Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, bruttotulojen ja lapselle valitun palvelun laajuuden mukaan. 

Maksu peritään enintään 11 kuukaudelta toimintavuoden (1.8.–31.7.) aikana. Maksu tarkistetaan vuosittain ja perheen maksukyvyn olennaisista muutoksista on ilmoitettava. Maksun viivästyskorko on voimassaolevan korkolain mukainen viivästyskorko. Maksu on ulosottokelpoinen ilman oikeuden päätöstä. 

Asiakasmaksut laskutetaan kuukausittain jälkikäteen ja lasku lähtee kotiosoitteeseen paperiversiona, mikäli verkkolaskua ei ole valittu. Laskun kiinteä eräpäivä on kuukauden 26. päivä.

Tulotietojen toimittaminen

Tee sähköinen tuloselvitys

Tuloselvitys tehdään sähköisesti täällä: Sähköinen asiointi 

Mikäli mahdollisuutta sähköiseen tuloselvityksen toimittamiseen ei ole, tuloselvitys toimitetaan paperilomakkeella varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimiin osoitteeseen Torikatu 10, 2 krs. 90100 Oulu. 

Tiedote tuloselvitysten toimittamisesta 1.1.2018 alkaen

Perheen tuloina otetaan huomioon

palvelun käyttäjän ja hänen kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliiton omaisissa olosuhteissa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot, verosta vapaat tulot sekä ansiotuloa korvaavat tulot.

Varhaiskasvatuksesta perittävät maksut

Maksulaskuri

Voit arvioida kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun suuruuden maksulaskurin avulla. Huomioithan, että laskurista saat suuntaa-antavan maksun suuruuden. 

Varhaiskasvatuksen maksut 1.1.2018 alkaen

Perheen koko/henkilöä Vähimmäisbruttotuloraja €/kk Maksuprosentti %
2 2050 10,70
3 2646 10,70
4 3003 10,70
5 3361 10,70
6 3718 10,70

 

Korkein perittävä asiakasmaksu on 290 €/kk. Alle 27 €:n kuukausimaksua ei peritä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut on sidottu indeksiin. Indeksinä käytetään opetustoimen hintaindeksiä. Indeksitarkistus tehdään kahden vuoden välein.

Enimmillään nuorimman lapsen maksu on 290 €/kk. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % ensimmäisen lapsen maksusta, eli enimmillään 145 €/kk. Jokaisesta seuraavasta lapsesta maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta, eli enimmillään 58 €/kk. Lasta koskevaa 27 € pienempää kuukausimaksua ei peritä.

Maksu määrätään toistaiseksi. Maksua kuitenkin tarkistetaan, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut tai osoittautuu virheelliseksi. Olennaiseksi muutokseksi katsotaan maksun perusteena olevien perheen bruttotulojen 10 %:n muutos.

Perhemuutokset (avioero, avoero, avioliitto, avoliitto, perheen lapsi täyttää 18-vuotta) astuvat voimaan seuraavan kuukauden alusta lukien, mikäli perhemuutos on tapahtunut kesken kalenterikuukauden. Mikäli muutos on tapahtunut ensimmäisenä päivänä kalenterikuukauden alusta alkaen, muutos astuu voimaan ensimmäisestä päivästä alkaen.


Sopimus vähemmästä palveluntarpeesta

Valittu palvelu Maksuprosentti kokoaikaisesta
varhaiskasvatuksesta
20 tunnin varhaiskasvatus/viikko (työstä johtuva) 50%
10 päivää kuukaudessa 50 %
13 päivää kuukaudessa 75%
5-6 tuntia päivässä 75 %
Laajennettu varhaiskasvatus 5-6 tuntia/päivä 75 %
Esiopetusikäisten lasten osa-aikaisen varhaiskasvatuksen maksu 1-2 tuntia/päivä (esiopetus + päivähoito) 45 %
Esiopetus+varhaiskasvatus 10 päivää/kuukaudessa 30 %
Esiopetus+varhaiskasvatus 13 päivää/kuukaudessa 45 %
Esiopetus + laajennettu varhaiskasvatu 1-2 tuntia/päivässä 45 %
Esiopetus + laajennettu varhaiskasvatus 3 tuntia/päivässä 60 %

 

Taulukko, josta voi tarkaistaa tulorajat 1.1.2018 alkaen.

