Hupisaarten purojen kunnostaminen

 

Hupisaarten purojen kunnostaminen 2017-2018

Oulun Hupisaarilla risteilee lähes kaksi kilometriä pieniä kaupunkipuroja. Purot saavat vetensä Oulujoesta Lasaretinväylän säännöstelypadon kautta.

Vuosien 2009-2011 aikana Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus ja silloinen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (nyk. Luonnonvarakeskus LUKE) tekivät perusteelliset taustaselvitykset Hupisaarten purojen kunnostukselle sisältäen elinaluemallinnukset, talviaikaiset koevesitykset, istutuskokeilut sekä sähkökoekalastukset. Selvitysten perusteella oli todettavissa, ettei Hupisaarten purojen vaelluskalakantojen elvyttämiseen ole biologisia esteitä. Vaelluskalojen mädin sekä poikasten on todettu menestyvän alueen puroissa.

Hupisaarten purojen kunnostaminen aloitettiin lokakuussa 2017. Kunnostusten tavoitteena on ollut palauttaa Hupisaarten purot vaelluskaloille soveltuviksi lisääntymis- ja elinympäristöiksi. Ensisijaisena tavoitteena on saada uhanalainen meritaimen lisääntymään jatkossa puroissa. Kunnostukset parantavat myös purojen maisemallista arvoa kaupunkiympäristössä.

Kunnostustyöt toteutettiin kestävän ympäristörakentamisen periaatteita noudattaen. Kaivumassoista seulottiin paikan päällä hyödynnettävä kivimateriaali talteen ja eloperäinen aines läjitettiin purojen rannoille. Puroihin kaivettiin talvehtimissyvänteitä ja kauneusaltaiden pohjaan kaivettiin uusia talviuomia. Jyrkkiä uomia, jotka toimivat kalojen nousuesteenä, loivennettiin kynnystämällä ja kiveämällä uomia pidemmältä matkalta. Kesällä järjestettiin purokunnostustalkoita, joihin osallistui aktiivisia kaupunkilaisia. Talkoissa rakennettiin mm. luonnonsorasta kutupaikkoja ja säädettiin kivien asettelulla virtaamia. Uomiin asennettiin puun runkoja, jotka ohjaavat virtaamaa sekä toimivat samalla elinympäristönä erilaisille vesihyönteisille ja suojapaikkoina kaloille.

Puroihin asennettiin LUKE:n toimesta kalojen seurantajärjestelmät ja lokakuun alussa 2018 puroihin istutettiin sukukypsiä taimenia. Syksyn aikana tehtyjen havaintojen ja seurannan perusteella istutetut taimenet hyväksyivät kunnostetut purot hyvin lisääntymisalueekseen. Lisäksi mereltä nousi puroihin taimenia ja muistakin kalalajeista tehtiin havaintoja. Kalojen viihtymistä ja lisääntymistä puroissa seurataan LUKE:n useamman vuoden kestävässä tutkimushankkeessa.

Kunnostushanke mahdollistaa jatkossa kaupunkilaisten osallistumisen puroluonnon havainnointiin ja Hupisaarten aluetta voidaan hyödyntää monipuolisesti ympäristökasvatuksessa. Kalakannan elpyminen parantaa alueen ekologista tilaa ja tuo kaupunkilaisille mahdollisuuden vesiluonnon kokemiseen ja kalojen tarkkailuun keskellä kaupunkia.

Kunnostushankkeen toteuttamiseen on saatu hallituksen Vaelluskalat- kärkihankerahoitusta ja Oulujoen vesistön puitesopimuksen (OUMO) hankerahoitusta.

Toukokuussa 2018 alkoi Luonnonvarakeskuksen EAKR-hanke: ”HUBI- Hupisaarten urbaanit purot innovaatioiden kohtauspaikkana (2018-2020)”. Hankkeen tavoitteena on edistää kaupunkikeskustan vetovoimaisuutta (matkailu), ympäristötietoisuutta (ympäristökasvatus) sekä tiedonvälitystä (reaaliaikainen tiedonsiirto). 

