Koulun arvot ja toiminta-ajatus

Koulumme toiminnan perustana ovat arvot, joita on pohdittu yhdessä oppilaiden ja huoltajien sekä henkilökunnan kanssa.

  • Reiluus: Toimimme Pohjankartanon koulussa tasapuolisesti ja rehellisesti. Arvostamme ja kuuntelemme jokaista yksilönä ja yhteisön jäsenenä. Emme hyväksy minkäänlaista kiusaamista. Edistämme toiminnassamme sivistystä, demokratiaa ja tasa-arvoa, joka käsittää taloudellisen, sosiaalisen, alueellisen ja sukupuolten välisen tasa-arvon huomioon ottamisen.
  • Rohkeus: Kannustamme toisiamme aktiiviseen toimijuuteen, rakentavaan vuorovaikutukseen ja yhteisöllisyyteen. Etsimme rohkeasti uusia toimintatapoja tavoitteelliseen opetus- ja kasvatustyöhön. Tuemme yhteisömme jäsenten kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan.
  • Vastuullisuus: Hoidamme vastuullisesti tehtävämme yhteisössämme yhdessä kotien kanssa. Kunnioitamme yksilön ainutlaatuisuutta, kulttuurin moninaisuutta ja ihmisoikeuksia. Otamme huomioon kestävän elämäntavan periaatteen ja toimimme sen mukaisesti. Huolehdimme turvallisista oppimisympäristöistä ja niiden kehittämisestä.

Oppimiskäsityksemme mukaan Pohjankartanon koulun oppilas on aktiivinen toimija, joka oppii asettamaan tavoitteitaan, työskentelemään niiden saavuttamiseksi ja arvioimaan oppimistaan sekä itsenäisesti että yhdessä muiden kanssa. Oppimisen ilo ja luova toiminta sekä monipuolinen ja rohkaiseva palaute edistävät oppimisen taitojen kehittymistä, mikä on perusta tavoitteelliselle ja elinikäiselle oppimiselle.

Opetuksessa toteutamme monialaisia oppimiskokonaisuuksia eri oppiaineiden yhteistyönä. Koulumme toimintaperiaatteet sekä opetuksen tavoitteet ja sisällöt eri oppiaineissa on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan.