Arviointi

Monipuolisella arvioinnilla pyritään tukemaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi antaa myös palautetta opinnoissa edistymisestä. 
 
Oppilaalle annetaan välitodistus joulukuussa, lukuvuositodistus keväällä lukuvuoden päättyessä ja päättötodistus peruskoulun päättyessä. Peruskouluopinnot arvioidaan todistuksessa seuraavasti: 10 = erinomainen, 9 = kiitettävä, 8 = hyvä, 7 = tyydyttävä, 6 = kohtalainen, 5 = välttävä, 4 = hylätty. 
 
Oppiaineiden päättöarviointi perustuu valtakunnallisiin, opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Tarkempaa tietoa arvioinnista on perusopetuksen opetussuunnitelmassa.  Arvioinnin ABC sisältää tietoa Oulun kaupungin perusopetuksen arvioinnista 7.-9. -luokilla.