Vanhat yhteistyöryhmien aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 -05 Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän muistio 20.11.2017

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: ma 20.11. klo 16.00                            

Paikka: Oulu10, Torikatu 10 nvh 142

 

Osallistujat:

Jouni Mäkäräinen                 yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Seija Marttila                        asukas

Kaisu Rundelin                     asukas

Liisa Siitonen                        asukas

Hanna Holopainen               Oulun Seudun Yhden Vanhemman Perheet ry

Riitta Veijola                         asukas

Esko Louhelainen                 asukas

Kalevi Hiltunen                     asukas

Olavi Eelis Kokko                  asukas

Olavi Similä                          asukas

Anja Similä                           asukas

Merja Niemelä                     sihteeri, koordinaattori

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen avasi kokouksen klo 16.24.

 

Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

 

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirja tarkistettiin ja hyväksyttiin.

 

Suistokaupunkivisiotyön eteneminen, yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Jouni Mäkäräinen kertoi, että Yhdyskuntalautakunta on päättänyt suistokaupunkivisiotyön käynnistämisestä 17.10.2017. Suistokaupunkivision laatiminen alkaa yhdyskunta- ja ympäristöpalveluissa Paula Paajasen ja Jouni Mäkäräisen johdolla. Suiston kehittäminen ei ole uusi asia, vaan jo 17 vuotta sitten on tutkittu mm. suiston tavoitesuunnitelmaa. Tavoitteena on muodostaa yhteinen tahtotila ja kokonaisnäkemys suistoalueen tulevaisuudesta sekä kehittämisen periaatteista. Tarkoituksena on määritellä suiston kehittämisen tärkeimmät lähtökohdat ja vahvuudet, kehittämisen päätavoitteet ja kehittämisperiaatteet teemoittain ja osa-alueittain sekä jatkosuunnittelussa käytettävät suunnitteluvälineet ja tärkeimmät lähivuosien toimenpiteet. Alustavan suunnittelualueen rajaus sisältää Oulujoen keskeisen suistoalueen, Koskikeskuksen, Hartaanselän ja Rommakonselän alueet saarineen ja rantoineen. Lisäksi visiotyössä tarkastellaan Tuiran ja Hietasaaren rantavyöhykettä.

 

Halutaan painottaa suistokaupunkia, mm. Kiikelin saaren tontinluovutuskilpailulla, keväällä hyväksytyllä keskustavisiolla, joka edellyttää asemakaavojen laadintaa. Aikataulullisesti tulee laatia v. 2018 aikana yhdyskuntalautakunnan hyväksynnän mukaisesti.

 

Suistosuunnitelman teemat: Hartaanselkä eli uudet asuntoalueet, Rommakonselkä eli uusi kaupunginosa, vesipeilien eli pinnan maisemallisuuden keskeinen tunnistaminen ja ruoppaaminen, rantojen käyttö, kulttuuriympäristö eli maisema, toiminnallisuus, uudet palvelut, tapahtumat, virkistys ja reitit, urbaanin ja luonnonympäristön yhteensovittaminen.

 

Suistosuunnitelman laatimisessa ollaan alkuvaiheessa ja suunnitelma etenee hyväksyttäväksi v. 2019 alussa. Ensin tunnistetaan nykyiset tiedot sekä vahvuudet. Syksyn aikana 2018 laaditaan suistokaupunkivisio, joka tulee syksyn aikana kommentoitavaksi. Yhdyskuntalautakunta osallistuu tiiviisti työpajojen kautta kehittämistyöhön. Keskustelua pyritään samaan mahdollisimman paljon suunnitelmatyön aikana.

 

Suistosuunnittelun tulevat vaiheet etenevät suistokaupunkivisiosta visiossa esitettyihin toimenpiteisiin, kansainväliseen maisema-arkkitehtikilpailuun aina asuntomessuhakemukseen 2025 saakka.   

 

Parhaillaan on käynnissä kolme selvitystyötä konsulttityönä. Benchmark-raportti, mitä voidaan oppia muualta, kuten Tanskasta ja Saksasta eri kaupungeista ja Edmontonin talvikaupunkistrategiasta. Selvitys maankohoamisesta Oulujoen suiston alueella ja selvitys keskeisistä luontoarvoista. Kaavoituksessa laaditaan myös selvitystä suistoalueen kulttuurihistoriasta ja rakentumisesta (Vesipeilien vuosisadat) sekä diplomityötä Rommakonselän suistokaupungista. Lisäksi työn taustalle laaditaan analyysikarttoja ja – tarkasteluja.

 

Alkuvuodesta on ensimmäinen vaikuttamisen vaihe, jolloin toteutetaan erilaisia kyselyjä, lähtökohtana Millainen on sinun suistosi? Suunnittelutyö on alkuvaiheessa, yhteistyöryhmältä kysyttiin kokouksessa, mihin asioihin/teemoihin halutaan erityisesti kiinnittää huomiota suunnittelussa?

