Pohjavedet

Oulun seudun ympäristötoimen toimialueella on 54 pohjavesialuetta. Näistä 25 on luokiteltu vedenhankinnan kannalta tärkeiksi pohjavesialueiksi (1-luokka) ja 29 vedenhankintakäyttöön soveltuviksi pohjavesialueiksi (2-luokka). Seudun suurimmat pohjavesialueet ovat Salonselkä (Oulu), Hirsijärvi-Ahmas (Muhos), Rokua (Muhos) ja Kempeleenharju (Kempele). 1-luokkaan kuuluvat alueet ovat vedenhankintaa varten tärkeitä pohjavesialueita, joiden vettä käytetään tai jota on tarkoitus käyttää yhdyskunnan vedenhankintaan taikka talousvetenä enemmän kuin keskimäärin 10 m3/vrk tai yli viidenkymmenen ihmisen tarpeisiin.

Luokkaan 1E kuuluvat Jolosharju (Oulu) ja Rokua (Muhos) sekä luokkaan 2E Keihäskangas (Oulu) ja Hevoskangas-Keihäskangas (Oulu). E-luokan pohjavesialueilla jokin pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen muodostuman pohjavedestä. Tällaisia pohjavesistä riippuvaisia luontotyyppejä ovat mm. lähteet, lähdepurot ja -lammet sekä lähdevaikutteiset suot.

Pohjaveden pilaaminen on kiellettyä

Pohjaveden pilaamiskiellon (YSL 17 § kohta 1) mukaan tärkeällä tai vedenhankintakäyttöön soveltuvalla pohjavesialueella pohjaveden laatu ei saa olennaisesti huonontua. Riskipohjavesialueille on laadittu suojelusuunnitelmat. Suojelusuunnitelmissa on tarkasteltu pohjavesialueen hydrogeologisia ominaisuuksia ja tunnistettu pohjavedelle mahdollisesti riskiä aiheuttavat toiminnot. Pohjavesialueen suojelusuunnitelma on selvitys ja ohje, jota sovelletaan maankäytön suunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa.

Oulun seudun ympäristötoimi ottaa pohjaveteen liittyvät suojelukysymykset huomioon maankäytössä, maa-aines- ja ympäristölupia myöntäessään ja niitä valvoessaan. Ympäristönsuojelumääräyksillä (jätevesien, jätteiden käsittely ja polttoaineiden varastointi) pyritään ehkäisemään pohjavesien pilaantumista. Pohjaveden suojeluun liittyvää yhteistyötä tehdään laajasti eri viranomaisten kesken. Vedenottamoista tulee tehdä terveydensuojelulain (763/1994) 20 §:n mukainen hakemus riskinarvioinnin hyväksymisestä (WSP), joka pyrkii turvaamaan hyvän juomaveden saatavuuden kaikille kunnan asukkaille.

Muualla verkossa 

Pohjavesialuekartta (Paikkatietoikkuna)

Pohjavesialueet - Pohjois-Pohjanmaa (ymparisto.fi)

Pohjaveden esiintyminen (ymparisto.fi)

Pohjaveden laatu (ymparisto.fi)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Henkilökunnan yhteystiedot work https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/ymparistotoimen-henkilokunta

  Kaupungin vaihde work 08 558 410
  Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.