Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki järjestetään niin, että jokainen oppilas saa oman kehitystasonsa ja tarpeidensa mukaista opetusta, ohjausta ja tukea. Oulussa erityisopetuksen ja oppilashuollon palvelut on järjestetty lähikouluperiaatteen ja alueellisen toimintamallin mukaan. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni oppilas voi erilaisten tukitoimien avulla käydä koulua omassa lähikoulussaan.

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki perustuu kolmiportaiseen malliin, jossa tukimuodot ja -rakenteet vahvistuvat asteittain. Tuen tasot ovat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki. Tukea voidaan antaa myös yksittäisen oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Jokaisella oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä heti kun tarvetta on. Mikäli oppilas tarvitsee tukea tehostetusti, laaditaan oppimissuunnitelma, johon tuen muodot kirjataan. 

Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea, hänelle laaditaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). HOJKS on pedagoginen asiakirja, jossa määritellään tavoitteet, pedagogiset menetelmät, opetusjärjestelyt ja tarvittavat tukitoimet.

Oppimisen ja koulunkäynnin tukea annetaan sekä lähikouluissa että keskitettyinä palveluina erityisryhmissä ja -kouluissa.

Pienryhmät

Pienryhmät on tarkoitettu väliaikaiseksi koulunkäynnin tukitoimeksi yleisopetuksen oppilaille, jotka hyötyvät yksilöllisemmästä opetuksesta ja pienemmästä luokan ryhmäkoosta. Pienryhmä voi toimia myös välivaiheena tarkistettaessa luokkamuotoisen erityisopetuksen tarvetta tai tukitoimenpiteitä erityisluokasta palaavalle oppilaalle.

Suosituksen pienryhmään siirtymisestä tekee lähettävän koulun oppilashuoltoryhmä tai muu asiantuntijataho, kuten perheneuvola tai OYS. Aluepäällikkö tekee päätökset oppilasvalinnoista koulujen esitysten pohjalta, ja pienryhmäkoulun rehtori oppilaaksiottopäätöksen.

Alueemme 1-2 luokkien pienryhmä sijaitsee Pöllönkankaan koulun Kuivasjärven yksikössä. Luokkien 3-6 ja 7-9 alueelliset pienryhmät sijaitsevat Pöllönkankaan koulussa.

Pienryhmän opettajana toimii erityisluokanopettaja.