Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Kiinteistöjen tulee liittyä vesi- ja viemärihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista.

Katso usein kysytyt kysymykset jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella.

Mikäli ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, talousjätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää perustasoa ankaramman puhdistusvaatimuksen 31.10.2019 mennessä. Ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Lisäksi on noudatettava, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään. 

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Jos kuivanmaankiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. Kuivanmaankiinteistön käsittelyjärjestelmän tulee normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus.

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Jokaisella kiinteistöllä on oltava kirjallinen jätevesiselvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on pyydettäessä esitettävä ympäristötoimelle.

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai vanhan uusimisessa tulee selvitettäväksi muun muassa vesihuoltolaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset.

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Sen jälkeen haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

 • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen
 • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
 • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
 • kiinteistöllä kaikki vakituisesti asuvat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 
 • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jätevesijärjestelmä on kuitenkin saatettava heti säännösten mukaiseksi, mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista tehdään Oulun seudun ympäristötoimelle, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Mahdollisuus poikkeamisesta myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli kiinteistön käyttö-/jätevesimäärä lisääntyy hakemuksessa annetuista tiedoista, tulee kiinteistö ennen muutosta liittää jätevesiviemäriverkostoon tai mikäli se ei ole mahdollista, järjestelmä tulee kunnostaa vaatimukset täyttäväksi. Toimenpiteeseen tulee hakea lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Muualla verkossa

Hajajätevesiasetus 157/2017 (Finlex)

Jätevesiasetus suojelee myös omaa pihapiiriä (Oulu-posti 4/19) 

Jätevesihanke.fi

Jätevesiuudistus - keitä se koskee? (Youtube)

Miten edetä jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi? (ymparisto.fi)

Puhdistamosivusto jätevesien käsittelymenetelmistä (ymparisto.fi)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.