Edistämme ympäristövastuullisuutta

Edistämme ympäristövastuullisuutta - tavoitteet

 1. Ympäristövastuulliset oululaiset
 2. Kestävät toimintatavat kaupunkikonsernissa
 3. Kestävät hankinnat

Ympäristövastuulliset oululaiset

Oulussa kaupunkilaiset, yritykset ja yhteisöt tietävät ja ymmärtävät omien tekojensa vaikutukset kaupungin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi.

Kaupunki kannustaa ja opastaa oululaisia sekä mahdollistaa kestävän elämän kaikilla sen vaikutuspiirissä olevilla osa-alueilla.

Toimenpiteet

 • Ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten arviointi otetaan käyttöön merkittävien hankkeiden suunnittelu- ja päätöksentekovaiheissa.
 • Kuntalaisia, yrityksiä ja yhteisöjä kannustetaan ympäristövastuullisuuteen neuvonnalla ja tiedottamisella sekä kaupungin omalla esimerkillä.
 • Edistetään verkostoyhteistyötä kaupungin ja muiden toimijoiden kesken.
 • Varhaiskasvatuksen ja opetuksen yksiköistä kehitetään kestävän tulevaisuuden oppimisympäristöjä.
 • Oululainen kestävän tulevaisuuden opinvirta ohjaa oululaisia lapsia ja nuoria sekä heidän kanssaan toimivia kestävään elämäntapaan.

Kestävät toimintatavat kaupunkikonsernissa

Oulussa kestävät toimintatavat ja ympäristön huomioiminen ovat kaupungin arkea.

Toimenpiteet

 • Ekotukitoimintaa jatketaan ja toiminnan sisältöä kehitetään toimialakohtaisesti.
 • Palvelu- ja tavaraliikennettä tehostetaan ja yhdistetään.
 • Edistetään kestävämpää ruokahuoltoa, mm. lisäämällä paikallisten raaka-aineiden osuutta kaupunkikonsernin tuottamissa tai tilaamissa aterioissa. Vähennetään ruokahävikkiä.
 • Päästöttömän ja vähäpäästöisen käyttövoiman osuutta kaupungin omissa kuljetuksissa lisätään.
 • Etätyön ja -neuvotteluiden mahdollisuudet hyödynnetään. Matkustamisessa käytetään ympäristöystävällisiä kulkumuotoja.
 • Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja tilojen käyttöä tehostetaan. Tarpeettomista tiloista luovutaan.
 • Lisätään esihenkilöiden, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ympäristöosaamista sekä ymmärrystä oman työn kytkeytymisestä kestävän kehityksen tavoitteisiin.
 • Kaupungin työntekijöitä kannustetaan kulkemaan työmatkat pyöräillen, kävellen tai joukkoliikenteellä.
 • Toimitaan ja jaetaan oppeja paikallisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Kestävät hankinnat

Oulu on osaava hankkija, joka tekee ympäristön kannalta vastuullisia hankintoja.

Hankinnoille on määritelty kriteeristö, jota seurataan ja mitataan.

Toimenpiteet

 • Hankinnat tukevat Oulun kaupungin ympäristöohjelmaa ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamista.
 • Hankinnoissa huomioidaan hankinnan tarve, ympäristövaikutukset ja elinkaarikustannukset.
 • Tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin lisätään ympäristökriteerit ja vaatimus niiden täyttymisestä. Ympäristökriteerien tulee olla vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena merkittävällä painoarvolla.
 • Hankinnoissa pyritään hyödyntämään ympäristökriteereitä. Kriteerien käyttämättä jättäminen tulee perustella.