Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Kiinteistöjen tulee liittyä vesi- ja viemärihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista.

Mikäli ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, talousjätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää perustasoa ankaramman puhdistusvaatimuksen 31.10.2019 mennessä. Ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Lisäksi on noudatettava, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään. 

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Jos kuivanmaankiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. Kuivanmaankiinteistön käsittelyjärjestelmän tulee normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus.

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Jokaisella kiinteistöllä on oltava kirjallinen jätevesiselvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on pyydettäessä esitettävä ympäristötoimelle.

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai vanhan uusimisessa tulee selvitettäväksi mm. vesihuoltolaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset.

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Sen jälkeen haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

 • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen,
 • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon,
 • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä,
 • kiinteistöllä kaikki vakituisesti asuvat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 tai
 • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jätevesijärjestelmä on kuitenkin saatettava heti säännösten mukaiseksi, mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeuslupaa tulee hakea Oulun seudun ympäristötoimelta, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Poikkeuslupa myönnetään korkeintaan viideksi vuodeksi kerrallaan.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämää poikkeamislupaa haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Asiointipalvelussa valitaan kohta YmpäristöluvatLuo uusi – Poikkeamishakemus jätevesien käsittelyssä (ympäristövalvonta -otsikon alapuolella). Hakemuksen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksanmukainen käsittelymaksu 70 euroa/tunti (alv 0 %).

Poikkeamishakemus sähköisessä asiointipalvelussa

Lomakkeet jätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeamiseen

 • Poikkeamishakemus jätevesien käsittelystä
 • Jätevesijärjestelmän kuvaus (liite 2)
 • Selvitys kiinteistöjen jäteveden vähäisyydestä (liite 3A)
 • Selvitys kiinteistöjen liittämisestä jätevesiviemäriin (liite 3B)
 • Selvitys kiinteistön haltijoiden korkeasta isästä ja muista elämäntilanteeseen liittyvistä erityisistä tekijöistä (liite 3C)
 • Selvitys kiinteistöjen haltijoiden työttömyydestä, sairaudesta ja sosiaalisesta suoritusesteestä (liite 3D)

Poikkeamishakemukseen on liitettävä mukaan asemapiirros, josta ilmenee rakennusten, jäteveden käsittelyjärjestelmien ja purkupaikkojen sijainnit, sekä rajat ja talousvesikaivot. Jokaista jäteveden käsittely- tai purkujärjestelmää kohti täytetään oma Liite 2 -lomake.

Poikkeamishakemuksen liitteineen voi toimittaa myös Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun seudun ympäristötoimi

PL 34

90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@ouka.fi

 

 

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.