Koulun käytäntöjä

Poissaolot

Kaikki poissaolot tulee selvittää luokanvalvojan kanssa. Oppilaan sairastuessa huoltajan on ilmoitettava sairastumisesta luokanvalvojalle mahdollisimman pian. Ilmoittaminen tehdään Wilmassa Ilmoita poissaolo -kohdassa (Tuntimerkinnät ˃ Ilmoita poissaolosta). Koulun tulee seurata oppilaan säännöllistä koulunkäyntiä. Jos poissaoloja on paljon, koulu järjestää tarvittaessa tukitoimia. Koulun toimintatavat poissaoloissa selviävät tarkemmin poissaoloihin puuttumisen mallista.

Luokanvalvoja voi antaa luvan 1-5 päivän poissaoloon, rehtori sitä pidemmäksi ajaksi. Loma-anomus tehdään luokanvalvojalle (1-5 päivää) ja rehtorille (yli viisi päivää) Wilman loma-anomuslomakkeella (Hakemukset ja päätökset ˃ Tee uusi hakemus). Anotun loman aikana huoltaja ottaa vastuun opiskelusta. Loman aikana olevien kokeiden ja tehtävien suorittaminen tulee sopia aineenopettajan kanssa ennen lomalle lähtöä.

 

Kasvatuskeskustelut

Jos oppilas toimii vastoin koulumme yhteisiä pelisääntöjä, käyttäytyy sopimattomasti koulupäivän aikana tai muutoin tarvitsee ohjausta vääränlaisen toimintansa vuoksi, hänet haetaan kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelussa ovat mukana oppilas ja koulun opettaja tai luokanvalvoja. Keskustelun tarkoitus on ohjata oppilas toimimaan jatkossa oikein. Keskustelun aikana oppilas soittaa huoltajalle. Keskustelussa sovitut asiat kirjataan paperille. Jos oppilaalle tulee neljäs kasvatuskeskustelu lukuvuodessa, apulaisrehtori kutsuu huoltajan ja oppilaan koululle käymään tilannetta yhdessä läpi. Myös tässä keskustelussa sovitut asiat kirjataan paperille. Mikäli tämän jälkeen oppilaalle tulee vielä viides kasvatuskeskustelu, asian käsittely siirtyy rehtorille.

 

Kiusaamistilanteet

Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Väkivallan ja koulukiusaamisen estämisessä koulullamme on toimintatapa, jota noudatamme. Jos kiusaamis-, häirintä- tai väkivaltatilanne tulee ilmi, siihen puututaan välittömästi.

 

Koulutilat ja siirtymiset

Koulussa käyttäydytään asiallisesti, huomioidaan toiset ihmiset ja noudatetaan järjestyssääntöjä. Koulutilat pidetään siisteinä. Koulutiloissa ja piha-alueilla on nauhoittava kameravalvonta. Kun oppilas joutuu koulupäivän aikana siirtymään koulun ulkopuolelle oppitunnille (esim. liikuntatiloihin) tai eri tapahtumiin ja tutustumisvierailuille, hänen tulee noudattaa siirtymisessä koulun ohjeita, käyttää turvallista reittiä ja noudattaa liikennesääntöjä.

 

Pukukaapit, soitinvarastot, polkupyörien säilytys

Oppitunneilla, ruokailussa ja yhteisissä tilaisuuksissa ei olla ulkovaatteissa. Päällysvaatteet ja reput säilytetään niille osoitetussa paikassa. Pohjankartanossa on oma lukollinen kaappi jokaiselle oppilaalle. Soittimia varten Pohjankartanossa on lukittuja varastohuoneita.

Polkupyörät ja mopot on pysäköitävä niille varatuille paikoille. Pyöriä ei saa jättää kulkuväylille eikä ulko-ovien eteen, missä ne ovat hälytysajon ja kiinteistönhuollon tiellä.
 

Välituntialue

Luokissa ei oleskella välitunnilla, jotta luokat ehtivät tuulettua ennen seuraavaa oppituntia. Pohjankartanon välituntialue ulkona on koulun sisäpiha. Välituntialueelta voi poistua vain opettajan luvalla. Sisällä välituntialuetta ovat aula- ja käytävätilat. Liikuntavälitunnilla välituntialueseen voi kuulua myös liikuntasali.

Välitunnin tarkoitus on antaa aikaa liikkumiseen ja virkistäytymiseen koulupäivän aikana. Liikunta on hyvä tapa viettää välituntia. Liikkua voit sisäpihalla ja liikuntasalissa. Oppilailla on käytössä välineitä esim. liikunnallisiin peleihin. Pienikin liikunnallinen tuokio tuo kokonaisvaltaista hyvinvointia ja auttaa opiskeluun keskittymisessä ja oppimisessa.

 

Tiedotteet, ilmoitustaulut

Jaksojen vaihtuessa julkaistaan Wilmassa jaksotiedote, jossa on tietoa seuraavien viikkojen tapahtumista. Wilmassa julkaistaan myös muita tiedotteita ajankohtaisista asioista. Aulan ilmoitustauluilta löydät mm. koulun lukujärjestykset, liikunnanopetukseen liittyviä tiedotteita, opinto-ohjaajien tiedotteita ja oppilaskunnan ilmoitukset. Myös koulun www-sivuilla on tietoa koulun toiminnasta. Kodin ja koulun yhteistyöstä tiedotetaan Wilman välityksellä.

 

Kokeet, rästikokeet

Oppiaineiden koepäivät ilmoitetaan Wilman koekalenterissa. Oppilaiden koenumerot merkitään Wilmaan. Oppilaan tai huoltajan halutessa koepaperi voidaan käyttää kotona.

Jokaisen jakson alussa järjestetään rästikoe oppilaille, joilla on ollut pätevä syy olla poissa kokeesta ja jotka ovat aineenopettajan kanssa sopineet suorittavansa kokeen rästikoepäivänä. Rästikoe ei ole kokeen korotuspäivä.
 

Luokkaretket ja leirikoulut

Tavanomainen luokkaretki voidaan tehdä 9. luokan keväällä toukokuussa retkipäivänä. Luokkaretken kohde on kotimaassa. Leirikoulu voi olla kestoltaan useamman päivän pituinen, ja se voidaan toteuttaa muunakin ajankohtana. Luokkaretken ja leirikoulun rahoituksesta saa lisätietoa vanhempainilloissa.