Tapahtuman turvallisuus

Tapahtuman järjestämisessä on huomioitava paljon asioita, jotta tapahtuma on turvallinen yleisölle. Poliisi valvoo kokoontumislain toteutumista, pelastusviranomaiset huolehtivat pelastuslain toteutumisesta. Lisäksi Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista sekä asiakkaiden ja sivullisten turvallisuutta yleisötapahtumissa.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatiminen huolella on tärkeää. Suunnitelma laaditaan tapahtumassa työskenteleviä varten. Sitä ei siis tehdä viranomaisten vuoksi. Suunnitelman lähtökohtana on miettiä, miten tapahtuma järjestetään turvallisesti ja miten mahdollisiin vaara- ja onnettomuustilanteisiin varaudutaan.

 

Yleistä


Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle 14 vuorokautta ja poliisille viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan voidaan liittää kuluttajaturvallisuuspalveluita koskevat tiedot. Vaihtoehtoisesti turvallisuusasiakirja laaditaan erikseen.

Kiinteistön oma pelastussuunnitelma ei yleensä sovellu yleisötapahtuman pelastussuunnitelmaksi. Poikkeuksena tästä ovat sellaiset tapahtumat, jotka ovat osa kiinteistön normaalia toimintaa ja jotka järjestää pääosin kiinteistön oma henkilöstö. Pelastussuunnitelmaan täytyy liittää myös liikennesuunnitelma, jos liikenteeseen tehdään merkittäviä muutoksia tapahtuman takia. 

Isojen tapahtumien on suositeltavaa olla yhteydessä pelastusviranomaisiin jo tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa. Poliisi ja pelastuslaitos antavat tapahtumakohtaisia ohjeita esimerkiksi pelastusajoneuvojen ajoväylien esteettömyydestä ja siirrettävien ajoesteiden sijoittamisesta.

Yleisötapahtumat voidaan jakaa yleisön osallistumisen mukaan aktiivisiin ja passiivisiin tilaisuuksiin. Yleisö on suhteellisen passiivisessa kuulijan ja katsojan roolissa esimerkiksi musiikkikonserteissa. Liikuntatapahtumissa taas yleisö osallistuu toimintaan ja sen rooli on siten paljon aktiivisempi. Tukesin kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan painopiste on aktiivisissa yleisötilaisuuksissa, joiden riskit liittyvät pääosin osallistujien toiminnalliseen tekemiseen: alueelle saapumiseen, siellä liikkumiseen sekä sieltä poistumiseen. Myös passiivisempaa yleisöä tulee valvoa silloin, kun yleisömäärä on suuri tai tapahtuma-alueen tilat kapeat, ahtaat tai muuten haastavat ihmisten liikkumiselle.

LISÄVINKKEJÄ

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatimisohjeet pelastuslaitoksen sivuilta

Kriisiviestinnän ohjeet

Kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet Tukesin sivuilta

Turvallisempien tapahtumien periaatteet THL:ssä - THL

Tapahtumajärjestäjän vastuut