Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 288 €/kk. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, eli enimmillään 144 €/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, eli enimmillään 58 €/kk. Lasta koskevaa 27 € pienempää kuukausimaksua ei peritä.
 

Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta

 

Palveluntarve Maksuprosentti kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksesta
10 päivää kuukaudessa 50%
13 päivää kuukaudessa 75 %
Alle 5 tuntia päivittäin 60%
Alle 7 tuntia päivittäin 75 %
5-vuotias tai esiopetus+varhaiskasvatus 10 pv/kk 30 %
5-vuotias tai esiopetus+varhaiskasvatus 13 pv/kk 45 %
5-vuotias tai esiopetus+varhaiskasvatus alle 3 h 45 %
Kokoaikainen varhaiskasvatus 100 %
5-vuotias tai esiopetus+kokoaikainen varhaiskasvatus 60 %

Taulukko, josta voi tarkistaa tulorajat 1.8.2020 alkaen.

Muut maksut

 • Tilapäishoidosta peritään 17,30 €/pv/lapsi kokopäivähoidosta ja 10,40 €/pv/lapsi osapäivähoidosta. Tilapäishoitoa voi käyttää enintään viisi (5) päivää kuukaudessa.
   
 • Avoin varhaiskasvatus on maksutonta

Tulotietojen toimittaminen

Tee sähköinen tuloselvitys

Tuloselvitys tehdään sähköisesti täällä: Sähköinen asiointi 

Mikäli mahdollisuutta sähköiseen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitys toimitetaan paperilomakkeella varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiin osoitteeseen Torikatu 10, 2 krs. 90100 Oulu. 

Perheen tuloina otetaan huomioon

palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

Tulorekisteri

Tulorekisteri on monen eri viranomaisen yhteinen tietokanta, joka kokoaa yhteen ansio-, eläke- ja etuustiedot.

Palkkatulot näkyvät tulorekisterissä 1.1.2020 alkaen ja eläke- ja muut etuudet 1.1.2021 alkaen. Yrittäjien tuloja ei ilmoiteta tulorekisteriin, joten asiakkaat ilmoittavat yritystulot itse.

Oulussa perheille lähetetään vuosittain tulojen vuositarkastuspyynnöt ja koko vuoden palkkakertymätiedot tarkistetaan tulorekisteristä.  Palkkatulotiedot eivät tule tulorekisteristä automaattisesti, vaan ne täytyy aina tarkistaa asiakasmaksutiimin toimesta.

Työnantaja tai muu suorituksen  maksaja ilmoittaa maksetut palkat ja muut ansiotulot tulorekisteriin. Ilmoitusaika on maksupäivä+viisi (5) päivää.

Mikäli lapsi aloittaa uutena varhaiskasvatuspalvelun, palkkatuloja ei heti löydy tulorekisteristä, koska palkanmaksupäivä voi olla seuraavan kuukauden puolella. Tästä johtuen uusien varhaiskasvatuspalvelun aloittavien lasten vanhempia pyydetään toimittamaan tuloselvitykset itse sähköisen asioinnin kautta osoitteella https://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi

Perheiden tulee itse ilmoittaa tuloissa tai perhekoossa tapahtuvista muutoksista, mm. työttömyyden jälkeen työhön palaaminen, työttömyys, uusi äitiys- ja vanhempainraha, lastenhoidon tuki, opiskelun aloittaminen. Näistä  muutoksista asiakasmaksutiimiin ei tule tietoa, joten ilmoitusvastuu tulojen ja perhekoon muuttumisista on edelleen perheillä. 

HUOM! Tulorekisterin tietoja ei toistaiseksi voi käyttää tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määrittämiseen, koska käyttötarkoitusta ei ole kirjattu tulorekisterilain 13 §:ään. Yksityisessä varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhemmat toimittavat tulotietonsa entiseen tapaan sähköisen asioinnin kautta.