Muut maksut

 • Maksuttoman esiopetuksen lisäksi tarvittavasta muusta osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään maksu ylläolevan taulukon mukaisesti. Jos esiopetusikäinen lapsi tarvitsee kokoaikaista varhaiskasvatusta syys-, joulu- ja talvilomien aikana, näille ajoille tehdään tilapäisen varhaiskasvatuksen sopimus. Sopimus tehdään päiväkodin johtajan kanssa. Esiopetus+laajennettu varhaiskasvatus, maksuprosentit ylläolevan taulukon mukaisesti. Esiopetuksen päätyttyä (31.5.), mikäli lapsi tarvitsee kokoaikaista varhaiskasvatusta, maksuna peritään kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
   
 • Tilapäishoidosta peritään 17,30 €/pv/lapsi kokopäivähoidosta ja 10,40 €/pv/lapsi osapäivähoidosta. Tilapäishoitoa voi käyttää enintään viisi (5) päivää kuukaudessa.
   
 • Avoin varhaiskasvatus on maksutonta.
   
 • Saamenkielen ryhmän kuukausimaksu 23,30 €/kk/lapsi. Maksu peritään silloin, kun lapsi on pelkästään saamenkielen ryhmässä. Mikäli lapsi on myös päivähoidossa, saamenkielen ryhmän toiminta on maksutonta.

Asiakasmaksujen käsittely

Kysyttävää asiakasmaksuista

P. 08 558 45300
Puhelinpäivystys klo 9.00-12.00
Sähköposti: varhaiskasvatusmaksut(at)ouka.fi
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen palvelunumero sekä maksuajan myöntämiset erääntymättömiin päivähoitolaskuihin (enintään 3 kk). Käytetystä maksuajasta voidaan periä korko.

Lasten varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin sekä yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteliin liittyvät tuloselvitykset käsitellään ja asiakasmaksu- ja palvelusetelipäätökset tehdään varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimissä, joka palvelee osoitteessa Torikatu 10 2. krs. Postiosoite: varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi PL 75 90015 Oulun kaupunki.

Tuloselvitykset toimitetaan sähköisesti osoitteella http://www.ouka.fi/oulu/paivahoito-ja-esiopetus/sahkoinen-asiointi

Asiakaspalvelusihteerit:

 • Irja Talman
  Kaijonharju–Linnanmaa–Kuivasjärvi–Koskela–Pateniemi–Rajakylä–Herukka (ei perhepäivähoito)
   
 • Maarit Vilmi
  Korvensuora–Myllyoja–Maikkula–Oulunsuu–Kaukovainio (ei perhepäivähoito)
   
 • Sanna Markus
  Höyhtyä–Tuira–Puolivälinkangas–Kaakkuri (ei perhepäivähoito)
   
 • Tuula Ihalainen
  Kiiminki–Yli-Ii–Ylikiiminki sekä Ainolan, Hintan, Hönttämäen ja Talvikankaan päiväkodit, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäiväkodit
   
 • Sirpa Kinnunen
  Haukipudas–Oulunsalo sekä Pikku-Ainon, Pikku-Iikan ja Otokylän päiväkodit, perhepäivähoito ja ryhmäperhepäiväkodit

  Lisätietoa varhaiskasvatuksen laskutuksesta laskutuksen palvelunumerosta, p. 08 5585 4770 tai sähköpostilla asiakaslaskutus(at)ouka.fi.
  Varhaiskasvatuksen reskontraa hoitaa Monetra Oy:ssa palveluasiantuntija Inkeri Huhta-Lempinen, p. 044 703 0818
 • Varhaiskasvatusjohtaja Ulla Rissanen päättää varhaiskasvatuksen asiakasmaksun alentamisesta ja perimättä jättämisestä.