 

Keskustelu:

Raatin ranta –poistuuko venesatama ja jääkö ranta avoimeksi kaikille asukkaille? Jouni Mäkäräinen totesi, että kaupunginhallitus poisti asumisen määrittelyn yleiskaavasta tontinluovutuskilpailun yhteydessä. Yleiskaavassa Raatin ranta on tarkoitettu urheiluun- ja palveluihin keskittyväksi alueeksi. Linjataan ja määritellään yleiset kehittämisperiaatteet. Kiikelin rannassa on kaksi aiempaa tonttia, asemakaavan mukaisia. 12 hakijaa tontinluovutuksen yhteydessä, yksi hakija on Helsingin Sea poolin toiminnasta vastaava. Tontti luovutetaan kaupalliselle toimijalle, tavoitteena on ollut aktivoida ranta-alueiden käyttöä.

 

Hollihaan puiston kehittämisestä kiitoksia, on kaikille ryhmille suunnattu puistoalue. Rommakon alueelle paljastuu pikkuhiljaa maata, pohditaan voisiko olla uusi kaupunginosa tulevaisuudessa v. 2030-40.

 

Kansallinen kaupunkipuisto oli suunnitteilla aikoinaan Ouluun, luontoarvoja esim. Kokkolan, Raahen tavoin. Ainolan puiston lähettyvillä massiivista suunnittelua, paratiisisaari on nyt työn alla. Rakennetaanko Lasaretinalueelle? Verve on tehnyt alueelle kaavamuutoshakemuksen, joka on parhaillaan käynnistymässä. Rakentamisen mittakaavasta on käyty keskustelua julkisuudessa paljon. Ympäristövaikutuksia tulee, kun kaadetaan esim. puita keskustan alueen puistoista. Suositaan korkeaa rakentamista. Arkkitehtuuriin vaikutetaan arvokkaiden kulttuuriympäristöjen yhteydessä.

 

Suistokaupunkiin liittyen, onko suunniteltu, että pohjoisen vetovoimaisen kaupungin yhteydessä on linjattu myöskin asuntomessujen hakemisesta, on ehdotettu myös kerrostaloihin painottuvista asuntomessuteemasta. Myös Kempele hakee messuja. Asuntomessuihin perusteluiksi olisi hyvä saada mukaan myös arvokas kulttuuriympäristö, kokonaisvaltainen näkemys korkeiden talojen rakentamisen lisäksi. Ei saman näköistä joka paikkaan. Vesipeili ja viheralueet keskustan asukkaiden, erityisesti ikääntyvien asukkaiden näkyville, jotka eivät pääse kulkemaan pitkälle. Yhtenäinen suistokaupunkialue puuttuu ja kokonaisuuksien kehittäminen.

 

Suistoalueella olisi hyvä huomioida venesatama ja veneilijät. Elävä keskusta tarvitsee ihmisiä, myös tuloja asuinrakentamisesta ja vuokrista, josta pitäisi puhua asukkaille enemmän. Pienet sillat laitettaisiin saarille, kulku asukkaille, esim. nuotiopaikkoja ensivaiheessa. Isot saaret lähellä paperitehdasta, olisi hyvä saada kulkuyhteys asukkaille myös niihin. Retkeilymahdollisuudet lähisaariin ylipäänsä, osa ryteikköjä, esim. Hevossaareen tai Hietasaareen. Rakennuskulttuuri Ainolan yhteydessä, kaikki vanha laitetaan matalaksi ja tilalle rakennetaan korkeita tornitaloja.

 

Rommakonselkä on mielenkiintoinen kohde,  jota kannattaa kehittää. Hevossaaressa ei pääse talviaikaan liikkeelle. Rommakonselkä kylä voisi olla erilainen alue. Asuntomessualue 2025 on pieni, olisi hyvä laajentaa, riittävän iso ja tavoitehakuinen alue. Asuntomessualueen olisi hyvä palvella kaupunkikehittämistä, kun Oulusta ollaan kiinnostuneita. Vesireittien aukipitäminen olennaista. Tehokkuus rakentamisessa ajatellaan väärin päin, keskusta ei kehity, jos siellä ei sijaitse asukkaita riittäviä määriä lähellä. Pitäisi olla kerrostaloja ja korkeaa rakentamista. Olemassa olevia taloyhtiöitä pyritään saamaan korottamaan kerrostaloja, olisi hyvä rakentaa uutta, korkeaa rakentamista sen sijaan. Hartaanselän alueelle rakennettaessa peittyy asukkailta näköyhteys merelle korkean asuntorakentamisen taakse. Puistoalueita täytyy olla ja asukkaita, tarvitaan löytöretkiä, ei vain rakentamista ja perinteen säilyttämistä, tervan tuoksun säilyttämistä. Työpajatoiminta, pitkäaikaistyöttömien työllistäminen mm. puistojen kunnostamiseen. Kaupunkilaiset kaipaavat vapaata tilaa. Lammassaarta on yritetty raivata, ei ole onnistuttu kovinkaan hyvin. Hevossaaren kunnostamista tarvitaan.  

