Kuntalisä palkkatuella työllistäville yrityksille

BusinessOulun työllisyyspalvelut tukee palkkatukityöllistämistä maksamalla kuntalisää yrityksille ja elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille. Kuntalisää maksetaan oululaisen henkilön työllistymisen edistämiseksi.

Kuntalisän määrä

Oulun kaupunki tukee yritysten palkkatukityöllistämistä maksamalla harkintaan perustuvaa kuntalisää enintään 500 € kuukaudessa.

Kuntalisää maksetaan työllisyyden hoitoon vuosittain varatuista määrärahoista.

Kuntalisän myöntämisen perusteet

 1. Kuntalisää maksetaan enintään 10 kuukautta, kun yritys palkkaa palkkatukea saavan oululaisen työttömän, joka:

 • on ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana
 1. Kuntalisää maksetaan enintään yksi (1) vuosi, kun yritys palkkaa palkkatukea saavan oululaisen työttömän, jonka:

 • vamma tai sairaus olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti alentaa tuottavuutta tarjolla olevassa työtehtävässä
 1. Kuntalisää maksetaan enintään 10 kuukautta ja työsuhteen on kestettävä vähintään 8 kuukautta, kun yritys palkkaa palkkatukeen oikeutetun oululaisen työttömän, joka on:

 • ollut työttömänä vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana

tai

 • yli 50-vuotias

tai

 • oikeutettu kotouttamissuunnitelmaan kotoutumisen edistämisestä annetun lain nojalla
 1. Duunipolku –kuntalisää maksetaan enintään 10 kuukautta, kun yritys palkkaa palkkatukeen oikeutetun oululaisen alle 30-vuotiaan työttömän nuoren,
 • jolla on ammattitutkinto

ja

 • joka on BusinessOulun työllisyyspalveluiden asiakkuudessa

ja

 • joka on ollut työtön vähintään 6 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneenä aikana.
 1. Kuntalisän myöntämisen edellytyksenä on aina vähintään 85 %:n työaika ja että työllistettävälle maksetaan vähintään kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

 2. Yritys hakee palkkatukea TE-toimistosta. Kuntalisän edellytyksenä on TE-toimiston myöntämä palkkatuki.

 3. Työsuhde alkaa 1.1.–31.12.2018 välisenä aikana.

 4. Kuntalisähakemus on jätettävä kolmen (3) kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Muussa tapauksessa tuki voidaan myöntää alkavaksi sen kuukauden alusta, jolloin hakemus on jätetty.

 5. Julkisten tukien (valtion palkkatuki ja kaupungin kuntalisä) yhteenlaskettu osuus voi olla enintään 50 % palkkauskustannuksista. Jos palkattavalla henkilöllä on vamma tai sairaus, joka vaikeuttaa työllistymistä, tukien osuus voi olla enintään 75 % palkkauskustannuksista.

Tuella katettavilla palkkauskustannuksilla tarkoitetaan työntekijälle maksettavaa palkkaa ennen vakuutetun lakisääteisten maksujen ja verojen pidätystä ja sen lisäksi työnantajan lakisääteistä sosiaaliturva-, työeläkevakuutus-, tapaturmavakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksua sekä pakollista ryhmähenkivakuutusmaksua.

Palkkauskustannuksiin ei lueta:

 • tuella palkatulle maksettavaa lomakorvausta tai sitä vastaavaa korvausta
 • palkkaa siltä ajalta, jolta työnantajalla on oikeus saada tuella palkatun palkkauskustannuksiin sairausvakuutuslain päivärahaetuutta tai tapaturmavakuutuslain mukaista päivärahaa tai korvausta
 • sitä palkan osuutta, joka määräytyy tuella palkatun työn tuloksen perusteella.
 1. Kuntalisää maksetaan työsuhteen voimassaoloajalta vuosittaisten määrärahojen puitteissa. Työsuhteen keskeytymisestä tai palkanmaksun muutoksista tulee ilmoittaa välittömästi BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Mikäli työsuhde päättyy aikaisemmin kuin työsopimuksessa on mainittu, tukea maksetaan niiltä päiviltä, joilta työntekijälle on maksettu palkkaa. Näin toimitaan myös silloin, kun työntekijällä on palkaton työnteon keskeytys. Mikäli kuntalisän maksamisen ehdot eivät täyty, BusinessOulun työllisyyspalvelut perii perusteettomasti maksetun tuen takaisin.

 2. Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2-3 kuukauden jaksoissa. Kuntalisää myönnetään enintään 500€ kuukaudessa hakemuksella ilmoitettuihin ja raportoituihin palkkauskustannuksiin. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisän määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Näin haet kuntalisää

 1. Palkkatukea haetaan TE-toimistosta. Yrityksen tulee toimittaa kopio palkkatukipäätöksestä BusinessOulun työllisyyspalveluihin kuntalisähakemuksen liitteenä.

 2. Yritys hakee kuntalisäavustusta hakemuslomakkeella

 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yritykselle (pdf)
 • Hakemus palkkatuella työntekijän työllistävälle yritykselle (Word, netissä täytettävä/tulostettava versio)
 1. Työnantajan tulee toimittaa palkatun työntekijän palkkalaskelmat säännöllisesti BusinessOulun työllisyyspalveluihin. Tuki maksetaan takautuvasti toteutuneiden palkkauskustannusten mukaan 2-3 kk:n jaksoissa. Kuntalisää myönnetään enintään 500 € kuukaudessa hakemuksella ilmoitettuihin ja raportoituihin palkkauskustannuksiin. Jos palkkauskustannukset jäävät ilmoitettua alhaisemmiksi, suhteutetaan kuntalisän määrä palkkauskustannusten toteumaan. Mikäli tukea on maksettu liikaa, se peritään takaisin.

Alkuperäinen allekirjoitettu kuntalisähakemus liitteineen toimitetaan osoitteeseen:

Business Oulu -liikelaitos
Työllisyyspalvelut
Isokatu 4, 4. krs
90100 Oulu

Yhteydenotot: kuntalisa@ouka.fi

Kuntalisähakemuksen liitteet

 • kopio palkkatuella työllistetyn henkilön työsopimuksesta

 • kopio TE-toimiston palkkatukipäätöksestä

Ota yhteyttä!

Jos olet kiinnostunut kuntalisästä, ota yhteyttä työllisyyspalveluihin.

Yhteydenottolomake
Puhelin: 050 526 3875

Onko sinulla kysyttävää kuntalisän hakemisesta tai maksatuksesta?

Ota yhteyttä sähköpostitse:
kuntalisa(at)ouka.fi

Hakulomakkeet

Avustushakemus yritykselle kuntalisään (pdf)