Kasvamme kestävästi

Kuva, painopiste 1. Kasvamme kestävästi

Kasvamme kestävästi - tavoitteet

 1. Kestävä elinympäristö
 2. Elävä kaupunkikeskusta ja moni-ilmeiset keskukset
 3. Ympäristöystävällinen liikkuminen
   

Kestävä elinympäristö - toimenpiteet

 • Alueet suunnitellaan ja toteutetaan kestävästi tonttitarjonnaltaan, asumismuodoiltaan, toiminnoiltaan ja palveluiltaan monipuolisiksi.
 • Täydennysrakentamisen osuutta kasvatetaan kulttuuriympäristön arvot huomioiden ja viherympäristöjä kehittäen.
 • Täydennysrakentaminen ja uudet asemakaava-alueet suunnitellaan tiiveydeltään ja sijainniltaan joukkoliikennettä, jalankulkua ja pyöräilyä tukeviksi.
 • Asemakaava-alueiden ulkopuolista rakentamista ohjataan kaavoituksen keinoin parhaimmin soveltuville alueille.
 • Kaupungin julkisia sisä- ja ulkotiloja kehitetään kaupunkilaisten ja erilaisten kaupunkitapahtumien käyttöön.
   

Elävä kaupunkikeskusta ja moni-ilmeiset keskukset - toimenpiteet

 • Keskuksia kehitetään niiden ominaispiirteiden pohjalta toiminnoiltaan monipuolisiksi.
 • Palvelut ohjataan keskuksiin, jotka ovat saavutettavissa joukkoliikenteellä ja muilla kestävillä liikkumismuodoilla.
 • Kaupunkikeskustaa kehitetään asuntotyypeiltään monipuolisena, monen kokoisten asuntojen asuinympäristönä, elinvoimaisena liiketoiminnan keskuksena ja ympärivuotisena tapahtumapaikkana.
   

Ympäristöystävällinen liikkuminen - toimenpiteet

 • Laaditaan kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma vuoden 2022 loppuun mennessä. (SUMP laadittu ja hyväksytty 2021)
 • Joukkoliikenteen tarjontaa ja palvelutasoa kehitetään erityisesti parhaan käyttäjäpotentiaalin alueilla.
 • Kävely- ja pyörätieverkostoa ja pyöräilyn palveluja kehitetään ympärivuotisen käytön lisäämiseksi.
 • Kestävää liikkumista edistetään liikenteen hallinnan ja ohjauksen keinoin.
 • Joukkoliikenne aloitetaan uusille alueille jo rakentamisen alkuvaiheessa.
 • Mahdollistetaan eri liikkumismuotoja hyödyntävät matkaketjut.
 • Mahdollistetaan raide- ja raitioliikenteen kehittäminen.
 • Luodaan edellytykset vähäpäästöiselle joukkoliikenteelle sekä yhteiskäyttöautojen ja vähäpäästöisten autojen käytölle.