Arviointi

Pöllönkankaan koulun oppilasarviointi tapahtuu Oulun kaupungin perusopetuksen mallin mukaisesti. Arviointia toteutetaan monipuolisesti kokeiden lisäksi tuntiaktiivisuuden, oppilastöiden ja projektien avulla. Etenkin taito- ja taideaineissa arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja oppilastöihin. Arvioinnissa tärkeän osan muodostaa jatkuva, oppitunneilla tapahtuva arviointi sekä oppilaan itsearviointi.

 

Kehityskeskustelut

Kaikkien oppilaiden kanssa käydään lukuvuoden alussa kehityskeskustelu, jossa oppilaan johdolla asetetaan tavoitteita opiskeluun tulevana lukuvuonna. Toivomme, että myös huoltaja pääsee näihin keskusteluihin mukaan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan kevätlukukaudella käytävissä kehitys- ja arviointikeskusteluissa.

Syksyn kehityskeskustelut käydään pääsääntöisesti syyskuun loppuun mennessä. Luokanopettaja/luokanvalvoja lähettää tarkempaa tietoa kehityskeskusteluista lähiaikoina.

 

Todistukset

5.-9. -luokkalaiset saavat välitodistuksen joulukuussa. Heillä on tammikuussa kehityskeskustelut, joiden aikana palataan nyt syksyllä asetettuihin tavoitteisiin.

1.-4. -luokkalaiset eivät saa joulukuussa välitodistusta, vaan väliarviointi korvataan arviointikeskustelulla, jotka pidetään koulussamme keskitetysti viikolla 4. Myös väliarvioinnissa palataan näihin syksyllä asetettuihin tavoitteisiin.

Kevätlukukauden päätteeksi kaikkien luokkien oppilaat saavat lukuvuositodistuksen: 1.-3. -luokkalaiset sanallisen todistuksen ja 4.-9. -luokkalaiset numerotodistuksen.

Jos oppilas on saamassa hylätyn arvosanan jostakin oppiaineesta, oppilaan huoltajalle ilmoitetaan asiasta. Oppilaalle annetaan näyttömahdollisuus ennen lukuvuoden päättymistä. Näyttömahdollisuudesta ilmoitetaan huoltajalle.

 

Erityinen tuki

Aineenopettajat ja erityisopettajat tekevät kokonaisvaltaista yhteistyötä erityistä tukea tarvitsevan oppilaan opiskelun suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa. Oppilaan oppimistilanteet ja kokeet järjestetään siten, että oppilaan yksilölliset tarpeet otetaan huomioon. 

 

Käyttäytymisen arviointi

Käyttäytyminen arvioidaan opetushallituksen asettamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaan. Käyttäytymistä arvioidaan suhteessa paikallisessa opetussuunnitelmassa käyttäytymiselle asetettuihin tavoitteisiin ja niiden saavuttamiseen. Käyttäytymiselle asetetut tavoitteet perustuvat koulun toimintatapoihin ja järjestyssääntöihin. Käyttäytyminen arvioidaan todistuksissa omana kokonaisuutena, eikä siitä saatu arvosana tai sanallinen arvio vaikuta oppiaineesta saatavaan arvosanaan tai sanalliseen arvioon.

Käyttäytymisen arvioinnin kriteerit