Kotitarveottoilmoitus

Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten, kuten hiekan ja soran, ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa. Kotitarveottoa on maa-ainesten ottaminen esim. tilan omia rakennushankkeita, salaojituksia tai tilan teiden kunnossapitoa varten. Maa-ainesten myyminen tai luovuttaminen toiselle vaatii aina maa-ainesluvan.

Kotitarveotto tulee suunnitella siten, että sen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää mahdollisimman vähäiseksi. Erityisesti pohjavesialueilla tapahtuvissa otoissa on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei pohjaveden laatu pääse heikkenemään eikä veden määrä vaarantumaan. Pohjaveden pinnan yläpuolelle on jätettävä riittävä suojakerrospaksuus.

Maa-ainestenoton päätyttyä myös kotitarveottoalue tulee siistiä ja luiskata reunat turvallisiksi. Jälkihoitotöiden tekeminen ehkäisee usein myös epävirallisten kaatopaikkojen muodostumista vanhoille maa-ainestenottopaikoille.

Yli 500 m3:n kotitarveotosta on ilmoitettava siihen kuntaan, mistä maa-aineksia otetaan tai on otettu. Ilmoituksessa on esitettävä tiedot ottamisalueen laajuudesta ja ainesten käyttötarkoituksesta. Ilmoitukseen on liitettävä kartta. Ilmoitus tehdään Oulun seudun ympäristötoimeen ensisijaisesti sähköisesti asiointipalvelussa. Asiointipalvelussa valitaan kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Kotitarveotto (ympäristövalvonta -otsikon alapuolella).

Sähköinen asiointipalvelu

Kotitarveotosta voi ilmoittaa myös täytettävällä ja tulostettavalla pdf-lomakkeella, mikäli sähköisen asiointipalvelun käyttö ei ole mahdollista. Tulostettu lomake tulee toimittaa Oulun seudun ympäristötoimelle. 

 

Muualla verkossa

Luonnonsuojelulaki 1096/1996 (Finlex)

Maa-aineslaki 555/1981 (Finlex)

Muinaismuistolaki 295/1963 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
  • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.