Ohjeita maanalaisten öljysäiliöiden omistajille

 1. Tarkastuta öljysäiliön kunto säännöllisesti. Säilytä tarkastuspöytäkirjat.
   
 2. Mikäli havaitset maaperän pilaantumista, ota välittömästi yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen.
   
 3. Tyhjennä ja tarkastuta säiliö sen poistuessa käytöstä.
   
 4. Huolehdi, että öljysäiliön käytöstä poistamisesta tehdään tarkastuksen yhteydessä ilmoitus paloviranomaisille.
   
 5. Toimita maaperästä poistettu säiliö putkistoineen asianmukaiseen käsittelyyn.

Öljysäiliön asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta on vastuussa öljysäiliön omistaja tai haltija. Asianmukaisesti hoidetut öljysäiliöiden määräaikaistarkastukset ja mahdollinen käytöstä poistaminen, sekä niistä dokumentointi ovat esimerkiksi kiinteistön myynnin yhteydessä tärkeitä tietoja.

Ikääntyvät ja vialliset öljysäiliöt sekä öljyn huolimaton käsittely ovat merkittävä riskitekijä maaperälle ja pohjavedelle. Maaperän pilaantumisesta aiheutuu lähes aina huomattavia maansiirtotöitä ja puhdistuskustannuksia. Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös pilaantuneen alueen kiinteistönomistaja tai -haltija voi joutua kunnostamaan pilaantuneen alueen.

Maanalaisen öljysäiliön käytöstä poisto

Oulun seudun ympäristötoimen toimialueen ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistettava maanalainen säiliö on nostettava maasta putkistoineen. Säiliö on ennen nostoa tyhjennytettävä ja tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päteväksi arvioimalla toiminnanharjoittajalla. Mikäli noston yhteydessä on havaittavissa hajua tai vuotoja, on välittömästi otettava yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen.

Maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen

Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee Oulun seudun ympäristötoimelta hakea kirjallisesti poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksestä säiliön maahan jättämiseksi.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan poiketa öljysäiliön nostamisvelvoitteesta, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeushakemuksen käsittelystä peritään Oulun seudun ympäristötoimen taksan mukainen maksu.

Poikkeusluvan saaneesta, maahan jätetystä, käytöstä poistetusta ja tarkastetusta säiliöstä ja siihen liittyvistä rakenteista tulee tehdä merkintä kiinteistön asiakirjoihin ja sijainti merkitä esimerkiksi asemapiirustukseen.

Toimi näin

Jätä hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Valitse asiointipalvelussa kohta Ympäristöluvat – Luo uusi – Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listalta "Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään".

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Hakemuksessa on perusteltava, miksi säiliö halutaan jättää maahan. Hakemuksessa tulee esittää tieto kiinteistön omistajasta, tarkastuspöytäkirja öljysäiliön käytöstä poistosta ja puhdistamisesta sekä asemapiirros tai muu vastaava piirros, josta selviää öljysäiliön sijainti kiinteistöllä. Tilannetta voi havainnollistaa valokuvin. Hakemuksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta hakemuksen saavuttua tai kun hakemus on siirretty ympäristötoimen tietojärjestelmään. Voit lähettää myös viestejä (ennakkokysely) käsittelijälle ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen liitteet tulee lisätä samalla mukaan sähköisinä tiedostoina (pdf). 

Voit tehdä hakemuksen myös vapaamuotoisesti tai hakemuslomaketta (pdf) käyttäen, jolloin hakemus toimitetaan osoitteeseen 

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90100 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi.


Lisätietoja ympäristötarkastajilta:

Hanna-Mari Koivukoski p. 044 703 6793, hanna-mari.koivukoski(at)ouka.fi
Päivi Kunnari p. 044 703 6768, paivi.kunnari(at)ouka.fi

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Muualla verkossa

Kemikaalivalvonta - Oulu-Koillismaan pelastuslaitos

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.