Oppimisen tuki

Oppilashuolto ja ohjaus                   

Koulun oppilashuoltoryhmä on yhteistyöelin, jonka tehtävänä on tukea kouluyhteisön hyvinvointia. Se pyrkii vaikut­tamaan niin oppilaitoksen viihtyvyyteen, opiskelumukavuuteen kuin työrauhaankin. Tehtävänä ei ole vain korjata ja auttaa ongelmatilanteissa, vaan myöskin tarttua asioihin jo ennakolta.

Oppilashuoltotyöryhmään kuuluvat rehtori, erityisopettaja, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi sekä tarvittaessa luokanvalvoja, aineenopetta­ja, koulunkäyntiavustaja tai muita asiantuntijoita. 

Rehtori ja apulaisrehtori

• vastaavat oppilashuoltoon liittyvistä hallinnollisista päätöksistä ja niiden lainmukaisuudesta sekä toiminnan kokonaisuudesta

• tekevät yhteistyötä opettajien ja muiden oppilashuollon henkilöiden kanssa kaikissa oppilashuoltotyöhön liittyvissä asioissa

Opinto-ohjaaja

• toimii ohjauksen asiantuntijana oppilashuoltoryhmässä

• ohjaa oppilasta koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja oppiainevalinnoissa

• käy oppilaan kanssa ohjauskeskusteluja opiskeluun, jatko-opintoihin ja ammatinvalintaan vaikuttavista asioista ja elämäntilanteista

• ohjaa jatko-opintoihin hakemisessa ja yhteishaussa

• seuraa jatko-opintoihin sijoittumista ja on oppilaiden tavoitettavissa yhteishaun tulosten selvittyä 

• tekee yhteistyötä huoltajien kanssa oppilaan opiskeluun, urasuunnitteluun ja jatko-opintoihin liittyvissä asioissa

• tekee ohjauksessa yhteistyötäeri oppilaitosten, työpaikkojen ja muiden ohjaustahojen kanssa            

Erityisopettaja

• on erityisopetuksen asiantuntija koulussa

• osallistuu oppimisvaikeuksien ennaltaehkäisyyn, tunnistamiseen, tukitoimien suunnitteluun ja tuen toteutukseen yhteistyössä muiden opettajien ja ohjaushenkilöstön kanssa

• toimii asiantuntijana oppilaan oppimissuunnitelmaan ja HOJKS:iin liittyvissä asioissa

• antaa osa-aikaista erityisopetusta oppilaille, joilla on opiskelussa yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarvetta

• osallistuu oppilashuollolliseen työhön ja tekee tukitoimien selvittelyssä ja järjestämisessä yhteistyötä huoltajien ja moniammatillisten verkostojen kanssa

Koulukuraattori

• on koulun sosiaalityöntekijä

• selvittää oppilaan ongelmatilanteita, joita saattaa syntyä koulussa, kotona tai kaveripiirissä

• käy kahdenkeskisiä keskusteluja oppilaan kanssa nuoruuteen, koulunkäyntiin ja elämäntilanteeseen liittyvistä asioista

• selvittää luokanvalvojan ilmoituksen jälkeen poissaoloja ja niiden syitä

• tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien ja oppilashuollon verkostojen kanssa

Koulupsykologi

• on psykologian asiantuntija koulussa

• käy tarvittaessa lapsen ja nuoren tutkimukseen ja hoitoon liittyviä keskusteluja vanhempien kanssa

• suorittaa tehostetun ja erityisen tuen tarpeen arviointeja

• kartoittaa oppilaan oppimisvaikeuksia

• suorittaa oppilaan tunne-elämän ja persoonallisuuden tutkimuksia

• järjestää tarvittaessa oppilaalle terapiakäyntejä

• tekee yhteistyötä huoltajien, opettajien ja oppilashuollon verkostojen kanssa

Kouluterveydenhoitaja

• toimii terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä koulussa

• suorittaa oppilaiden terveystarkastuksia, tavoitteena sairauksien ennaltaehkäisy seulontojen ja rokotusten avulla

• antaa ensiavun koulutapaturmissa ja äkillisissä sairastumisissa

• tukee oppilasta erilaisissa elämän kriisitilanteissa

• järjestää koulun terveyskasvatusta

Koululääkäri

• toimii lääketieteellisenä asiantuntijana ja koordinaattorina

• tekee määräaikaiset lääkärintarkastukset luokittain

• pitää sairausvastaanottoa akuuttitapauksissa ja pitkäaikaissairauksiin liittyvissä asioissa sekä oppilaille että henkilökunnalle

• pitää tarvittaessa koulun sisäisiä asiantuntijaluentoja, järjestää koulun terveyskasvatukseen liittyviä asioita

Koulunkäynninohjaaja

• tukee oppilaiden oppimista, kokonaisvaltaista kehitystä ja toimintakykyä vaihtuvissa koulutyötilanteissa

• ohjaa ja tukee oppilasta / oppilaita oppimistapahtumassa

• osallistuu oppilaiden kasvatukseen sekä opetusta, kuntoutusta ja koulutyötä koskevaan suunnitteluun ja arviointiin

• ohjaa oppilaita vuorovaikutuksellisin keinoin koulutyön sosiaalisissa tilanteissa, tukee oppilaiden itsetunnon ja vastuullisuuden kehittymistä       

• osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön oppilashuoltoryhmän kanssa

• tekee yhteistyötä oppilaiden vanhempien kanssa

Luokanvalvoja

• on luokkansa oppilaille lähin ohjaava aikuinen koulussa

• opastaa luokkansa oppilaat koulun käytäntöihin

• tiedottaa oppilaille ja kodeille kouluun liittyvistä asioista

• seuraa oppilaiden poissaoloja ja koulunkäynnin sujumista

• tekee kotien kanssa yhteistyötä oppilaan koulunkäynnin tukemisessa

• tekee yhteistyötä opettajien ja oppilashuoltohenkilöstön kanssa oppilaan koulunkäyntiin liittyvissä asioissa

Aineenopettaja

• ohjaa oppilaita opettamansa oppiaineen opiskelussa, kartoittaa oppilaan tuen tarpeita oppiaineessaan ja osallistuu tukitoimien suunnitteluun ja toteutukseen