Oppilashuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää esiopetus- ja kouluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on myös oppimisen esteiden, oppimisvaikeuksien sekä koulunkäyntiin liittyvien muiden ongelmien ehkäiseminen, tunnistaminen, lieventäminen ja poistaminen mahdollisimman varhain. On tärkeää, että lapsi kokee koulun turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saa apua ongelmatilanteissa.

Oppilashuollolla edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja varmistetaan kaikille tasavertainen kasvamisen ja oppimisen mahdollisuus, jota koulun arjen toimintatavat ja käytännöt tukevat. Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan.

 

 

Oppilashuoltoryhmä

Koulullamme toimii koko koulun yhteinen moniammatillinen oppilashuoltoryhmä. Oppilashuoltoryhmä osallistuu monialaisesti oppilaiden hyvinvoinnin ja koulutyön tukemiseen sekä oppilashuollollisten asioiden kehittämiseen. Ryhmässä käydään tarvittaessa läpi luokissa esiin tulleet huolenaiheet. Ongelmatilanteissa luokanopettaja/luokanvalvoja voi koota moniammatillisen asiantuntijaryhmän oppilaan auttamiseksi. Oppilashuoltoryhmä pyrkii toiminnallaan ennen kaikkea ennakoimaan ja ennaltaehkäisemään ongelmia. Ennakoivan työtavan avulla on tavoite puuttua mahdollisimman aikaisin kaikenlaisiin ongelmiin. Avun ja tuen tarpeessa olevia oppilaita autetaan tiiviissä yhteistyössä huoltajien kanssa. Huoltajat ja oppilaat voivat halutessaan ottaa suoraan yhteyttä oppilashuoltoryhmän edustajiin.

Oppilashuoltoryhmään kuuluvat:

  • koulukuraattori
  • koulupsykologi
  • terveydenhoitaja
  • erityisopettajat
  • opinto-ohjaaja
  • rehtori
  • apulaisjohtaja
  • luokanvalvoja/luokanopettaja (pyydettäessä)

Kokoukseen voidaan kutsua lisäksi asiantuntijoita eri alueilta.

Ryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kokouksessa sovitaan työnjaosta ja tehtävistä.

 

Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalityöntekijä. Koulukuraattorilta saa apua, jos lapsella tai nuorella on pulmia koulunkäynnissä, kaverisuhteissa tai hänen elämässään tapahtuu muutoksia. Lapsi tai nuori voi saada tukea koulukuraattorilta myös omaan elämäänsä ja kehitykseensä liittyvissä asioissa. Vanhemmat voivat keskustella koulukuraattorin kanssa kotitilanteesta tai kasvatusasioista. Ratkaisuja pulmatilanteisin etsitään yhdessä vanhempien ja koulun muiden aikuisten kanssa. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen toimijoiden kanssa.

Pöllönkankaan koulun koulukuraattorina toimii Outi Laine. Hänet tavoittaa maanantaina 3.9.2018 alkaen numerosta 040 663 2926

 

Koulupsykologi

Koulupsykologin työn tavoitteena on edistää oppilaiden hyvinvointia koulussa vaikuttamalla kouluyhteisön ja luokkien toimivuuteen. Myös yksittäisen oppilaan hyvinvointia voidaan tukea yhdessä vanhempien ja kouluhenkilöstön kanssa.

Huoltajalla on mahdollisuus olla suoraan yhteydessä koulupsykologiin, kun jokin pieni tai suuri lapseen liittyvä asia askarruttaa. Huoltaja ja koulupsykologi sopivat yhdessä, miten asiassa edetään. Tarvittaessa koulupsykologi tekee psykologisia tutkimuksia huoltajan suostumuksella.

Pöllönkankaan koulun koulupsykologina toimii Anna-Leena Clem. Hän on kuitenkin syyskauden opintovapaalla. Psykologin sijaisen yhteystiedot päivitämme syksyllä, heti kun sijaisuuskuviot selviävät. Psykologityöhön liittyvät yhteydenotot voi tehdä alueen tiimivastaavalle: Tiia Maikkula-Moilanen puh. 040 563 7664.

 

 

 

Perheneuvonta

Perheneuvontapalvelut ovat lapsia, nuoria ja heidän vanhempiaan varten ja palvelut antavat myös asiantuntija-apua esim. koululle. Perheneuvontapalveluiden tehtävänä on lasten ja nuorten terveen psyykkisen kehityksen edistäminen. Palveluita voi käyttää lapsen kehitykseen, käyttäytymiseen, kasvatukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Perheneuvontapalvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Lähetettä ei tarvita. Perheneuvonnan ajanvaraus: soittoaika tiistaisin ja keskiviikkoisin klo 10-12, p. 040-6506 014.