Hupisaarten purot 2018

Työnaikaisia kuvia

2 uoman pohjapatoa loivennetaan ja kivetään.jpg
2 uoman pohjapatoa loivennetaan ja kivetään.jpg

2 uoman pohjapatoa loivennetaan ja kivetään.jpg

Eloperäistä maa-ainesta poistetaan tulevan talvehtimisaltaan pohjalta.jpg
Eloperäistä maa-ainesta poistetaan tulevan talvehtimisaltaan pohjalta.jpg

Eloperäistä maa-ainesta poistetaan tulevan talvehtimisaltaan pohjalta.jpg

Ennallistettua umpeenkasvanutta uomaa 1 konetöiden jälkeen.jpg
Ennallistettua umpeenkasvanutta uomaa 1 konetöiden jälkeen.jpg

Ennallistettua umpeenkasvanutta uomaa 1 konetöiden jälkeen.jpg

Lasaretinväylän pohjapato ennen kunnostusta.jpg
Lasaretinväylän pohjapato ennen kunnostusta.jpg

Lasaretinväylän pohjapato ennen kunnostusta.jpg

Lasaretinväylän pohjapato konetöiden loppuvaiheessa.jpg
Lasaretinväylän pohjapato konetöiden loppuvaiheessa.jpg

Lasaretinväylän pohjapato konetöiden loppuvaiheessa.jpg

Lietteen poistoa kapeasta uomasta imuautolla.jpg
Lietteen poistoa kapeasta uomasta imuautolla.jpg

Lietteen poistoa kapeasta uomasta imuautolla.jpg

Puron pohjalta löytyneitä kiviä seulotaan hyödynnettäväksi paikanpäällä.jpg
Puron pohjalta löytyneitä kiviä seulotaan hyödynnettäväksi paikanpäällä.jpg

Puron pohjalta löytyneitä kiviä seulotaan hyödynnettäväksi paikanpäällä.jpg

Syvennettyä talvehtimisallasta konetöiden loppuvaiheessa.jpg
Syvennettyä talvehtimisallasta konetöiden loppuvaiheessa.jpg

Syvennettyä talvehtimisallasta konetöiden loppuvaiheessa.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 avattuna luonnonmukaisesti kasvillisuutta säästäen.jpg
Umpeenkasvanut uoma 3 avattuna luonnonmukaisesti kasvillisuutta säästäen.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 avattuna luonnonmukaisesti kasvillisuutta säästäen.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 ennen kunnostusta.jpg
Umpeenkasvanut uoma 3 ennen kunnostusta.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 ennen kunnostusta.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 kaivetaan auki ja kivetään.jpg
Umpeenkasvanut uoma 3 kaivetaan auki ja kivetään.jpg

Umpeenkasvanut uoma 3 kaivetaan auki ja kivetään.jpg

Uusi kalojen nousuväylä lävistetty vanhaan voimalaitospatoon.jpg
Uusi kalojen nousuväylä lävistetty vanhaan voimalaitospatoon.jpg

Uusi kalojen nousuväylä lävistetty vanhaan voimalaitospatoon.jpg

Ylemmän kauneusaltaan pohjaan kaivetaan uutta uomaa, joka yhdistyy alempaan kalatiehen.jpg
Ylemmän kauneusaltaan pohjaan kaivetaan uutta uomaa, joka yhdistyy alempaan kalatiehen.jpg

Ylemmän kauneusaltaan pohjaan kaivetaan uutta uomaa, joka yhdistyy alempaan kalatiehen.jpg

vipuvoimaa.jpg
vipuvoimaa.jpg

vipuvoimaa.jpg

ely-logo.jpg
ely-logo.jpg

ely-logo.jpg

eu-lippu.jpg
eu-lippu.jpg

eu-lippu.jpg

Luke.jpg
Luke.jpg

Luke.jpg

oulu_musta.pdf
oulu_musta.pdf

oulu_musta.pdf

oulu_mustatiff.tiff
oulu_mustatiff.tiff

oulu_mustatiff.tiff

oulu_musta_www.png
oulu_musta_www.png

oulu_musta_www.png

Hupisaari-tapahtuma-1809.jpg
Hupisaari-tapahtuma-1809.jpg

Hupisaari-tapahtuma-1809.jpg

Yhteistyössä: