Tapahtuman turvallisuus

Aluerajat, pelastustiet, sammutuspeitot, liikennesuunnitelma... Tapahtumaturvallisuuteen liittyy paljon huomioitavia asioita, jotta tapahtumasta tulee turvallinen yleisölle. Poliisi valvoo kokoontumislain ja pelastusviranomaiset pelastuslain toteutumista, lisäksi Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslain noudattamista ja asiakkaiden ja sivullisten turvallisuutta yleisötapahtumissa.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatiminen huolella on todella tärkeää. Suunnitelma laatiessa on huomioitava, että se tehdään järjestäjän näkökulmasta tapahtumassa työskenteleviä varten. Sitä ei siis tehdä viranomaisia varten, vaan suunnitelman lähtökohtana on miettiä, miten tapahtuma järjestetään turvallisesti ja miten mahdollisiin vaara- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava.

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma toimitetaan pelastuslaitokselle tiedoksi 14 vuorokautta ja poliisille viimeistään 5 vuorokautta ennen tapahtumaa. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan voidaan liittää kuluttajaturvallisuuspalveluita koskevat tiedot. Vaihtoehtoisesti turvallisuusasiakirja laaditaan erikseen.

Kiinteistön oma pelastussuunnitelma ei yleensä sovellu yleisötapahtumanpelastussuunnitelmaksi, ellei tapahtuma ole kiinteistön normaalia toimintaa ja tapahtuman järjestäjänä toimi ainakin pääosin kiinteistön oma henkilöstö. Suunnitelmaan täytyy tehdä liitteeksi myös liikennesuunnitelma, jos liikenteeseen tehdään merkittäviä muutoksia tapahtuman takia. Katso lisää luvat-osiosta.

Isojen tapahtumien on  suositeltavaa olla yhteydessä pelastusviranomaisiin jo tapahtuman suunnittelun alkuvaiheessa. Poliisii ja pelastuslaitos antavat tapahtumajärjestäjälle tapahtumakohtaisesti ohjeita ja määräyksiä esimerkiksi pelastusajoneuvojen ajoväylien esteettömyyteen ja siirrettävien ajoesteiden sijoittamiseen.

Yleisötapahtumat voidaan jakaa yleisön osallistumisesta riippuen aktiivisiin ja passiivisiin tilaisuuksiin. Esimerkiksi musiikkikonserteissa yleisö on suhteellisen passiivisessa kuulijan ja katsojan roolissa.  Liikuntatapahtumissa osallistujilla on puolestaan paljon aktiivisempi rooli, kun he itse osallistuvat tapahtuman teemana olevaan toimintaan. Tukesin kuluttajapalveluiden turvallisuusvalvonnan painopiste on aktiivisissa yleisötilaisuuksissa, joiden riskit liittyvät pääosin osallistujien toiminnalliseen tekemiseen (saapuminen-liikkuminen-poistuminen alueella). Myös passiivisia yleisön vaikutuksia valvotaan ja huomioidaan erityisesti kun liikkuvat massana alueella, lähtökohtaisesti kuitenkin vain jos yleisömäärä on suuri tai tilat kapeat/ahtaat tai muuten haastavat ihmisten liikkumiselle.

Tapahtumajärjestäjän vastuu

1. Vastuu turvallisuudesta

Oli kyseessä maksullinen tai pääsymaksuton tapahtuma, tapahtuman järjestäjä on vastuussa tapahtuman turvallisuudesta ja siihen liittyvistä asioista sekä pelastus- ja turvallissuunnitelman laatimisesta.

2. Tarvittavat luvat ja ilmoitukset

Lähes kaikki tapahtumat tarvitsevat jonkinlaisia lupia tai ilmoituksia, erityisesti ulkona järjestettävät. (Katso lisää osiosta: Luvat)

3. Tapahtuman aluekartta

Kartan tekeminen helpottaa niin itse tapahtuman suunnittelua, mutta myös turvallisuusasiakirjojen laatimista. Karttaan on hyvä merkata ainakin: tapahtuma-alueen rajat, lava(t), myyntipisteet sekä ravintolateltat, vesipisteet, WC:t, riittävän leveät pelastustiet (4m), huoltoreitit, opasteiden sijainnit, turvalaitteiden sekä pelastushenkilöiden sijainnit, ensiaputeltta sekä hälytysajoneuvojen nouto-/saapumispiste.

4. Myyntipisteet ja kojut


Myyntipisteet tulee sijoittaa siten, että niihin on helppo päästä huoltoreittejä pitkin ja että pelastustiet toteutuvat. Lisäksi ihmisille tulee jättää tilaa liikkua. Esimerkiksi: ruuanlaittopisteessä, jossa käsitellään avotulta, on oltava sammutuspeite ja teholuokaltaan 6 kg käsisammutin. Tapahtuma-alueelle vaaditaan yleensä myös muita sammuttimia. Tavanomainen määrä on esim. 1 käsisammutuin/300 m2. Sammuttimien määrästä on hyvä keskustella pelastusviranomaisien kanssa.
 

5. Työntekijöiden ohjeistaminen

On äärimmäisen tärkeää, että jokainen työntekijä tietää oman tehtävänsä ja vastuunsa. Lisäksi jokaisella tapahtumassa työskentelevälle on hyvä tehdä ohjeet turvallisuusasioista sekä puhelinluettelo vastuuhenkilöistä.

6. Talkoo- ja vastuuvakuutus

Talkoovakuutus hankitaan talkootyöntekijöille sattuneita tapaturmia varten. Vastuuvakuutus taas kattaa muihin kuin talkoolaisiin kohdistuvia henkilö- ja esinevahingot. Kysyy lisää vakuutusyhtiöistä eri vakuutusvaihtoehdoista.

LISÄVINKKEJÄ

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman laatimisohjeet
ja pohja

Kriisiviestinnän ohjeet
Kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet

 

Turvallisen tapahtuman järjestämisestä voi lukea myös JOHDE-hankkeen julkaisusta Tapahtumaturvallisuus: tiedottaminen, turvallisuus ja kulkuväylät

Turvallisuus-ja pelastussuunnitelman laatimiseen voi käyttää myös ammattiapua, järjestyksenvalvontaa tarjoavat yritykset.

YHTEYSTIEDOT

Tapahtumajärjestäjän oppaan ylläpitäjät

Jarkko Halunen, tuottaja, 044 703 8274
Janita Jämsén, tuottaja, 050 361 7924