Haja-asutuksen jätevesien käsittely

Kiinteistöjen tulee liittyä vesi- ja viemärihuoltolaitoksen jätevesiviemäriverkostoon aina, kun se on mahdollista.

Katso usein kysytyt kysymykset jätevesien käsittelystä haja-asutusalueella

Mikäli ennen vuotta 2004 rakennetuissa kiinteistöissä kiinteistön jätevesiä muodostava rakennus sijaitsee enintään 100 metriä vesistöstä tai jätevesien käsittelyjärjestelmä sijaitsee luokitellulla pohjavesialueella, talousjätevesien käsittelyjärjestelmän tulee täyttää perustasoa ankaramman puhdistusvaatimuksen 31.10.2019 mennessä. Ohjeellisesta puhdistustasosta pilaantumiselle herkillä alueilla säädetään hajajätevesiasetuksessa (157/2017). Lisäksi on noudatettava, mitä ympäristönsuojelumääräyksissä säädetään. 

Jätevesien puhdistusvaatimukset koskevat heti uudisrakentamista. Jos kuivanmaankiinteistö sijaitsee viemäröimättömällä alueella, jätevesijärjestelmä on saatettava vastaamaan puhdistustehovaatimuksia suuremman remontin yhteydessä. Kuivanmaankiinteistön käsittelyjärjestelmän tulee normaalioloissa saavuttaa vähintään ympäristönsuojelulaissa säädetty perustason puhdistusvaatimus.

Jätevesien käsittely voidaan järjestää myös yhteiskäsittelynä naapurien kanssa.

Jokaisella kiinteistöllä on oltava kirjallinen jätevesiselvitys jätevesijärjestelmästä sekä järjestelmän käyttö- ja huolto-ohje. Selvitys on pyydettäessä esitettävä ympäristötoimelle.

Uuden jätevesijärjestelmän rakentamisessa tai vanhan uusimisessa tulee selvitettäväksi mm. vesihuoltolaitokselta viemäriverkoston laajentamisalueet ja mahdolliset pohjavesialueella sijaitsevia kiinteistöjä koskevat määräykset.

Jätevesijärjestelmän suunnittelemiseksi tulee ottaa yhteyttä asiantuntevaan suunnittelijaan, joka tekee kiinteistökohtaisen käynnin ja laatii tarvittavat asiakirjat lupahakemusta varten. Sen jälkeen haetaan lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Jätevesijärjestelmä ei edellytä uusimista, jos

 • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty v. 2004 tai sen jälkeen,
 • kiinteistö liitetään viemäriverkostoon,
 • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä,
 • kiinteistöllä kaikki vakituisesti asuvat ovat syntyneet ennen 9.3.1943 tai
 • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

Jätevesijärjestelmä on kuitenkin saatettava heti säännösten mukaiseksi, mikäli kiinteistön nykyisestä jätevesien käsittelystä aiheutuu ympäristön pilaantumista, hygieenistä haittaa tai haittaa naapureille.

Talousjätevesien käsittelyvaatimuksista poikkeaminen

Jätevesijärjestelmän uudistamisesta on mahdollista poiketa, mikäli jätevesien määrä on huomattavan pieni tai uudistuksen kustannukset ovat kohtuuttomia kiinteistön omistajalle. Tällöin poikkeamishakemus jätevesien käsittelyvaatimuksista tehdään Oulun seudun ympäristötoimelle, joka toimii kunnallisena ympäristönsuojeluviranomaisena. Mahdollisuus poikkeamisesta myönnetään enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Mikäli kiinteistön käyttö/jätevesimäärä lisääntyy hakemuksessa annetuista tiedoista, tulee kiinteistö ennen muutosta liittää jätevesiviemäriverkostoon tai mikäli se ei ole mahdollista järjestelmä tulee kunnostaa vaatimukset täyttäväksi. Toimenpiteeseen tulee hakea lupaa kunnan rakennusvalvonnasta.

Usein kysytyt kysymykset

Sain kirjeen ympäristötoimelta, mitä pitää tehdä?

Kiinteistöillä, joilla ei muodostu jätevesiä (esim. käytöstä poistuneet kiinteistöt) tai kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymä, ei ole uudistuksen tarvetta. Vähäisiäkään jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön tai ojaan.

Jos jätevesiviemäri on lähellä, onko viemäriin pakko liittyä?

Jos kiinteistö ei ole toiminta-alueella ja taajama-alueella, kiinteistöllä ei ole liittymisvelvollisuutta.