 

 

 

 

Asiakasmaksujen käsittely

Kysyttävää asiakasmaksuista

P. 08 558 45300
Puhelinpäivystys klo 9.00-12.00
Sähköposti: varhaiskasvatusmaksut(at)ouka.fi
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen palvelunumero sekä maksuajan myöntämiset erääntymättömiin päivähoitolaskuihin (enintään 3 kk). Käytetystä maksuajasta voidaan periä korko.

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin liittyvät tuloselvitykset käsitellään ja asiakasmaksu- ja palvelusetelipäätökset tehdään varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimissä, joka palvelee osoitteessa Torikatu 10 2. krs. Postiosoite: varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi PL 75 90015 Oulun kaupunki.

Tuloselvitykset toimitetaan sähköisesti osoitteella http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi

Asiakaspalvelusihteerit:

 • Tuula Ihalainen
 • Sirpa Kinnunen
 • Sanna Markus
 • Irja Talman
 • Jenniina Tauriainen
 • Maarit Vilmi


Lisätietoa varhaiskasvatuksen laskutuksesta laskutuksen palvelunumerosta, p. 08 5585 4770 tai sähköpostilla asiakaslaskutus(at)ouka.fi.
Varhaiskasvatuksen reskontraa hoitaa Monetra Oy:ssa palveluasiantuntija Inkeri Huhta-Lempinen, p. 044 703 0818

VARHAISKASVATUSMAKSUN HARKINNANVARAINEN ALENTAMINEN

Asiakas voi hakea harkinnanvaraista maksunalennusta. Yhteydenotto varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiin, p. 08 558 45300 tai varhaiskasvatusmaksut(at)ouka.fi

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa elatusvelvollisuuden, toimeentulotukiedellytysten tai huollollisten näkökohtien perusteella (varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki 13 §) Tätä sovelletaan myös osa-aikaisen varhaiskasvatuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin.  Alla on lueteltu lakisääteiset perusteet ja esimerkkejä harkinnanvaraisista perusteista:    

Lakisääteiset:        

 • osa-aikainen varhaiskasvatus
 • sopimus vähemmästä palveluntarpeesta
 • poissaolojen vaikutus varhaiskasvatusmaksuun
 • sisarusalennus

Harkinnanvaraiset:

 • toimeentulotuen saajat; vapautetaan asiakasmaksusta tai alennetaan asiakasmaksua
 • yö- ja viikonloppuhoito, jonka perhe itse järjestää; 20 % alennus kuukausimaksusta, mikäli perhe esittää tositteet maksetuista korvauksista, tai vaihtoehtoisesti kuukausimaksusta vähennetään todelliset kulut tositteiden mukaisesti
 • kahdella paikkakunnalla asuvat opiskelijat, mikäli eivät saa yleistä asumistukea toiseen vuokra-asuntoon; 30 % alennus kuukausimaksusta . Liitteeksi vuokrasopimus ja kuitti maksetusta vuokrasta. Toisella paikkakunnalla työskentelevät saavat verottajalta työasuntovähennyksen
 • velkasaneeraus; pääsääntöisesti ei alennusta, koska otettu huomioon maksuvarassa. Haetaan uusi päätös maksuvarasta, ellei sitä ole riittävästi huomioitu
 • ulosotto; liitteeksi toimitetaan käräjäoikeuden asialuettelo ulosotossa olevista saatavista
 • avo/avioero; tositteet yllättävistä menoista avioeron tullessa, varhaiskasvatuslaskut jääneet maksamatta ja jäävät vain toisen maksettavaksi, vaikka maksu määritelty molempien tuloilla, maksu tarkistetaan vastaamaan ao. huoltajan tuloja. Laaditaan tarvittaessa maksuohjelma
 • sairauskulut; vanhemman sairaus: muuttuneet tulotiedot alentavat maksua. Mikäli perheen toimeentulo on heikentynyt sairauden vuoksi, kerta-alennus 50 % asiakasmaksusta.  Suurista sairaala- ja lääkekuluista tosite
 • lapsen sairaala- ja kuntoutusjakso (vähintään 5 vrk); tosite maksuista. Harkinnanvaraisesti voidaan hyvittää, elleivät sairauspoissaolot jo puolita varhaiskasvatushoidon kuukausilaskua
 • jos perheen toimeentulo on heikentynyt esim. pitkäaikaisen työttömyyden tai sairauden vuoksi, -50 %
 • vammaisten lasten varhaiskasvatus on maksutonta silloin, kun varhaiskasvatuspalvelu on merkitty lapsen erityishuolto-ohjelmaan (EHL)
 • Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä.

