Elintarvikekäytössä olevat kontaktimateriaalit ja niiden valvonta

Elintarvikelain (23/2006) muutoksen (643/2010) mukaan toimijan, joka saattaa markkinoille elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia materiaaleja ja tarvikkeita, on tehtävä ilmoitus toimipaikastaan ja siellä harjoitettavasta toiminnasta.

Ilmoitus tehdään toimipaikan sijaintikunnan valvontaviranomaiselle. Vastuu kontaktimateriaalin turvallisuudesta ja muusta vaatimustenmukaisuudesta on alan toimijoilla.

Kaikkia elintarvikekontaktimateriaaleja (FCM= Food Contact Materials and Articles) koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004. Asetusta sovelletaan materiaaleihin ja tarvikkeisiin, jotka on tarkoitettu joutumaan kosketukseen elintarvikkeen kanssa, ovat jo elintarvikkeen kanssa kosketuksessa, tarkoitettu kyseiseen käyttöön tai niiden voidaan perustellusti olettaa joutuvan kosketukseen elintarvikkeen kanssa ja niistä voidaan olettaa siirtyvän aineosia elintarvikkeisiin tavallisissa tai ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa.

Kontaktimateriaaleihin liittyvästä lainsäädännöstä: 

EU:n asetukset ovat sellaisenaan kaikkia jäsenvaltioita sitovia ja velvoittavia. Niitä ei saateta kansallisilla säädöksillä voimaan. Yhteisötasolla riskinarvioinnin tekee EFSA:n (European Food Safety Authority). Päätökset tehdään pääsääntöisesti yhteisötasolla.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.