Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko kouluyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi oppilailla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille Pohjankartanon kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Yhteisöllinen oppilashuolto

Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvointia sekä toimintakulttuuria. Lisäksi huolehditaan kouluympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä oppilaiden, huoltajien sekä muiden lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Pohjankartanon koulun yhteisöllisistä asioista vastaa lukuvuodeksi nimettävä moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Rehtori vastaa koulun oppilashuollon toiminnasta. 

Yksilökohtainen oppilashuolto

Yksilökohtainen oppilashuolto pitää sisällään kouluterveydenhuollon palvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä monialaisen yksilökohtaisen oppilashuollon. Yksittäistä oppilasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa monialaisessa asiantuntijaryhmässä. Asian käsittelylle ja ryhmän kokoonpanolle pyydetään aina huoltajan ja oppilaan suostumus. Käsitellyt ja sovitut asiat kirjataan Wilman oppilashuoltokertomukseen. Oppilashuoltotyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilaan omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti.

Oppilashuoltoryhmä

Koulun oppilashuoltoryhmä on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on tukea kouluyhteisön hyvinvointia. Se pyrkii vaikut­tamaan niin oppilaitoksen viihtyvyyteen, opiskelumukavuuteen kuin työrauhaankin. Tehtävänä ei ole vain korjata ja auttaa ongelmatilanteissa, vaan myöskin tarttua asioihin jo ennakolta. 

Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä vaihtelevasti luokanvalvoja, aineenopettaja, koulunkäynninohjaaja, oppilaskunnan edustaja, vanhempaintoimikunnan edustaja, nuorisotyöntekijä tai muita asiantuntijoita. Oppilashuoltoryhmä laatii rehtorin johdolla lukuvuosittaisen oppilashuoltotyön toimintasuunnitelman. 

Rehtori ja apulaisrehtori

 • vastaavat oppilashuoltoon liittyvistä hallinnollisista päätöksistä ja niiden lainmukaisuudesta sekä toiminnan kokonaisuudesta
 • tekevät yhteistyötä opettajien ja muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa kaikissa oppilashuoltotyöhön liittyvissä asioissa

Opinto-ohjaaja

 •  toimii ohjauksen asiantuntijana oppilashuoltoryhmässä
 • ohjaa oppilasta koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja oppiainevalinnoissa
 • käy oppilaan kanssa ohjauskeskusteluja opiskeluun, jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan vaikuttavista asioista ja elämäntilanteista
 • ohjaa jatko-opintoihin hakemisessa ja yhteishaussa
 • seuraa jatko-opintoihin sijoittumista ja on oppilaiden tavoitettavissa yhteishaun tulosten selvittyä 
 • tekee yhteistyötä huoltajien kanssa oppilaan opiskeluun, urasuunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvissä asioissa
 • tekee ohjauksessa yhteistyötäeri oppilaitosten, työpaikkojen ja muiden ohjaustahojen kanssa            

Erityisopettaja

 • on erityisopetuksen asiantuntija koulussa
 • osallistuu oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen, tukitoimien suunnitteluun ja tuen toteutukseen yhteistyössä muiden opettajien ja ohjaushenkilöstön kanssa
 • toimii asiantuntijana oppilaan oppimissuunnitelmaan ja HOJKS:iin liittyvissä asioissa
 • antaa osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, joilla on opiskelussa yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarvetta
 • osallistuu oppilashuollolliseen työhön ja tekee tukitoimien selvittelyssä ja järjestämisessä yhteistyötä huoltajien ja moniammatillisten verkostojen kanssa

Koulukuraattori

 • on koulun sosiaalityöntekijä
 • selvittää oppilaan ongelmatilanteita, joita saattaa syntyä koulussa, kotona tai kaveripiirissä
 • käy kahdenkeskisiä keskusteluja oppilaan kanssa nuoruuteen, koulunkäyntiin ja elämäntilanteeseen liittyvistä asioista
 • selvittää luokanvalvojan ilmoituksen jälkeen poissaoloja ja niiden syitä
 • tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien ja oppilashuollon verkostojen kanssa

Koulupsykologi

 • on psykologian asiantuntija koulussa
 • käy tarvittaessa lapsen ja nuoren tutkimukseen ja hoitoon liittyviä keskusteluja vanhempien kanssa
 • suorittaa tehostetun ja erityisen tuen tarpeen arviointeja
 • kartoittaa oppilaan oppimisvaikeuksia
 • suorittaa oppilaan tunne-elämän ja persoonallisuuden tutkimuksia
 • järjestää tarvittaessa oppilaalle terapiakäyntejä
 • tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien ja oppilashuollon verkostojen kanssa

Kouluterveydenhoitaja

 • toimii terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä koulussa
 • suorittaa oppilaiden terveystarkastuksia, tavoitteena sairauksien ennaltaehkäisy seulontojen ja rokotusten avulla
 • antaa ensiavun koulutapaturmissa ja äkillisissä sairastumisissa
 • tukee oppilasta erilaisissa elämän kriisitilanteissa
 • järjestää koulun terveyskasvatusta

Koululääkäri

 • toimii lääketieteellisenä asiantuntijana ja koordinaattorina
 • tekee määräaikaiset lääkärintarkastukset luokittain
 • pitää sairausvastaanottoa akuuttitapauksissa ja pitkäaikaissairauksiin liittyvissä asioissa sekä oppilaille että henkilökunnalle
 • pitää tarvittaessa koulun sisäisiä asiantuntijaluentoja, järjestää koulun terveyskasvatukseen liittyviä asioita

Koulunkäynninohjaaja

 • tukee oppilaiden oppimista, kokonaisvaltaista kehitystä ja toimintakykyä vaihtuvissa koulutyötilanteissa
 • ohjaa ja tukee oppilasta / oppilaita oppimistapahtumassa
 • osallistuu oppilaiden kasvatukseen sekä opetusta, kuntoutusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun ja arviointiin
 • ohjaa oppilaita vuorovaikutuksellisin keinoin koulutyön sosiaalisissa tilanteissa, tukee oppilaiden itsetunnon ja vastuullisuuden kehittymistä       
 • osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön oppilashuoltoryhmän kanssa
 • tekee yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa

Luokanvalvoja

 • on luokkansa oppilaille lähin ohjaava aikuinen koulussa
 • opastaa luokkansa oppilaat koulun käytäntöihin
 • tiedottaa oppilaille ja kodeille kouluun liittyvistä asioista
 • seuraa oppilaiden poissaoloja ja koulunkäynnin sujumista
 • tekee kotien kanssa yhteistyötä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa
 • tekee yhteistyötä opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa

Aineenopettaja

 • ohjaa oppilaita opettamansa oppiaineen opiskelussa, kartoittaa oppilaan tuen tarpeita oppiaineessaan ja osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen