Vanhat yhteistyöryhmän aikaiset muistiot

< Takaisin

2017 -02 Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän muistio 28.3.2017

Kaijonharjun suuralueen yhteistyöryhmän kokous

Aika: 28.3. klo 17.00                                 

Paikka: Normaalikoulu, yläkoulu os. Kaitoväylä 7, luokka 212 koulun alakerta

Osallistujat:

Pasi Hieta                            rehtori, Normaalikoulu

Eini Vasu                              kaavoitusarkkitehti, yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

Attila György                       Ritaharjun asukasyhdistys ry

Kalervo Ukkola                    Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys ry

Tuula Salminen                    asukas

Jaana Matikainen               hyvinvointipalvelut

Tuomas Hopia                     puheenjohtaja, POF - lasten ja nuorten osallisuusryhmä

Marita Hopia                       MLL Kuivasjärven yhdistys ry

Seppo Salonen                   LC Oulu Kuivasjärvi

Saila Luukkonen                  Tuiran seurakunta

Minna-Kaisa Kantola           Tuiran seurakunta

Merja Niemelä                    sihteeri, koordinaattori

 

 1. Kokouksen avaus

  Kokous avattiin klo 17.10.

 2. Työjärjestys ja läsnäolijoiden toteaminen

  Todettiin kokouksen työjärjestys ja läsnäolijat.

 3. Edellisen yhteistyöryhmän kokouksen pöytäkirjan tarkistaminen

  Tarkistettiin ja hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja.

 4. Normaalikoulun yläkoulun ajankohtaiset asiat, rehtori, Pasi Hieta

  Rehtori Pasi Hieta kertoi, että peruskoululla on 261 7-9 lk:n oppilasta ja lukiossa 250 opiskelijaa ja koululla on noin 50 opettajaa. Luokilla 1-9 on Normaalikoulussa yhteensä 888 oppilasta. Linnanmaan alakoulu ja Koskelan koulu ovat osa normaalikoulua ja siten osa perusasteen oppilasmäärää. Linnanmaan alakoulussa on n. 360 oppilasta. Pasi Hieta on rehtorina yläkoululla. Norssi on tällä hetkellä Suomen suurin harjoittelukoulu, jossa on 120 opetusharjoittelijaa. Unesco-koulu ja monipuolista toimintaa siihen liittyen. Opetussuunnitelmaa on päivitetty aiemmasta, lisäksi on tulossa ainekohtainen opetussuunnitelma syksyllä. Oulun normaalikoulun toiminta perustuu elämän moninaisuuden kunnioittamiseen, yhdenvertaisuuteen ja yhteisöllisyyteen.

  Oppilaskuntatoiminnalla on pitkät perinteet Normaalikoululla. Yläkoulussa oppilaat ovat jo hyvinkin tietoisia vaikuttamiseen liittyvistä asioista. Kurssimuotoiset opinnot, joissa oppitunnin pituus on 75 min. Lukuvuodessa on viisi jaksoa ja viisi eri lukujärjestystä. Liikkuva koulu–toimintaa on aloitettu myös koulussa. NY-yritystoimintaa on koululla, mikä on vapaaehtoista yrittäjyyskasvatusta tukevaa. Koulu on rakennettu 80-luvun alussa, tilat kaipaisivat osittain remonttia ja erityisesti vesivahinko on aiheuttanut haasteita, kun on nyt keväällä luokkia pois käytöstä. Vesivahingosta kärsineet tilat remontoidaan kevään aikana. Valinnaisainepäivä järjestetään 8.-9. luokkalaisille. Oppilaskunnan jäsenet suunnittelevat jakson vaihtuessa tapahtuman, joka liittyy esimerkiksi liikuntaan tai kulttuuriin. Ysiluokkalaisille on yrittäjyyspäivä, jolloin koululla käy yritysvierailijoita. Mm. biologian ja historian opetusta tehdään myös Kuivasjärven rannalla eli koulun sijainti on hyödynnetty opetuksessa.   

  Tekstiilityö ja tekninen työ muuttuvat tulevan opetussuunnitelman myötä. Oppilas voi painottaa halutessaan jatkossa oman mielenkiintonsa mukaisesti joko tekniseen tai tekstiilityöhön syksyllä. Rahoitus on erilainen yliopiston muusta rahoituksesta: osa on kohdennettu perusopetuksen järjestämiseen ja osa lukio- ja opettajankoulutuksen järjestämiseen. Peruskorjaus täytyy tehdä kymmenen vuoden aikana tai vaihtoehtoisesti uuden rakennuksen rakentaminen.     

  Alueen kehittämisessä ja suunnittelemisessa mukana oleminen tapahtuu alueellisen nuorten vaikuttajaryhmän ja oppilaskunnan kautta. Paikallishistoria kuuluu opetukseen.

  Koulu on monikulttuurinen, 10-15%:lla oppilasmäärästä on äidinkielenään muu kuin suomen kieli. Suomen kieli on opetuskieli ja suomen kieli toisena kielenä niille, joiden äidinkieli ei ole suomi. Oppilaat tulevat lähialueelta, Kuivasranta on pohjoisin alue. Lukioon otetaan keskiarvon perusteella, yleensä 8-8,5 keskiarvolla on Norssin lukion alaraja.              

 5. Kaijonharjun asukaskyselyn yhteenveto, kaavoitusarkkitehti Eini Vasu Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  Kaavoitusarkkitehti Eini Vasu esitteli Tulevaisuuden Kaijonharju –asukaskyselyn tulokset kokouksessa. Kysely oli avoinna 9.-31.12.2016. Kaijonharjun-yliopiston alueella asuvilta, opiskelijoilta, alueen toimijoilta ja muilta aiheesta kiinnostuneilta haluttiin tietoa, ideoita ja ajatuksia. Kyselyyn saatiin 237 vastausta. Vastaajista 42% oli naisia ja miehiä 58%. Vastaajista 65% oli alle 40-vuotiaita. Vastaajista lapsiperheissä asui 32%. Yksin asuvia 32% ja pariskuntia 31%. Työssäkäyviä 49% ja opiskelijoita 29%. Kaijonharjun keskuksen kouluarvosanaksi tuli 61/2. Tulevaisuuden Kaijonharju –asukaskyselyn tulokset löytyvät verkkosivuiltamme. Kaijonharjun verkkosivuilta hieman muutakin tietoa linkki tässä.

  Nykytilasta kysyttiin eri toimintojen ja ominaisuuksien arviointia. Kaijonharjun keskus sai nykytilasta kouluarvosanan 61/2. Koettiin että Kaijonharju on opiskeluympäristönä kohtuullinen. Tapahtumapaikkojen puute heikoimpana, myös kaupallinen ympäristö ei niin kaupunkimainen. Toimivuus ja viihtyisyys -yhteydet virkistysreiteille ja järvelle sekä Kaijonharjun keskuksen ja yliopiston välillä koettiin melko hyviksi. Liikekeskusta ei koettu kovinkaan viihtyisänä. Miellyttäväksi paikaksi tai rakennukseksi koettiin mm. kasvitieteellinen puutarha, järvien rannat, yliopiston Pegasus -kirjasto. Epämiellyttäväksi koettiin erityisesti liikekeskuksen ympäristö. Liikekeskus koettiin vaaralliseksi ympäristöksi, myös risteykset ja tien ylitykset useissa paikoissa. Esimerkiksi kouluun tullessa ja haettaessa autoille ei ole tilaa, johon koululaisen jättää turvallisesti, rehtori Pasi Hieta kommentoi. Valaistusta haluttiin paremmaksi, myös liikekeskuksen ympäristössä liikkuvien henkilöiden osalta. Kehitettävä paikka tai rakennus kyselyssä myös liikekeskus. Apteekkia ja postia haluttiin takaisin liikekeskukseen.

  Kyselyn vastaajat toivoivat kehitettäväksi alueeksi on koko Kaijonharjun-Linnanmaan aluetta. Lisää asuntoja haluttiin, myös palveluja, työpaikkoja, tapahtumia ja viherrakentamisen parantamista. Unelmien Kaijonharju 2040 on elävä, monimuotoinen, siisti, turvallinen, metsäurbaani ym. vastaajien kuvauksien mukaan.

