Melun ohjearvoja

Melun suure on desibeli (dB). Suomessa on käytetty melutason esittämisessä A-painotettua keskiäänitasoa (ekvivalenttitaso, LAeq). Tässä esitystavassa puhutaan kansallisesti esitetystä melutasosta. Esim. merkintä LAeq,7-22 tarkoittaa A-painotettua keskiäänitasoa klo 7-22 eli päiväajan melutasoa.

EU-lainsäädäntö edellyttää melutason ilmoittamista vuoden keskiäänitasona, jossa huomioidaan erikseen päivä-, ilta- ja yöaika. Ilta- ja yöajan melutasoja painotetaan niiden suuremman häiritsevyyden takia. Merkintä on Lden. Vastaavasti yöajan (klo 22-7) keskiäänitaso merkitään Ln.

Ympäristömelua voidaan mitata tai arvioida laskentamallien avulla. Melun luonne otetaan huomioon melun mittaamisessa tai laskennassa.

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi on annettu melutason ohjearvot. Niitä sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot on erikseen ulkomelulle ja sisätilojen melulle. Tutustu valtioneuvoston päätökseen melutason ohjearvoista 993/1992 (Finlex). 

Lisäksi valtioneuvosto on antanut päätöksen ampumaratojen aiheuttaman melutason ohjearvoista 53/1997 (Finlex)Ampumaratamelun mittaamiseen on myös ympäristöministeriön opas 61/1999.

Muualla verkossa

Melu (ymparisto.fi)

Ympäristömelun mittaaminen. Ympäristöministeriön ohje 1/1995 (pdf).

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.