Oppimisen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Oppilaan kasvusta ja hyvinvoinnista huolehtiminen on merkittävä osa oppimisen ja koulunkäynnin tukea.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti tuen tarpeen ilmetessä. Lähtökohtana kasvun ja oppimisen tuelle on toimiva kodin ja koulun yhteistyö.

 

Erilaisia tukimuotoja

Koulun tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, tukiopetus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Perusopetuksen tehtävänä on tarjota jokaiselle oppilaalle hänen ikäkautensa ja edellytystensä mukaista opetusta. Oppilaalla on oikeus osallistua opetukseen mahdollisimman täysipainoisesti oman opetusryhmänsä mukana.

 

Tuen kolmiportaisuus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Erilaisista palveluista kerrotaan tarkemmin näillä oppimisen tuen sivuilla, joihin pääset sivun vasemmassa reunassa olevien linkkien kautta.

Lisätietoa löydät oppimisen tuen muodoista Ouklun Kaupungin perusopetuksen sivuilta:

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Materiaalia seksuaalisen häirinnän ehkäisyyn ja asialliseen some -käyttäytymiseen

Seksuaalinen häirintä ja siihen puuttuminen 

Sosiaalinen media ja nuoret -materiaalipaketti opettajille ja vanhemmille 

Sosiaalinen media ja lapset -materiaalipaketti opettajille ja vanhemmille