 

Lapset ja nuoret mukaan suunnitteluun, virkistyspaikkoja ei ole edelleenkään liikaa. Saarille tarvitaan myös polkuja ja penkkejä, majojen rakentamista tai muuta, seikkailuleikkejä, itse kehitellä ja antaa mahdollisuus lapsille luovuuteen. Kaupungin julkisia rakennuksia myydään pois, asukkaille tekemistä seinien rakentamisen lisäksi.     

 

Jouni Mäkäräinen kertoi, että työn tarkoituksena on sovittaa yhteen eri teemoja. Hollihaan puisto on saatu kuntoon, saarten aktiivikäyttöön saaminen on hyvä asia. Kaavoitussuunnitelmia voi käydä katsomassa Ympäristötalolla. Nykyisin viestitään myös osana Oulu-postia kaavoitussuunnitelmista.

 

Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta v. 2018

Tytti Tuppuraista esitettiin ja kannatettiin Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi v. 2018. Tytti Tuppurainen valittiin Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän puheenjohtajaksi v. 2018.

 

Varapuheenjohtajan tehtävässä aiemmin toiminut Jukka Lappalainen on jäänyt pois yhteistyöryhmän toiminnasta. Riitta Veijolaa ehdotettiin ja valittiin Keskustan suuralueen yhteistyöryhmän varapuheenjohtajaksi.         

 

Alueen toimijoita on hyvä saada entistä vahvemmin mukaan alueen kehittämiseen, järjestötoimijoita ja muita alueen toimijoita.

 

Alueellisen toimintarahan hakeminen v. 2018

Oulun kaupungin kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta myöntää toimintarahaa, joka on tarkoitettu Oulun kaupungin suuralueilla tapahtuvaan kuntalaistoiminnan tukemiseen. Esitykset toimintarahan jakamisesta suuralueen toimijoille tekee kunkin suuralueen yhteistyöryhmä. Keskustan yhteistyöryhmältä haetaan keskustan suuralueella toteutettaviin tapahtumiin ja toimintaan toimintarahaa. Päätökset toimintarahan myöntämisestä tekee lähidemokratiatoimikunta.

Toimintarahaa voivat hakea suuralueen toimintaan osallistuvat (esim. yhteistyöryhmän toimintaan osallistuminen, alueellisen toiminnan järjestäminen) voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ja yhteisöt (esim. vanhempaintoimikunnat, asukasryhmät). Toimintarahaa haetaan sen suuralueen yhteistyöryhmältä, jonka alueelle tapahtuma / toiminta kohdistuu. Lisätietoja, hakuohje, sekä haku- ja raportointilomakkeet

Toimintaraha vuodelle 2018 on haettavissa 4.–29.12.2017 klo 16 välisenä aikana. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset toimitetaan osoitteeseen: Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki. Kuoreen merkintä: Yhteisötoiminnan avustukset. Hakemuksen voi toimittaa myös sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo(at)ouka.fi (viestikenttään maininta Yhteisötoiminnan avustukset).

Raksilan asukasyhdistykselle avustukset ovat yksi toiminnan edellytyksistä, esimerkiksi vuosittaiset siivoustalkoot ja kesäjuhlat. Alueen ihmisiä yhteen kokoava tapahtuma tai toiminta ja hakeminen matalalla kynnyksellä. Lapsille tarjotaan keksit ja mehut ilmaiseksi. Raksila-lehti on työn alla, erillinen tiedottamiseen kohdennettava kohdeavustus on saatu lehteä varten. Yhdistyksillä tulee olla kiinnostusta yhteiseen toimintaan. Avoin raportointi ja rahankäyttö on hyvä tapa.    

 

Alueellisen toimintarahan raportointi v. 2017

Alueellisten toimintarahan raportointi v. 2017 tulee tehdä vuoden loppuun mennessä. Linkki raportointilomakkeeseen Oulun kaupungin nettisivuille: https://www.ouka.fi/oulu/yhteisotoiminta/yhteisotoiminnan-avustussaanto

 

Muut ajankohtaiset asiat

-

Seuraava kokous

Seuraava kokous on 12.2. klo 16.30.   

 

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tytti Tuppurainen päätti kokouksen klo 17.50.

 

 

 

 

 

 

 

Jakolinkki