Pohjankartanon koulun musiikkiluokat

Pohjankartanon oppilaista noin puolet opiskelee musiikkiluokilla. Musiikkiluokista ja muista erikoisluokista sekä niille hakemisesta kerrotaan tarkemmin vuosittain tammikuussa ilmestyvässä perusopetuksen oppaassa.

Yleistä

Musiikkiluokan oppilaat ovat innokkaita, motivoituneita ja tuntevat mielenkiintoa musiikkia kohtaan kaikilla osa-alueilla: musiikkitiedossa, soitossa (orkesteri, oma instrumentti, tuntimusisointi), laulussa ja teorian opiskelussa. Opiskeluun sisältyy myös paljon koulun ulkopuolella tapahtuvaa harjoittelua kuten oman soittimen soittoläksyt, esiintymistilaisuudet, teorian ja säveltapailun tehtävät. Niinpä asenne musiikin opiskelua kohtaan on positiivinen ja lähtöisin omasta halusta oppia ja opiskella. 

Orkesteri

Orkesterisoittoa musiikkiluokkalaisilla on 7. luokalla keskimäärin 1 tunti viikossa ja 8. ja 9. luokilla koko lukuvuoden ajan 2 tuntia viikossa. Jokaisella on oma instrumentti mukana harjoituksissa (poikkeus lyömäsoittimet ja kontrabassot). Kappaleet, joita orkesteri soittaa, ovat keskitasoisia ja edellyttävät jokaiselta omien stemmojen harjoittamista ja hallintaa. Tämän vuoksi jokainen orkesterioppilas käy soittotunneilla. Orkesterin suuren koon vuoksi työrauhaan kiinnitetään erityistä huomiota – jokaisella on oikeus ja velvollisuus rauhallisiin ja miellyttäviin musisoimishetkiin.

Soittotunnit

Jokaisella oppilaalla on oma orkesterisoitin, joka on mukana aina silloin kun tarvitaan (orkesteriharjoitukset, soittotunnit, tuntimusisoimiset ja esiintymistilaisuudet). Osa oppilaista käy konservatorion soittotunneilla, osa yksityisessä soitonopetuksessa ja osalla on koulun järjestämä soitonopetus. Tunnit ovat säännöllisesti, ja ajat sovitaan oppituntien ulkopuoliselle ajalle. Sekä opettaja että oppilas ilmoittavat mahdollisista tuntien peruutuksista hyvissä ajoin. Jotta soittotunneista saa mahdollisimman paljon irti, harjoitellaan soittoläksyjä myös vapaa-ajalla.

Musiikin teoria ja säveltapailu

Musiikkiluokalla opiskeluun kuuluu myös teorian ja säveltapailun opiskelua. Alakoulun musiikkiluokilta siirtyvät oppilaat ovat luokkaopetuksessa. Oppilaat, jotka eivät ole olleet ennen musiikkiluokilla, saavat pienryhmäopetusta, jossa teoriaa ja säveltapailua opiskellaan kevennettynä ja hitaammassa tahdissa. Tavoitteena on kuitenkin teorian ja säveltapailun 3/3 suorittaminen yläluokkien aikana. Se vaatii oppilaalta kotitehtävien suorittamista ajallaan ja itsenäistä säveltapailuharjoittelua myös kotona.