Toiminta-alueen ulkopuolella ympäristönsuojeluviranomainen kehottaa ensisijaisesti kiinteistönomistajia 300 m sisällä viemäriverkostosta liittämään kiinteistö viemäriverkostoon jätevesien käsittelyn toimivuuden ja kustannusten näkökulmasta.

Rakennusvalvontaviranomainen ratkaisee hyväksyttävän jätevesien käsittelyjärjestelmän maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa lupakäsittelyssä.

 

Mistä saan tietää, voinko liittyä viemäriin?

Tilaamalla liitoslausunnon Oulun Veden nettisivuilta sähköisesti. On hyvä varautua 1–2 viikon käsittelyaikaan. 

Kuka määrää, pitääkö liittyä vai ei?

Oulun seudun ympäristötoimi.

Paljonko liittyminen maksaa?

Haja-asutusalueella liittymismaksun hinta määräytyy kokonaiskerrosalan mukaan. Lisätietoja Oulun Veden sivulta.

Kiinteistöt vastaavat kiinteistöpumppaamoiden ja taloviemäreiden rakentamisen kustannuksista. 

Miten prosessi etenee?

Kun haluat liittyä viemäriverkostoon, tilaa ensin liitoslausunto. Liitoslausunnossa on ohjeet liittymistä varten. Kun olet saanut liitoslausunnon sähköpostiin, tilaa liittymissopimus. Liittymissopimus lähetetään paperisena postitse allekirjoitettavaksi. Palautettuasi liittymissopimuksen allekirjoitettuna Oulun Vedelle voit tilata liitostyön runkoviemäriin alueen putkimestarilta. Muut työt voit teettää valitsemallasi urakoitsijalla.

Millä edellytyksillä voin liittyä toiminta-alueen ulkopuolelta viemäriverkostoon?

Toiminta-alueen ulkopuolelta voi yleensä liittyä omalla viemärillä Oulun Veden verkostoon. Liittymistä harkitsevan on syytä tilata liitoslausunto

Jos asukas rakentaa ensin kiinteistökohtaisen järjestelmän ja myöhemmin alueelle tulee viemäri, onko siihen pakko liittyä?

Vesihuoltolain mukaisella vahvistetulla toiminta-alueella ja taajama-alueella on pakko liittyä. Liittymisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta. Vapautuksen kriteerit ovat hyvin tiukat.

Lähistöllä on useampia kiinteistöjä, eikö Oulun Vesi rakenna viemäröintiä?

Kiinteistönomistajat voivat yhteistyössä rakentaa oman viemärin Oulun Veden verkostoon esitettyyn liitoskohtaan. Asiakkaan voi ohjata tekemään viemäröintihanke-ehdotuksen. Hanke-ehdotukset toimitetaan osoitteeseen: oulunvesi@ouka.fi, tai postitse Oulun Veden asiakaspalveluun osoitteeseen Oulun Vesi/Asiakaspalvelu, PL 35, 90015 Oulun kaupunki.

Hanke-ehdotuksessa olisi hyvä esittää seuraavat tiedot:

-alustava selvitys liittymishalukkuudesta

-viemäröitävät kiinteistöt esitetään kartalla

-hankkeen paikallisen yhteyshenkilön yhteystiedot

Alueella on käynnistymässä viemäröintihankkeen suunnittelu. Tarvitseeko ympäristötoimelle toimittaa ”todistusta” hankkeesta?

Asiakas ei tarvitse erillistä todistusta. Kiinteistönomistajan tulee hakea poikkeamislupaa ympäristönsuojelulain jätevesien käsittelyvaatimuksista ja mainita hakemuksessa tulossa olevasta viemäröintihankkeesta.

Kiinteistöllä on kantovesi ja kuivakäymälä, tarvitseeko soittaa ympäristötoimeen?

Ei tarvitse. Jätevesiselvitys tulee kuitenkin olla kiinteistöllä. Vähäisiäkään jätevesiä ei saa johtaa suoraan vesistöön tai ojaan. Kuivakäymälän tulee olla tiivis ja jäte kompostoida.

Kiinteistöllä ei muodostu jätevesiä, tarvitseeko soittaa ympäristötoimeen?

Ei tarvitse.

Kenellä on vastuu jätevesijärjestelmän asianmukaisuudesta?

Kiinteistön omistajalla/haltijalla.

Kiinteistö sijaitsee vesihuoltolaitoksen viemäriverkoston toiminta-alueella, onko liityttävä viemäriin?

Pääsääntöisesti kyllä.

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Hyödyllisiä linkkejä