Kuntalisä palkkatuella työllistäville yrityksille

BusinessOulu tukee yritysten työllistämistä erilaisin rekrytointikynnystä madaltavin taloudellisin tukimuodoin. Kriteereiden täyttyessä tukia voidaan maksaa rekrytoitavan henkilön palkkakuluihin yrityksen palkatessa oululaisia työttömiä henkilöitä. Business Oulu -liikelaitoksen johtokunta vahvistaa taloudellisten tukien myöntämisperusteet vuosittain. Työllistämisen taloudellisia tukia myönnetään vuoden 2020 talousarvion määrärahojen puitteissa.

Kuntalisän määrä ja myöntämisen perusteet

Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki, vähintään 85 %:n työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai jollei sovellettavaa työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa kyseisestä työstä. Kuntalisää myönnetään enintään 500 eur/kk, kun elinkeinotoimintaa harjoittava työnantaja saa TE-toimiston myöntämää palkkatukea ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2020 välisenä aikana.

Julkisten tukien (valtion palkkatuki ja kaupungin kuntalisä) yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Jos palkattavalla henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, tukien osuus voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista.

 

Kuntalisä enintään

Kuntalisän myöntämisen
perusteet

Kuntalisää myönnetään

 

500 €/kk

henkilö, jolle TE-toimiston myöntämä palkkatuki on 50 % palkkauskustannuksista, tai

työntekijä on alle 30-vuotias ja suorittanut ammatillisen tutkinnon ja jolle TE-toimiston myöntämä palkkatu on 30 % palkkauskustannuksista

Työaika vähintään 85 % ja palkkaus TES mukaisesti

enintään
12 kk

henkilö, jolle TE-toimiston myöntämä palkkatuki on 40 % palkkauskustannuksista, tai

yli 50-vuotias, tai

kotoutumislain alainen työtön maahanmuuttaja

Työaika vähintään 85 % ja palkkaus TES mukaisesti

enintään
12 kk, työsuhteen kesto vähintään 8 kk

henkilö, jonka vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä

Palkkaus TES mukaisesti, työajan osalta voidaan soveltaa harkintaa

enintään
12 kk

Kuntalisän hakeminen

Palkkatukea haetaan ensin TE-toimiston kautta. Palkkatukipäätöksen saatuaan yritys voi hakea kuntalisää.

Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty. Mikäli kuntalisähakemus ei ole saapunut määräaikaan mennessä ja työsuhde päättyy, kuntalisää ei myönnetä takautuvasti.

Alkuperäinen kuntalisähakemus toimitetaan Business Oulun työllisyyspalveluihin. Lisäksi toimitetaan seuraavat liitteet:

  • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä ja työsopimuksesta

Postiosoite:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut / Kuntalisä
PL 22
90015 Oulun kaupunki

Sähköposti: kuntalisa(at)ouka.fi

Henkilötietoja sisältävät viestit tulee lähettää turvasähköpostipalvelun kautta.

Turvasähköpostipalvelu löytyy osoitteesta: https://securemail.ouka.fi 

Tuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.

Palkkauskustannuksiin ei lueta

  • tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta
  • palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain
    mukaista päivärahaa tai korvausta
  • sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella.

Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

Kuntalisän maksatus

Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2-3 kk:n jaksoissa. Kuntalisää myönnetään enintään 500€/kk hakemuksella ilmoitettuihin ja raportoituihin palkkauskustannuksiin. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisän määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)businessoulu.com

Hakulomakkeet

Kuntalisän hakulomake yrityksille (pdf)
Suostumus tietojen luovutukseen (pdf)