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

Poissaolot hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa ainoastaan seuraavissa tapauksissa

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan
   
 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
   
 • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 • päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7§:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan
 • lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana.
   

Kesäajan poissaolot 1.6. - 31.8.

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6. - 31.8. välisenä aikana vähintään kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä asiakasmaksua.

Kehitysvammaisten lasten päivähoito

Korkein hallinto-oikeus on 6.11.2012 antamallaan päätöksellä vahvistanut, että kehitysvammaisen lapsen osalta pelkästään päiväkotiryhmässä olemista voidaan pitää kuntouttavana ja että tällainen päiväkodissa tapahtuva hoito on merkittävä kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan. Kehitysvammaisen lapsen on saatava maksutonta päivähoitoa osana erityishuoltolain mukaista erityishuoltoa.

 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on 27.3.2013 § 48 päättänyt, että kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitystä päivähoidosta ei peritä päivähoitomaksua 1.12.2012 alkaen. Päätöksen myötä myös tuntirajoitukset (viisi tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa) ovat poistuneet.

Muuta paperinen lasku E-laskuksi

Laskut suoraan verkkopankkiin

Oulun kaupunki tarjoaa varhaiskasvatuksen asiakkaille mahdollisuuden verkkolaskun eli e-laskun käyttöön.

E-lasku on sähköinen lasku, jonka asiakas saa suoraan omaan verkkopankkiinsa. Lähetetty lasku näkyy verkkopankissa paperilaskun näköisenä normaalina laskuna. Kaupungin e-laskuasiakkaaksi voi rekisteröityä heti. E-laskun käyttöönotto-ohjeet löytyvät omasta verkkopankista. Tarvittaessa opastusta saa oman pankin asiakaspalveluneuvonnasta.

Päivähoitolaskun kiinteä eräpäivä on 26. päivä.
 

Mitä hyötyä e-laskuun siirtymisestä on?

 • ei tili- ja viitenumeroiden näppäilyä eikä näppäilyvirheitä, lomake on valmis maksamista varten
 • ei laskujen säilytys- ja tuhoamishuolia, laskut pysyvät tallessa sähköisessä arkistossa
 • laskut voi tarkistaa ja maksaa missä tahansa, kun käytössäsi on internet-yhteys, myös matkoilla
 • ei enää kuukausittaista päivähoitolaskua postin joukossa
   

Kuka voi tehdä verkkolaskusopimuksen?

Kumpi tahansa vanhemmista voi tehdä verkkolaskusopimuksen ja laskun voi ohjata mille tilille tahansa, kunhan sopimuksen tunnisteena käytetään laskulla ensimmäisenä ilmoitetun henkilön henkilötunnusta.

 

Verkkolaskutiedote (pdf) 


 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä asiakasmaksuista

Milloin esiopetusikäisen lapsen laskutus päättyy?

 • maksuton esiopetus päättyy 31.5. ja mikäli lapsi on hoidossa 1.6. alkaen, maksupäätös muodostuu kokoaikaisen varhaiskasvatusmaksun mukaisesti. Mikäli maksupäätös on tehty 1.6. alkaen, maksupäätöksessä lukee "päivähoitomaksu on voimassa toistaiseksi, alkaen 1.6.". Tämä tarkoittaa sitä, että maksu peritään siihen saakka, kun lapsen päivähoitosijoitus on voimassa. Jos lapsi on hoidossa kesäkuussa vain muutaman päivän, näiltä päiviltä peritään päivähoitomaksu. Mikäli lapsi on hoidossa elokuussa ennen kouluun siirtymistä, elokuussa peritään maksu siihen saakka, kun lapsen päivähoitosijoitus on voimassa. 

