Roskaantuminen ja yleisötilaisuuden jätehuolto

Jätteiden jättäminen ympäristöön esim. metsiin, puistoihin tai muille yleisille alueille on kielletty. Kielto koskee myös nestemäisten jätteiden kaatamista tai laskemista ympäristöön. Eläinten (koirien) jätökset on järjestyslain mukaan kerättävä talteen taajaan asutulla hoidetulla alueella.

Roskaaminen vähentää ympäristömme viihtyisyyttä ja esim. jäteöljyjen pääsy maaperään vaarantaa pohjavettä. Jätteen hylkääminen ympäristöön omallekin maalle on jäterikkomus, josta voidaan ilmoittaa poliisille.

Roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisuus on aina ensisijaisesti roskaajalla, toissijaisesti maanomistajalla. Siivousvastuu voi myös joissakin tapauksissa siirtyä kunnalle.

Roskaamisesta voidaan rangaista esim. sakottamalla.

Maastoon jätetyistä jätteistä voi ilmoittaa ympäristötoimeen täältä.

Roskaantumisen ehkäisemiseksi toimintojen yhteyteen on varattava tarpeeksi jäteastioita ja muita jätehuollon palveluita. Esimerkiksi virkistykseen käytettävän alueen haltijan on järjestettävä alueelle riittävät jätehuollon palvelut. On huomattava, että roskaantumisen ehkäisemiseen liittyviä velvollisuuksia on myös muussa lainsäädännössä, esimerkiksi yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa.

Yleisötilaisuuden jätehuolto

Yleisötilaisuudet on suunniteltava mahdollisimman vähäjätteisiksi.

Tilaisuuden järjestäjä vastaa tilaisuuden jätehuollon järjestämisestä. Järjestäjä huolehtii siitä, että alueelle on järjestetty riittävä jätteen keräys, lajittelu sekä muut jätehuollon palvelut. Järjestäjä vastaa myös jätehuoltoon liittyvästä neuvonnasta.

Yleisötilaisuudessa tulee järjestää jätteen erilliskeräys polttokelpoiselle jätteelle sekä biojätteelle, jos tilaisuudessa tarjotaan yleisölle elintarvikkeita.

Tilaisuuden järjestäjä vastaa jäteastioiden tyhjentämisestä. Jäteastiat tulee tilaisuuden aikana tyhjennyttää päivittäin ja alue on siivottava välittömästi tilaisuuden päätyttyä.

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.