Poissaolojen vaikutus asiakasmaksuun

Poissaolot hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa ainoastaan seuraavissa tapauksissa

 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan
   
 • jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
   
 • jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
 • päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7§:ssä tarkoitettuje isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan
 • lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana.
   

Kesäajan poissaolot 1.6. - 31.8.

Mikäli perheet järjestävät lapsensa hoidon itse 1.6. - 31.8. välisenä aikana vähintään kuusi (6) viikkoa yhtäjaksoisesti, ei lapsen yhtäjaksoisen poissaolon ajalta peritä asiakasmaksua.

Kehitysvammaisten lasten päivähoito

Korkein hallinto-oikeus on 6.11.2012 antamallaan päätöksellä vahvistanut, että kehitysvammaisen lapsen osalta pelkästään päiväkotiryhmässä olemista voidaan pitää kuntouttavana ja että tällainen päiväkodissa tapahtuva hoito on merkittävä kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan. Kehitysvammaisen lapsen on saatava maksutonta päivähoitoa osana erityishuoltolain mukaista erityishuoltoa.

 Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on 27.3.2013 § 48 päättänyt, että kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitystä päivähoidosta ei peritä päivähoitomaksua 1.12.2012 alkaen. Päätöksen myötä myös tuntirajoitukset (viisi tuntia päivässä, viitenä päivänä viikossa) ovat poistuneet.

Muuta paperinen lasku E-laskuksi

Laskut suoraan verkkopankkiin

Oulun kaupunki tarjoaa varhaiskasvatuksen asiakkaille mahdollisuuden verkkolaskun eli e-laskun käyttöön.

E-lasku on sähköinen lasku, jonka asiakas saa suoraan omaan verkkopankkiinsa. Lähetetty lasku näkyy verkkopankissa paperilaskun näköisenä normaalina laskuna. Kaupungin e-laskuasiakkaaksi voi rekisteröityä heti. E-laskun käyttöönotto-ohjeet löytyvät omasta verkkopankista. Tarvittaessa opastusta saa oman pankin asiakaspalveluneuvonnasta. Lisätietoja: www.e-lasku.info

Päivähoitolaskun kiinteä eräpäivä on 26. päivä.
 

Mitä hyötyä e-laskuun siirtymisestä on?

 • ei tili- ja viitenumeroiden näppäilyä eikä näppäilyvirheitä, lomake on valmis maksamista varten
 • ei laskujen säilytys- ja tuhoamishuolia, laskut pysyvät tallessa sähköisessä arkistossa
 • laskut voi tarkistaa ja maksaa missä tahansa, kun käytössäsi on internet-yhteys, myös matkoilla
 • ei enää kuukausittaista päivähoitolaskua postin joukossa
   

Kuka voi tehdä verkkolaskusopimuksen?

Kumpi tahansa vanhemmista voi tehdä verkkolaskusopimuksen ja laskun voi ohjata mille tilille tahansa, kunhan sopimuksen tunnisteena käytetään laskulla ensimmäisenä ilmoitetun henkilön henkilötunnusta.

 

Verkkolaskutiedote (pdf) 


 

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä asiakasmaksuista

Sisältö päivitettävänä.

Kysyttävää asiakasmaksuista

 • Käyntiosoite work Torikatu 10, 90100 Oulu
 • Puhelin Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutiimi
  work 08 558 45300
 • Sähköposti
 • Aukioloajat Puhelinpäivystys arkisin klo 9 - 12
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Sähköinen asiointi

Varhaiskasvatuksen asiakkaana voit:

 • hakea varhaiskasvatuksen palveluihin ja ilmoittaa lapsesi esiopetukseen
 • hyväksyä tai hylätä lapsellesi myönnetty varhaiskasvatuspaikka
 • hyväksyä korkeimman asiakasmaksun
 • toimittaa muuttuneet tuloliitteet
 • muuttaa puhelin- ja sähköpostitietoja
 • irtisanoa varhaiskasvatuspaikan