Koulussamme noudatetaan Oulun kaupungin yhteisiä oppilaan arvioinnin periaatteita. Arviointia toteutetaan monipuolisesti kokeiden lisäksi tuntiaktiivisuuden, oppilastöiden ja projektien avulla. Etenkin taito- ja taideaineissa arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja oppilastöihin.

Erityistä tukea tarvitsevan oppilaan arviointi: Aineenopettajat ja erityisopettajat tekevät kokonaisvaltaista yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Oppilaan oppimistilanteet ja kokeet järjestetään siten, että oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. 

Jos oppilas on saamassa hylätyn arvosanan jostakin oppiaineesta, oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asiasta. Oppilaalle annetaan näyttömahdollisuus ennen lukuvuoden päättymistä. Näyttömahdollisuudesta ilmoitetaan huoltajalle.

Käyttäytyminen arvioidaan opetushallituksen asettamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaan.

 

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytymisen arviointi kohdistuu siten, miten oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön, arvostaa omaa ja toisten työtä ja noudattaa sääntöjä sekä hyviä tapoja.

 

Sanallisessa arvioinnissa eri osa-alueet arvioidaan asteikolla:

erittäin hyvin/hyvin/tyydyttävästi/tarvitsee ohjausta

 

Käyttäytymisen arvosana annetaan seuraavin perustein:

 

erinomainen 10

Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön sekä vaikuttaa po­sitii­vi­sella esimerkillä muihin oppilaisiin ja oppimistilanteisiin. Hän toimii rakentavasti oman ryhmänsä ja koulu­yhteisön parhaaksi erilai­sis­sa tilanteissa ja osoittaa oma-aloitteisuutta yhteisten asioiden hoitamisessa.

 

kiitettävä 9

Oppilas ottaa huomioon muut ihmiset ja ympäristön koulutyössä, toimii vastuullisesti kouluyhteisössä sovittujen sääntöjen ja ohjeiden mukai­ses­ti, käyttäytyy ystävällisesti ja avuliaasti, pyrkii omalta osaltaan vaikuttamaan hyvän työskentelyilmapiirin muodostumiseen.

 

hyvä 8

Oppilas käyttäytyy asiallisesti tilanteeseen sopivalla tavalla, noudattaa useimmiten koulun sääntöjä, käyttäytyy yleensä hyvien käytöstapojen mukaisesti, pystyy yleensä ratkaisemaan ristiriitatilanteita oma-aloitteisesti, osaa toimia ryhmässä.

 

tyydyttävä 7

Oppilas käyttäytyy useimmiten tilanteeseen sopivalla tavalla, tuntee ja hyväksyy koulun säännöt, kykenee ohjatusti ratkaisemaan ristiriitatilanteita, osaa tuetusti toimia ryhmässä.

 

kohtalainen 6

Oppilas suhtautuu usein välinpitämättömästi kanssaihmisiin, koulu­työhön ja kouluympäristön viihtyvyyteen, rikkoo toistuvasti koulun sääntöjä, aiheuttaa asenteillaan ja teoillaan kielteistä ilmapiiriä, tarvitsee jatkuvaa ohjausta ja neuvontaa käyttäytymisessä.

 

välttävä 5

Erittäin välinpitämätön käytös suhteessa kanssaihmisiin, koulutyöhön ja kouluympäristöön sekä tarvitsee erityisiä toimenpiteitä opiskelun turvaamiseksi.

 

hylätty 4

Oppilaan käyttäytyminen normaaliin kouluyhteisöön täysin sopimatonta.

Arvioinnin ABC (1-6.lk) – Ohje alakoulun arviointiin Oulun kaupungissa.

Arvioinnti ABC (7-9.lk) – Ohje yläkoulun arviointiin Oulun Kaupungiss