Ohjeita maanalaisten öljysäiliöiden omistajille

 1. Tarkastuta öljysäiliön kunto säännöllisesti. Säilytä tarkastuspöytäkirjat.
   
 2. Mikäli havaitset maaperän pilaantumista, ota välittömästi yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen.
   
 3. Tyhjennä ja tarkastuta säiliö sen poistuessa käytöstä.
   
 4. Huolehdi, että öljysäiliön käytöstä poistamisesta tehdään tarkastuksen yhteydessä ilmoitus paloviranomaisille.
   
 5. Toimita maaperästä poistettu säiliö putkistoineen asianmukaiseen käsittelyyn.

Öljysäiliön asianmukaisesta hoidosta ja kunnossapidosta on vastuussa öljysäiliön omistaja tai haltija. Asianmukaisesti hoidetut öljysäiliöiden määräaikaistarkastukset ja mahdollinen käytöstä poistaminen, sekä niistä dokumentointi ovat esimerkiksi kiinteistön myynnin yhteydessä tärkeitä tietoja.

Ikääntyvät ja vialliset öljysäiliöt sekä öljyn huolimaton käsittely ovat merkittävä riskitekijä maaperälle ja pohjavedelle. Maaperän pilaantumisesta aiheutuu lähes aina huomattavia maansiirtotöitä ja puhdistuskustannuksia. Vastuu pilaantuneen maaperän puhdistamistarpeen selvittämisestä ja puhdistamisesta on ensisijaisesti pilaantumisen aiheuttajalla. Myös pilaantuneen alueen kiinteistönomistaja tai -haltija voi joutua kunnostamaan pilaantuneen alueen.


Maanalaisen öljysäiliön käytöstä poisto

Oulun seudun ympäristötoimen toimialueen ympäristönsuojelumääräysten mukaan käytöstä poistettava maanalainen säiliö on nostettava maasta putkistoineen. Säiliö on ennen nostoa tyhjennytettävä ja tarkastutettava Turvallisuus- ja kemikaaliviraston päteväksi arvioimalla toiminnanharjoittajalla. Mikäli noston yhteydessä on havaittavissa hajua tai vuotoja, on välittömästi otettava yhteyttä Oulun seudun ympäristötoimeen.


Maanalaisen öljysäiliön maahan jättäminen

Mikäli maanalaisen säiliön nostaminen maasta on teknisesti vaikeaa tai siitä aiheutuu merkittävää vahinkoa muulle omaisuudelle, tulee Oulun seudun ympäristötoimelta hakea kirjallisesti poikkeusta ympäristönsuojelumääräyksestä säiliön maahan jättämiseksi.

Ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää luvan poiketa öljysäiliön nostamisvelvoitteesta, mikäli poikkeamisesta ei arvioida aiheutuvan ympäristön pilaantumisen vaaraa. Poikkeushakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Poikkeusluvan saaneesta, maahan jätetystä, käytöstä poistetusta ja tarkastetusta säiliöstä ja siihen liittyvistä rakenteista tulee tehdä merkintä kiinteistön asiakirjoihin ja sijainti merkitä esimerkiksi asemapiirustukseen.


Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään
 
Hakemus voidaan täyttää ja jättää ympäristötoimen käsiteltäväksi sähköisesti asiointipalvelussa. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Valitse sähköisen asiointipalvelun etusivulta lupatyyppi ympäristöluvat.

Hakemuksessa on perusteltava, miksi säiliö halutaan jättää maahan. Hakemuksessa tulee esittää tieto kiinteistön omistajasta, tarkastuspöytäkirja öljysäiliön käytöstä poistosta ja puhdistamisesta sekä asemapiirros tai muu vastaava piirros, josta selviää öljysäiliön sijainti kiinteistöllä. Tilannetta voi havainnollistaa valokuvin. Hakemuksen käsittelijä antaa tarvittaessa palautetta hakemuksen saavuttua tai kun hakemus on siirretty ympäristötoimen tietojärjestelmään. Voit lähettää myös viestejä (ennakkokysely) käsittelijälle ennen hakemuksen jättämistä. Hakemuksen liitteet tulee lisätä samalla mukaan sähköisinä tiedostoina (pdf). 

Hakemuksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti tai hakemuslomaketta käyttäen, jolloin hakemus toimitetaan osoitteeseen: 

ymparisto(at)ouka.fi tai

Oulun seudun ympäristötoimi, PL 34

90100 Oulun kaupunki.


Ympäristötoimi suosittelee, että öljysäiliön omistaja tai haltija on yhteydessä ympäristötoimeen ennen hakemuksen tekemistä.

 

Lisätietoja:

ympäristötarkastaja Hanna-Mari Koivukoski p. 044 703 6793, hanna-mari.koivukoski(at)ouka.fi

ympäristötarkastaja Päivi Kunnari p. 044 703 6768, paivi.kunnari(at)ouka.fi

Oulun seudun ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.

Öljysäiliöt

Sähköinen asiointipalvelu.

Hakemus käytöstä poistetun öljysäiliön jättämiseksi maaperään tehdään sähköisen asiointipalvelun kautta.

Hakemuksen voi toimittaa myös lomakkeella Oulun seudun ympäristötoimeen:

Oulun  seudun ympäristötoimi
Oulun kaupungin kirjaamo, PL 27, 90015 Oulun kaupunki

tai vapaamuotoisesti sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@ouka.fi.