Miksi maksupäätöksellä on eri summa kuin laskulla?

 • maksupäätöksellä näkyy aina kuukausimaksu. Laskulla oleva pienempi summa johtuu siitä, mikäli lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen kesken kuukauden, tällöin laskutetaan siitä  alkaen, kun lapsen varhaiskasvatus on alkanut. Myös silloin, kun lapsi jää pois varhaiskasvatuspalveluista, laskulla on pienempi summa kuin päätöksessä. 

Miksi maksupäätöksiä tulee niin usein?

 • maksupäätös muodostuu aina, kun jotain muutosta lapsen tietoihin on tehty. Jos perheessä tapahtuu muutoksia (esim. uusi avo-/aviopuoliso tai  lapsi täyttää 18 vuotta) saa perhe uuden maksupäätöksen. Lapsen palvelutarpeen muuttuessa esim. kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta osa-aikaiseen tai perhe tekee sopimuksen vähemmästä palveluntarpeesta vaikuttaa asiakasmaksun muodostamiseen ja perhe saa uuden maksupäätöksen. Myös lakimuutokset ja indeksimuutokset vaikuttavat varhaiskasvatusmaksuun, jolloin tulorajat muuttuvat. Kaikki nämä muutokset muodostavat uudet maksupäätökset. 

Mitkä tulot vaikuttavat päivähoitomaksuun?

 • ansiotulot (brutto) (myös palkan osana maksettava tuotantopalkkio)
 • verolliset luontaisedut (esim. auto-, ruoka-, puhelin- ja asuntoetu)
 • pääomatulot (esim. korko-, osinko- ja vuokratulot)
 • itsenäisestä ammatinharjoittamisesta ja yritystoiminnasta saatavat tulot (myös starttiraha)
 • verolliset päivärahat (eivät matkustussäännön mukaisia päivärahoja)
 • eläkkeet ja elinkorot (myös lasten, jotka ovat päivähoidossa)
 • elatusavut ja elatustuet päivähoidossa olevista lapsista
 • työttömyysturvalain mukainen päiväraha
 • Kelan maksama peruspäiväraha, työmarkkinatuki ja koulutustuki
 • työvoimakoulutuksen koulutustuki/koulutustuen ansiotuki
 • oppisopimuskoulutuksen opintososiaalinen etuus päivärahan osalta
 • Kelan ja vakuutusyhtiön maksama kuntoutusraha
 • sairausvakuutuslain mukainen sairauspäiväraha, äitiys- ja vanhempainraha, isyys- ja vanhempainraha
 • Kelan maksama joustava hoitoraha/osittainen hoitoraha
 • tapaturmavakuutuksen päiväraha ja haittaraha
 • kunnan maksama omaishoidontuki
 • perhehoitajan hoitopalkkio
 • tutkimusapuraha
 • muut jatkuvat henkilökohtaiset tulot
 • lomaraha (3,85 % bruttopalkasta kuukautta kohti) 1.3.2017 alkaen kolmen (3) vuoden ajaksi

  Lasten tulot otetaan huomioon varhaiskasvatuksessa olevien lasten osalta.

Mitä tuloja ei huomioida päivähoitomaksua määriteltäessä?

