Arviointi

Monipuolisella arvioinnilla pyritään tukemaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan edellytyksiä itsearviointiin. Arviointi antaa myös palautetta opinnoissa edistymisestä. 

Arviointi on

  • yhdenvertaista
  • vuorovaikutuksessa tapahtuvaa
  • avoimuutta, yhteistyötä ja osallisuutta edellyttävää
  • oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaista
  • tavoitteisiin ja kriteereihin perustuvaa
  • suunnitelmallista ja johdonmukaista
  • monipuolista

Perusopetuksessa arvioinnin tehtävänä on ohjata ja kannustaa oppilasta sekä kehittää oppilaan itsearvioinnin taitoja (formatiivinen arviointi) ja kuvata, missä määrin oppilas on saavuttanut oppiaineelle asetetut tavoitteet (summatiivinen arviointi).

Jokaiselle oppiaineelle on kirjattu opetussuunnitelmaan oppimisen tavoitteet. Oppimisen tavoitteita ovat sekä oppiainekohtaiset taitotavoitteet että sisällölliset tavoitteet. Oppiainekohtaisilla taitotavoitteilla tarkoitetaan työskentelyn ja laaja-alaisen osaamisen taitoja. Käyttäytyminen arvioidaan erillisellä arvosanalla, jonka muodostamiseen osallistuvat kaikki oppilasta opettavat opettajat.

Oppilaalle annetaan välitodistus joulukuussa, lukuvuositodistus keväällä lukuvuoden päättyessä ja päättötodistus peruskoulun päättyessä. Peruskouluopinnot arvioidaan todistuksessa seuraavasti: 10 = erinomainen, 9 = kiitettävä, 8 = hyvä, 7 = tyydyttävä, 6 = kohtalainen, 5 = välttävä, 4 = hylätty. 

Tarkempaa tietoa arvioinnista on perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Arvioinnin ABC (linkki sivun alaosassa) sisältää tietoa Oulun kaupungin perusopetuksen arvioinnista 7.-9. -luokilla.

Päättöarviointi

Oppiaineiden päättöarviointi perustuu valtakunnallisiin, opetussuunnitelmassa määriteltyihin tavoitteisiin. Päättöarvosanan muodostaminen perustuu oppilaan opintojen päättyessä osoittamaan osaamisen tasoon suhteessa oppimäärän vuosiluokkien 7–9 tavoitteisiin sekä päättöarvioinnin kriteereihin (linkki sivun alaosassa).

Opettajat kertovat tarkemmin opettamiensa aineiden tavoitteista, arviointiperusteista ja päättöarvioinnin kriteereistä sekä arvioinnin aikataulusta.