Melun ohjearvoja

Melun suure on desibeli, dB. Suomessa on käytetty melutason esittämisessä A-painotettua keskiäänitasoa (ekvivalenttitaso, LAeq). Tässä esitystavassa puhutaan kansallisesti esitetystä melutasosta. Esim. merkintä LAeq,7-22 tarkoittaa A-painotettua keskiäänitasoa klo 7-22 eli päiväajan melutasoa.

EU-lainsäädäntö edellyttää melutason ilmoittamista vuoden keskiäänitasona, jossa huomioidaan erikseen päivä-, ilta- ja yöaika. Ilta- ja yöajan melutasoja painotetaan niiden suuremman häiritsevyyden takia. Merkintä on Lden. Vastaavasti yöajan (klo 22-7) keskiäänitaso merkitään Ln.

Ympäristömelua voidaan mitata tai arvioida laskentamallien avulla. Melun luonne otetaan huomioon melun mittaamisessa tai laskennassa.

Meluhaittojen ehkäisemiseksi ja ympäristön viihtyvyyden turvaamiseksi on annettu melutason ohjearvot. Niitä sovelletaan maankäytön ja rakentamisen suunnittelussa, eri liikennemuotoja koskevassa liikenteen suunnittelussa sekä rakentamisen lupamenettelyissä. Ohjearvot on erikseen ulkomelulle ja sisätilojen melulle.

Ampumaratojen melulle on omat ohjearvot. Ampumaratamelun mittaamiseen on ympäristöministeriön opas 61/1999.

 

Ympäristöhallinnon sivuilla on lisää melusta.

Oulun seudun ympäristötoimi

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
  • Sähköposti
  • Verkkosivut Henkilökunnan yhteystiedot
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

    Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.