Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Kiinteistöjen tulee liittyä vesi- ja viemärihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista. Näet Oulun seudun ympäristötoimen toimialueen vesilaitokset ja vesiosuuskunnat tästä.

Katso usein kysytyt kysymykset jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella.

Kuvituskuva

Mikäli ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, on talousjätevesien käsittelyjärjestelmän tullut täyttää perustasoa ankarampi puhdistusvaatimus 31.10.2019 lähtien. Perustason puhdistusvaatimusta ankarammasta eli ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Lisäksi on noudatettava, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään. Katso hajajätevesilainsäädännön siirtymäaika-alueiden karttapalvelusta sijaitseeko kiinteistösi siirtymäaika-alueella.

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Jos kuivanmaankiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, on jätevesijärjestelmä saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. Kuivanmaankiinteistön käsittelyjärjestelmän tulee normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus.

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Jokaisella kiinteistöllä on oltava kirjallinen selvitys jätevesien käsittelyjärjestelmästä ja järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on pyydettäessä esitettävä ympäristötoimelle. Katso lomakepohja jätevesien käsittelyjärjestelmän selvityksestä (pdf) sekä yleiset käyttö- ja huolto-ohjeet kiinteistökohtaisille jätevesijärjestelmille (pdf).

Käsittelyjärjestelmän uusiminen

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai vanhan uusimisessa tulee selvittää muun muassa vesihuoltolaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset.

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Sen jälkeen haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta. Katso rakennusvalvonnan ohjesivut Haja-asutuksen kiinteistökohtaisesta jätevesienkäsittelystä

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

 • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen
 • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon
 • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
 • kiinteistön kaikki haltijat asuvat vakituisesti kiinteistöllä ja ovat syntyneet ennen 9.3.1943
 • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jätevesijärjestelmä on kuitenkin saatettava heti säännösten mukaiseksi, mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli ympäristöön kohdistuva kuormitus on huomattavan vähäistä tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista tehdään Oulun seudun ympäristötoimelle, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Poikkeaminen on mahdollista myöntää enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli kiinteistön käyttö muuttuu tai jätevesimäärä lisääntyy hakemuksessa annetuista tiedoista, raukeaa poikkeamislupa heti. Tällöin kiinteistö tulee ennen muutosta liittää jätevesiviemäriverkostoon tai mikäli se ei ole mahdollista, tulee käsittelyjärjestelmä kunnostaa vaatimukset täyttäväksi. Toimenpiteeseen tulee hakea lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.