  Kaijonharjun kehittämiseen osallistumisen tavasta tiedusteltiin myös kyselyssä. Nettikyselyihin vastaamalla haluttiin vastata, myös kilpailuvaihtoehtoja haluttiin päästä arvioimaan sekä tiedotus- ja keskustelutilaisuuksiin haluttiin osallistua. Vapaa sana -kohdassa on saatu samansuuntaista palautetta kuin unelmapaikkojen suhteen.

  Joulukuun alussa on Europan 14 -kilpailun voittajat tiedossa. Voittajalle järjestetään yhteinen workshop alueen suunnitteluun liittyen. 6 ryhmittymää oli rekisteröitynyt 28.3. Kaijonharjun kohteeseen. Rekisteröinti aikaa on kesäkuun puoliväliin saakka. Eini Vasu voi käydä esittelemässä kilpailuvaihtoehtoja kokouksessa.     

  Liikekeskuksessa on purettu jo yksi rakennus, rakennetaan K-Supermarket tilalle. 6000 ammattikorkeakoulun opiskelijaa tulee lähivuosina Linnanmaan kampukselle, miten vaikuttaa tulevaan liikenteeseen alueella. Liikenneongelmat eivät ole ainakaan helpottumassa tulevina vuosina. Joukkoliikenteen kehittämiseen on tulossa suunnittelua lähiaikoina. Raitioliikennettä on suunniteltu v. 2030.     

  Viihtyisänä paikkana koetaan myös koulun lähistöllä olevat tekonurmikentät rehtorin mukaan, ovat kovassa käytössä myös ilta-aikaan ja viikonloppuisin.   

  Järvien kunnostukseen liittyen, hapettamiseen ja kalakantaan pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, ettei tuhoutumista tapahtuisi. Hulevesien johtaminen järviin ym.  

 6. Pohjoisen hyvinvointialueen hyvinvointipisteiden suunnittelutyöryhmän ajankohtaiset asiat, mukana olevilta alueellisilta toimijoilta

  Lapsiperheiden ryhmä ja työikäisten ikäihmisten ryhmä kokoontuvat tällä hetkellä pohjoisen hyvinvointialueen hyvinvointipisteiden suunnittelun merkeissä. Hyvinvointipisteiden suunnittelu on tavoitteena molemmissa työryhmissä, joissa ovat mukana myös alueen asukasedustajat. Palveluja ollaan suunnittelemassa tällä hetkellä siten, että Kaijonharjun suuralueella toimisi jatkossa lapsiperheille hyvinvointipiste ja Rajakylässä ikäihmisille suunnattu hyvinvointipiste.

  Kehittäjäasiakastyöryhmässä on keskusteltu myös Tuiran hyvinvointikeskuksen rakentamisesta. Kalervo Ukkola kertoi, että tilasuunnitelmien on kerrottu etenevän ja eteneekin jo ikäihmisten hoivapalvelujen siirron osalta. Asukkaat ovat saaneet tehtäväksi tiedustella, mitä toimijoita alueella on, esim. kolmannen sektorin toimijoita. Kolmas sektori ei kuitenkaan voi korvata alueella Oulun kaupungin hyvinvointipalveluja. Valmisteilla olevissa sotea ja maakuntia koskevissa uudistuksissa järjestöjen auttamistyö on unohdettu. Kunnille on sote-järjestämislaissa kirjattu velvoite tehdä yhteistyötä yleishyödyllisten yhteisöjen kanssa. Maakuntia koskevasta pykälästä tämä velvoite puuttuu. Suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole varaa jättää järjestöjen auttamistyö huomioimatta. Sosiaalipalveluiden integroimista sote-kokonaisuuteen ei ole suunniteltu kovinkaan hyvin. Kaupungin tulee valvoa asukkaittensa etua maakunnassa.  

  Lapsiperheille suunnattuun hyvinvointipisteen suunnittelutyöryhmään vie Marita Hopia MLL:n Kuivasjärven yhdistyksen ja Kaijonharjun perhekahvilassa tehdyn kyselyn tuloksia. Perhekahvilan kävijät eivät ole olleet tietoisia tulevista Kaijonharjun terveyskeskuksen palveluiden siirtämissuunnitelmista. Tuiraa ei koeta hyvinvointikeskuksen sijaintipaikkana lähipalveluksi Palvelumalli2020 mukaan. Kuivasrannan päiväkodista on käyty keskustelua työryhmässä, onko jotain jo suunniteltua olemassa.