 • lapsilisä
 • lapsen hoitotuki
 • eläkkeensaajan hoitotuki
 • kansaneläkelain mukainen lapsikorotus
 • asumistuki
 • vammaistuki
 • tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut
 • sotilasavustus
 • rintamalisä
 • opintotuki (entinen opintoraha ja aikuisopintoraha)
 • opintotuen asumislisä
 • koulutusrahaston myöntämä aikuiskoulutustuki
 • toimeentulotukena maksettava toimintaraha ja matkakorvaus
 • kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun kuntoutusrahalain mukainen ylläpitokorvaus
 • opintojen johdosta suoritettavat apurahat ja muut vastaavat avustukset
 • matkustussäännön mukainen päiväraha
 • kulukorvaukset, kuten ulkomaan päiväraha
 • perhehoidon kustannusten korvaukset
 • lasten kotihoidontuki ja Oululisä
 • toimeentulotuki
  Tuloista vähennetään suoritetut elatusavut sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset sekä syytinki.

Milloin päivähoitolaskut tulevat ja milloin on eräpäivä?

 • päivähoitolaskut laskutetaan aina jälkikäteen eli esim. marraskuun lasku laskutetaan joulukuun alussa ja eräpäivä on joulukuun lopussa. Kiinteä eräpäivä on 26. päivä, mutta arkipyhistä ja viikonlopuista johtuen eräpäivä voi hieman vaihdella. Perheitä suositellaan ottamaan käyttöön e-lasku, jolloin turhia paperilaskuja ei lähetetä.

Mitä tarkoittaa laskutuksen 12.kuukausi?

 • päivähoitolaskut laskutetaan 11 kuukaudelta kalenterivuodessa. Mikäli lapsen hoito on alkanut 1.8. tai aikaisemmin, seuraavan vuoden heinäkuu on maksuton, olipa lapsi sitten hoidossa tai ei. Mikäli lapsen  hoito on alkanut 1.9. tai tämän jälkeen, seuraavan vuoden heinäkuulta laskutetaan maksu sen mukaisesti, minkä ajan lapsi on päivystävässä päiväkodissa. Mikäli päivystysaikana ei tarvita lapselle hoitoa, laskua ei muodostu heinäkuulta lainkaan.

Milloin päivähoitolaskuun tulee hyvityksiä?

 • varhaiskasvatuslain mukaiset hyvitykset tulevat silloin, kun lapsi on sairaana saman kalenterikuukauden aikana 11 päivää tai enemmän, tällöin lasku puolittuu. Mikäli lapsi sairastaa koko kalenterikuukauden, laskua ei synny lainkaan. Mikäli lapsi on poissa päivähoidosta koko kuukauden muusta syystä kuin sairauden vuoksi, maksuna peritään puolen kuukauden maksu. Eli mikäli lapsi käyttää yhdenkin päivän varhaiskasvatuspalveluja kuukauden aikana, muodostuu koko kuukauden lasku. Syys,- joulu- ja talviloman poissaolot eivät vaikuta vähentävästi päivähoitolaskuun. Kesäajan poissaolot tarkistetaan joka kesä erikseen.

Perhemuutokset

 • mikäli perheessä tapahtuu  muutoksia (tulee uusi avo- tai aviopuoliso, tulee avo- tai avioero yms). ilmoita perhe- ja osoitteenmuutoksesta varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiin. Sähköpostiosoite on varhaiskasvatusmaksut(at)ouka.fi tai puhelimella p. 08 558 45300. Maksu määritellään sen perheen tulojen mukaisesti, kenen luona lapsella on väestörekisterikeskuksen mukainen osoite ja asuinpaikka)

 

 

 

 

 

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi, Oulu10 (Torikatu 10), 90100 Oulu
 • Postiosoite postal PL 75 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin klo 9.00 - 12.00
 • Asiakasmaksutiimistä saat tietoa varhaiskasvatusmaksuista, tuloselvitysten toimittamisesta sekä maksu- ja palvelusetelipäätöksiin liittyvistä asioista
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen asiakkaana voit:

 • hakea varhaiskasvatuksen palveluihin ja ilmoittaa lapsesi esiopetukseen
 • hyväksyä korkeimman asiakasmaksun
 • toimittaa muuttuneet tuloliitteet
 • muuttaa puhelin- ja sähköpostitietoja
 • irtisanoa varhaiskasvatuspaikan