Edistämme ympäristövastuullisuutta

Kuva, painopiste 4. Edistämme ypäristövastuullisuutta

Edistämme ympäristövastuullisuutta - tavoitteet

 1. Ympäristövastuulliset oululaiset
 2. Kestävät toimintatavat kaupunkikonsernissa
 3. Kestävät hankinnat
   

Ympäristövastuulliset oululaiset

 • Kuntalaisia ja yrityksiä kannustetaan ympäristövastuullisuuteen ja kaupunki näyttää esimerkkiä omalla toiminnallaan.
 • Jätehuoltomääräyksillä tehostetaan jätteen lajittelua ja kierrätystä.
 • Esimiesten, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden ympäristöosaamista sekä ymmärrystä oman työn ympäristövaikutuksista lisätään.
 • Ympäristövaikutusten ja elinkaarikustannusten arviointi otetaan käyttöön merkittävien hankkeiden suunnittelu- ja päätöksentekovaiheissa.
 • Oppimisympäristöjä kehitetään siten, että niissä mahdollistetaan kestävän kehityksen taitojen harjoittelu.
 • Oululainen kestävän kehityksen oppimispolku -toimintamallilla mahdollistetaan lapsille ja nuorille elämyksellisiä oppimiskokemuksia. Lisätään ja kehitetään ulkona tapahtuvaa opetusta lasten ja nuorten luontosuhteen vahvistamiseksi.
 • Uudisrakentamisen laadunohjausta lisätään kaavoituksessa ja tontinluovutuksessa. Korjausrakentamiseen ja asumiseen kehitetään nykyistä määräystasoa parempaan laatutasoon tähtäävää ohjausta.
   

Kestävät toimintatavat kaupunkikonsernissa

 • Ekotukitoimintaa jatketaan ja toiminnan sisältöä kehitetään toimialakohtaisesti.
 • Matkustamisen tarvetta vähennetään suosimalla etätyötä ja -neuvotteluja. Matkustamisesta aiheutuvia päästöjä vähennetään käyttämällä kestäviä kulkumuotoja.
 • Palvelu- ja tavaraliikennettä tehostetaan ja yhdistetään.
 • Uusiutuvien polttoaineiden osuutta kaupungin omissa kuljetuksissa lisätään.
 • Lisätään paikallisten raaka-aineiden osuutta kaupunkikonsernin tuottamissa tai tilaamissa aterioissa. Vähennetään ruokahävikkiä.
 • Tilat suunnitellaan monikäyttöisiksi ja tilojen käyttöä tehostetaan.
   

Kestävät hankinnat

 • Hankinnoissa huomioidaan hankinnan tarve, ympäristövaikutukset ja elinkaarikustannukset.
 • Tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin lisätään ympäristökriteerit ja vaatimus niiden täyttymisestä. Ympäristökriteerien tulee olla vähimmäisvaatimuksena tai vertailuperusteena merkittävällä painoarvolla. Sopimuskauden aikana voidaan käyttää kannustumia ympäristöystävällisten hankintojen edistämiseksi.