  Terveyskeskuksen lakkauttaminen ei mennyt asukkaita kuunnellen, Kalervo Ukkola totesi. Asukkaille järjestettiin tilaisuuksia alueella, mutta niiden kautta viesti ei välittynyt päätöksentekoon saakka.   

  Unkarin mallia hyvinvointipalveluista esitteli Attila György edellisessä lapsiperheiden hyvinvointipisteen suunnittelutyöryhmän tapaamisessa. Unkarissa on jouduttu perumaan suurten terveyskeskuksien suunnittelu, koska sitä ei ole koettu toimivaksi. Sen sijaan on panostettu esimerkiksi päiväkotien yhteyteen perustettaviin lääkärien vastaanottoihin, joissa lääkäri toimii yrittäjänä.

  Kokonaisen palvelurakenteen esillä pitäminen koetaan asukkaiden näkökulmasta tärkeäksi. Neuvolapalvelujen lisäksi alueella pitäisi olla myös muille ikäryhmille suunnattuja hyvinvointipisteen palveluja. Kaijonharjun terveysaseman sijaan alueella ei ole tiloja, joihin jatkossa voisi sijoittua terveyspalvelut saman katon alla.  

  Apteekkipalvelut sijaitsevat asukkaiden kokemuksen mukaan kaukana Kaijonharjusta Linnanmaan Prismalle siirtymisen jälkeen. Kaikilla ei liikkuminen ole niin helppoa ja matka voi olla pitkä, alueelta ei myöskään pääse apteekkiin julkisen liikenteen keinoin.

  Syksyllä voisi olla hyvä ajankohta järjestää asukastilaisuus Kaijonharjun alueella pohjoisen hyvinvointialueen suunnitteluun liittyen. Päätettiin suunnitella asukastilaisuutta seuraavassa kokouksessa.                 

 7. Muut ajankohtaiset asiat

  Tuiran seurakunnan aluetyön järjestää valtakunnallisen Suvilinnun laulun päivän 18.5. klo 15-18. Järven ranta voisi olla laulutapahtuman paikkana, esim. Sampolan puisto tai uimaranta. Lapsille ja nuorille olisi tapahtumassa myös omaa ohjelmaa. Ritaharjun ja Kaijonharjun alueen asukastoimijoita kutsutaan tapahtumaan suunnitteluun mukaan. Saila Luukkonen voi toimia yhteyshenkilönä tapahtuman suhteen. Tilaisuudessa on tasatunnein laulua. Joka torstai ruokailuun tulee n. 50 henkilöä kappelille huhtikuun loppuun saakka klo 12-13. Tervehdyksen voi tulla tuomaan ruokailuun omista tapahtumista myös. Ilmaiset konsertit kerran kuussa, myös Luukasmessu ilta-aikaan. Työttömien ruokailun ihmisiä ja perhekerhon äitejä on osallistunut tilaisuuteen. Matalan kynnyksen kahvila ensi tiistaina klo 10-13 kappelilla, jossa Minna tarjoaa kahvit. Diakonian päivänä 12.5. saa tuoda suoraan lahjoitustavaraa Pyhän Tuomaan kappelille: erityisesti astiat, verhot, matot, lastenvaunuja ja turvaistuimia, työikäisten miesten vaatteita ja kenkiä.  

  MLL Kuivasjärven yhdistyksellä on kirppis sunnuntaina 2.4. POF nuoret ovat tapahtumassa mukana makkaranpaistossa ja erilaisilla toimintapisteillä mm. askartelupiste ja liikuntapiste. Lisäksi MLL:n toimintaa ovat perhekahvila ja perheliikunta sekä kädentaitokerho, jossa on 12 osallistujaa, aktiivisia tekijöitä, 5. ja 6.-luokkalaisia. Joka toinen keskiviikko on kokoontumiset klo 14 Pöllönkankaan koululla. Kerhossa tarjotaan välipala, joka toisella kerralla lahjoituksena K-market Kuivasjärven kaupalta. Kevätretki Escurialiin tulossa toukokuussa yhteistyössä Kaijonharjun perhekahvilan kanssa, maksuton osallistuminen. Yhdistyspäivä on järjestetty piirillä myös, jossa aiheena on ollut Minä vapaaehtoistoimijana. Vastasyntyneille vauvoille on kudottu sukkia noin 50 paria. Sukat toimitetaan Oys:aan keräyspisteiden kautta Suomi100 –teeman mukaisesti.   

  Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistys järjestää Rukan retken 1.4. ja Kaijonpäivät on tulossa keväällä myös.       

  Sivistys- ja kulttuuripalveluissa etenee osallisuusmallia koskeva valmistelu. Asukkaat ja luottamushenkilöstö ovat osallistuneet suunnitteluun 16.-17.3. tilaisuuksissa, joiden materiaali on lähetetty tiedoksi kaikille. Sivistys- ja kulttuurilautakunta päättää uudesta mallista kevään aikana.

  POFin eli pohjoisen alueen lasten ja nuorten vaikuttajaryhmän määrärahaesityksenä on lasten ja nuorten kaupunkikokoukseen menossa Muhiksen mäen kunnostaminen. Mäessä on paljon laskettelijoita talvella, haluttaisiin myös lisätä kesäkäyttöä kunnostamisen merkeissä. Nyt on paljon kiviä ym. vaarallisia paikkoja, joissa on sattunut jo vahinkoja. Lausuntoehdotuksena on menossa lasten ja nuorten kaupunkikokoukseen 26.4. Oulun yliopiston yhteydessä sijaitsevan eläinmuseon vuokrasopimuksen lakkauttaminen. Virkistäytyminen ja syksyn tapahtuman suunnittelu tulossa, jonka toteuttaa POF, HaVa ja PoVa yhteisesti. POF-nuorten monitoimipuistohankkeeseen liittyen sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtaja Mika Penttilä teki lupauksen Oulun raadissa Talvikankaan koululla, että puistoasiaa viedään eteenpäin.

  Pöllönkankaan koululla Talent-tapahtuma tulossa Kuivasjärven pienkiinteistöyhdistyksen toimesta. Väistötilana toimineelta Oulunsuun koululta on paluumuutto tulossa, syksyllä jatkaa myös Pöllönkankaalla yläkoulun oppilaat.  

  Toukokuun yhteistyöryhmän kokouksessa seminaarin suunnittelun yhteydessä voisi pohtia myös asukasaktiivisuuden lisäämistä alueella. Seurakunta voi myös kertoa yhteistyöryhmän toiminnasta omissa tilaisuuksissaan ja siten aktivoida alueen asukkaita mukaan toimintaan.

  Ritaharjun asukasyhdistyksen tapahtuma toteutaan Suomi100 –hankkeen teeman mukaisesti Ritaharjun koulun oppilaille. Kilpailu, jossa piirretään, millainen Suomi on oppilaan mielestä 100 vuoden kuluttua. Kaikille osallistujille tarjotaan jäätelöt. Toukokuussa on tulossa myös yhdistyksen perustamis- ja juhlatilaisuus. Mammapiirille on vaikea löytää kokoontumispaikkaa ja –aikaa viikonloppuisin, ei tahdo löytyä monitoimitalolta. Seurakunnan kanssa yhteistyössä toteutetaan matka Ranuan eläinpuistoon. Toukokuussa myös viljelytapahtuma tulossa Ritaharjun alueella. Alueellista tiedottamista, aluelehteä suunnitellaan ja selvitellään myös Ritaharjun asukasyhdistyksen toimesta.

  LC Oulun Kuivasjärven yhdistyksen järjestämä tapahtuma toteutettiin Laskiaissunnuntaina Rusko-tunturilla, mietitään ensi vuodelle tapahtuman ajankohtaa. Lions täyttää 100-vuotta ja Suomi 100-vuotta. Tarkoituksena on kunnostaa Kuivasjärveä. Rannan kunnostustalkoot on suunnitteilla myös Kuivasjärven pienikiinteistöyhdistyksellä, voisiko siihen suunnitteluun osallistua mukaan? Lasten Oulumpialaiset tulossa myös keväällä, on klubien yhteinen leikkimielinen lasten kisailu.

 8. Seuraava kokous

  9.5. klo 17.00 Kaijonharjun nuorisotilassa.  

 9. Kokouksen päättäminen

  Kokous päättyi klo 19.50.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Jakolinkki