Sako- ja umpikaivolietteet

Kiinteistön haltija vastaa asumisessa syntyvien lietteiden keräämisestä, käsittelyyn kuljettamisesta tai mahdollisesta omatoimisesta käsittelystä niin, että lietteistä ei aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle.

Kiinteistö/jätteen haltija hankkii kuljetuksen käsittelypaikkaan jätehuoltoyritykseltä. Asumisessa syntyvät sako- ja umpikaivolietteet tai pienpuhdistamojen lietteet voidaan antaa kuljetettavaksi vain sellaiselle kuljettajalle, joka on hyväksytty tai joka on hakenut hyväksymistä ELY-keskuksen ylläpitämään kuljetusrekisteriin. Jätteen omatoiminen kuljetus ei ole mahdollista.

Pääsääntö on, että sakokaivolietteet ja muut asumisessa syntyvät lietteet toimitetaan käsiteltäviksi. Oulun seudulla käsittelypaikkoja ovat:

Omatoiminen käsittely on pääsääntöisesti kielletty. Maatalouden harjoittajan omassa toiminnassa syntyvää jätettä voidaan hyödyntää pelloilla vain, jos se on hygienisoitu asianmukaisesti. Asumisessa syntynyt liete on mahdollista luovuttaa naapurikiinteistölle tai muulle lähellä sijaitsevalle kiinteistölle käsiteltäväksi. Tämä on mahdollista vain, jos käsittely on pienimuotoista ja käsittely on hyväksytty jätehuoltomääräyksissä. Pienimuotoisuus tarkoittaa muutamalla (3-5) lähikiinteistöllä syntyvän lietteen käsittelyä. Omatoiminen ja/tai lähinaapureiden yhteinen lietteenkäsittely vaatii aina ilmoituksen jätehuoltoviranomaiselle.

Omatoimisessa käsittelyssä on otettava huomioon:

 • liete on hygienisoitava maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 24/11, muutettu asetuksella 12/12 ja 7/13, edellyttämällä tavalla
 • hygienisoidun lietteen levittämisestä omalle pellolle on tehtävä ilmoitus jätehuoltoviranomaiselle ennen levitystä
 • liete hyödynnetään asetuksen sallimissa rajoissa
 • lietettä ei saa hyödyntää pohjavesialueella
 • lietteen käsittelyssä ja peltokäytössä on noudatettava lannoitevalmistelakia 539/2006
 • on noudatettava valtioneuvoston asetusta maataloudesta peräisin olevien nitraattien vesiin pääsyn rajoittamisesta 931/2000 (ns. nitraattiasetus).

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
 • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
 • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.