Kuntalisän myöntämisen perusteet 2017 - oppisopimustyösuhde

1. Yleishyödyllinen yhteisö, yhdistys, järjestö tai säätiö työllistää oululaisen palkkatuella työllistettävän henkilön.

2. Palkkatuetuntyön kuntalisää maksetaan yhteisöille, järjestöille, yhdistykselle ja säätiöille enintään 500 €/kk enintään kolmen vuoden ajan. Tuen saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

3. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on vähintään kahdeksan kuukauden työsuhde ja vähintään 80 % työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä.

4. Yhteisö hakee palkkatukea ensin TE toimiston kautta. Kuntalisää myönnettäessä yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja mahdollinen koulutuskorvaus) eivät saa ylittää kokonaispalkkauskustannuksia. Rahallisen lomakorvauksen osuutta ei oteta huomioon.

Myöntämisperusteet:

  • Ammatillista tutkintoa vailla oleva nuori,
  • vähintään 12 kk 14 kk aikana työttömänä,
  • vähintään 24 kk 28 kk aikana työttömänä, tai
  • sairaus- tai vamma vaikeuttaa työllistymistä.

6. Kuntalisää voidaan maksaa enintään 3 vuoden ajan henkilöä kohden. Tuen saamisen edellytyksenä on opintojen edistyminen opintosuunnitelman mukaisesti.

Oppisopimuskoulutukseen myönnettävä koulutuskorvaus otetaan kuntalisää myönnettäessä huomioon siten, että yhteenlasketut tuet (palkkatuki, kuntalisä ja koulutuskorvaus) eivät saa ylittää oppisopimuskoulutettavan kokonaispalkkauskustannuksia.

7. Alkuperäinen kuntalisähakemus liitteineen (työsopimus, palkkatukipäätös ja oppisopimustoimiston koulutussopimus) toimitetaan Työllisyyspalveluihin. Kuntalisää maksetaan enintään 500 €/kk, kun yhteisö palkkaa oppisopimustyösuhteeseen ammatillisiin perustutkinto-opintoihin palkkatukeen oikeutetun.

8. Yhteisö sitoutuu työllistämään työntekijän vähintään kahdeksaksi kuukaudeksi. Alle kahdeksan kuukauden työsuhteeseen ei myönnetä kuntalisää.

9. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2017 välisenä aikana.

10. Hakemus on jätettävä kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

11. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi Oulun kaupungin Työllisyyspalveluihin sekä TE-toimistoon. Liikaa maksettu tuki peritään takaisin.

12. Mikäli työsuhde puretaan aiemmin kuin työsopimuksessa on mainittu tai henkilöllä on palkaton keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.

13. Työnantaja toimittaa kopion työntekijän palkkatukitilityksistä Työllisyyspalveluihin.

14. Maksu tapahtuu kolmen kuukauden jaksoina. Ensimmäinen avustus kolmelta ensimmäiseltä työssäolokuukaudelta maksetaan sen jälkeen, kun yhteisö toimittaa avustushakemuksen liitteineen Työllisyyspalveluihin. Työsuhteen jatkuessa maksetaan avustus kolmen kuukauden välein. Avustusta maksetaan näillä perusteilla 31.12.2017 asti.

15. Mikäli saa samanaikaista muuta julkista avustusta henkilön palkkauskustannuksiin tai yhteisöllä on sopimus Oulun kaupungin kanssa sellaisen toiminnan järjestämisestä, jossa työllistetään palkkatuella, tulee yhteisön aina sopia erikseen kuntalisästä Oulun kaupungin edustajan kanssa.

16. Oulun kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä mainitut ehdot eivät täyty.

Palkkatuen hakeminen

Palkkatuki haetaan TE- toimiston kautta.

Palkkatukipäätöksen saatuaan yleishyödyllinen toimija voi hakea Oulun kaupungin kuntalisää. Kuntalisän hakemisen edellytyksenä on aina TE- toimiston myöntämä palkkatuki.

Kuntalisän hakeminen

Alkuperäinen allekirjoitettu kuntalisähakemus toimitetaan Työllisyyspalveluihin, sekä lisäksi seuraavat liitteet:

  • kopio TE- toimiston palkkatukipäätöksestä
  • kopio työsopimuksesta
  • kopio oppisopimustoimiston koulutussopimuksesta
  • kopio jokaisesta palkkatukitilityksestä työntekijän palkkauskustannusten osalta
  • tutkintotodistus oppisopimuskoulutuksesta

Oulun kaupunki, työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

Yhteydenotot: kuntalisa(at)ouka.fi