Luonto on voimavaramme

Painopiste 3. Luonto on voimavaramme

Luonto on voimavaramme - tavoitteet

 1. Luonto kaikkien saavutettavissa
 2. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen
 3. Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö
 4. Monimuotoinen luonto  ja vesistöjen hyvä ekologinen tila
   

Luonto kaikkien saavutettavissa - toimenpiteet

 • Viherverkostojen kattavuus ja pääviheryhteyksien säilyttäminen turvataan.
 • Viher- ja lähivirkistysalueita ja vesistöjen virkistyskäyttömahdollisuuksia kehitetään.
 • Ulkoilureitistöjen saavutettavuutta kestävillä liikkumismuodoilla parannetaan ja esteettömien reittien riittävyydestä huolehditaan.
   

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

 • Hulevesien hallintaa kehitetään luonnonmukaisia ratkaisuja painottaen. (hulevesiohjelma laadittu ja hyväksytty 2021)
 • Selvitys hiilinieluista laaditaan vuoden 2020 loppuun mennessä. Selvityksen perusteella määritellään jatkotoimenpiteet.
 • Metsien harvennuksista huolehditaan ajallaan ja puustot pidetään kasvukunnossa. Otetaan käyttöön uusimmat valtakunnallisiin tutkimustuloksiin perustuvat metsienhoitomenetelmät.
 • Sään ääri-ilmiöihin liittyen riskikartoitusten ja varautumissuunnitelmien ajantasaisuudesta huolehditaan. Kuntalaisten tietoisuutta sään ääri-ilmiöiden aiheuttamista riskeistä ja poikkeuksellisissa sääolosuhteissa selviytymisestä lisätään.
 • Ilmastokasvatusta lisätään ja siinä huomioidaan ilmastonmuutoksen pohjoinen ulottuvuus.
 • Ilmastoystävällisten viljelytapojen käyttöönottoa edistetään.
   

Turvallinen, terveellinen ja viihtyisä elinympäristö

 • Rakennetun elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella ja kohdennetulla kunnossapidolla.
 • Melu- ja tärinähaitat ehkäistään ennalta maankäytön- ja liikenteensuunnittelun keinoin.
 • Hyvää sisäilmanlaatua kaupungin kiinteistöissä ylläpidetään reaaliaikaista mittaustietoa hyödyntäen.
 • Uudis- ja korjausrakentamisen laadunohjauksella edistetään terveellisten ja turvallisten rakennusten rakentamista.
 • Pilaantuneet maa-alueet puhdistetaan kestäviä kunnostusmenetelmiä suosien.
   

Monimuotoinen luonto  ja vesistöjen hyvä ekologinen tila

 • Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen laaditaan kaupungin periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet vuoden 2021 loppuun mennessä.
 • Tehokkaalla jätevedenpuhdistuksella turvataan vesistöjen veden laadun säilyminen.
 • Viemäriverkostoa laajennetaan ja saneerausta jatketaan tehostetusti.
 • Vesistöjen hajakuormitusta vähennetään ja vesien tilaa parannetaan vesistöt huomioivalla maankäytöllä ja kunnostushankkeilla.
 • Maatalouden ravinnekuormitusta vähennetään kannustamalla ympäristöystävällisten menetelmien käyttöön.