Tietoa yrityksille

Jätteiden ammattimainen käsittely ja hyödyntäminen ovat ympäristöluvanvaraista toimintaa. Myös jätteen varastointialueet ovat luvanvaraisia.

Lisätietoa luvan hakemisesta saat kohdasta Oulun seudun ympäristötoimi, ympäristönsuojelu, luvat ja ilmoitukset.

Muille kuin ympäristöluvanvaraisille toimijoille on laadittu toimialakohtaisia jäteohjeita.

Elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestäminen

Yritykset huolehtivat jätehuoltonsa järjestämisestä. Jätehuollon järjestämiseen kuuluu jätteen keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja/tai loppukäsittelystä sekä jätehuollon seurannasta huolehtiminen.

Elinkeinotoimintaa, kuten kaikkea toimintaa, koskee jätelain etusijajärjestys eli tavoitteet jätteen määrän vähentämisestä, jätteen uudelleenkäytöstä ja kierrättämisestä sekä muusta hyödyntämisestä. Jäteasetuksessa määrätään mm. että, teollisuus-, palvelu- ja muun elinkeinotoiminnan harjoittajan on järjestettävä vastuulleen kuuluvan paperi-, kartonki-, lasi-, metalli-, muovi- ja biojätteen erilliskeräys ja kierrätys (14 §).

Kaikessa elinkeinotoiminnassa jätehuoltoa ja sen järjestämistä säätelevät samat jätelain ja jäteasetuksen säännökset kuin muutakin jätehuollon järjestämistä. Keskeisimmät jätehuollon järjestämistä koskevat asiat on kerrottu jätelain pykälissä 8, 12–13, 15–17, 20, 28 ja 29. Elinkeinotoiminnan jätehuollon järjestämisen kannalta jäteasetuksen tärkeimmät pykälät ovat 8-12, 14–16 ja 19.

Valtioneuvoston asetus jätteistä 179/2012

Jätteen siirtoasiakirja

Yritysten on laadittava jätteensiirtoasiakirja luovuttaessaan kuljetettavaksi vaarallista jätettä, kiinteistökohtaisissa jätevesien käsittelyjärjestelmissä syntyvää lietettä, rakennus- ja purkujätettä tai pilaantuneita maita. Siirtoasiakirja on oltava mukana jätteenkuljetuksen aikana ja se luovutetaan jätteen vastaanottajalle. Siirtoasiakirjan laatiminen on jätteen haltijan vastuulla. Kun jäte noudetaan kotitaloudesta, siirtoasiakirjan laatimisesta vastaa poikkeuksellisesti jätteen kuljettaja. Siirtoasiakirjan sisältövaatimukset annetaan jäteasetuksen 24 §:ssä.

Pienyrittäjät voivat käyttää esimerkiksi ympäristötoimen laatimaa mallilomaketta (tallenna koneellesi, täytä ja käytä).

Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut

  • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
  • Postiosoite postal PL 32, 90015 Oulun kaupunki
  • Puhelin work Vaihde p. 08 558 410 work Palvelunro p. 08 558 558 00
  • Aukioloajat ma–pe klo 8–16
  • Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.