Toimimme resurssiviisaasti

Toimimme resurssiviisaasti - tavoitteet

 1. Tehokas energiankäyttö
 2. Hiilineutraali energiantuotanto
 3. Toimiva kiertotalous

Tehokas energiankäyttö

Oulussa energiaa käytetään tehokkaasti toiminnan olosuhteista tinkimättä. Kaupunki toimii suunnannäyttäjänä, mahdollistaen tehokkaan energiankäytön myös kuntalaisille ja yrityksille.

Julkiset rakennukset toimivat energiaratkaisujen edelläkävijöinä pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. ​

Toimenpiteet

 • Kaupungin omaa energiankulutusta vähennetään vähintään 10,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä vuoden 2014 tasosta kunta-alan energiatehokkuussopimuksen mukaisesti. Valmistellaan uuteen sopimukseen liittyminen.
 • Kaupungin kiinteistöjen ominaiskulutusta pienennetään ja varmistetaan energiatehokkuusinvestointien toteutuminen.
 • Kuntalaisille ja yrityksille tarjotaan neuvontaa ja ohjausta rakentamisen, rakennusten käytön ja huollon energiatehokkuudesta ja elinkaarikestävyydestä.
 • Kiinteistöjen ja vuokra-asuntojen energiankulutuksen vähentämisessä ja seurannassa hyödynnetään digitaalisia ratkaisuja (ml. kysyntäjousto).
 • Hukkaenergian käyttöä lisätään ja hyödyntämismahdollisuudet huomioidaan jo aluesuunnittelussa.
 • Kaupungin investointipäätöksissä huomioidaan hankkeiden elinkaarikustannukset.

Hiilineutraali energiantuotanto

Energiantuotannon kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään monipuolisesti ja systemaattisesti. Uusiutuvaa energiaa tuotetaan ja hyödynnetään laajasti erilaisin hybridijärjestelmin.

Oulu on hiilineutraali vuonna 2035. Sen myötä myöskään energiantuotanto ei enää aiheuta ilmastoa lämmittäviä hiilidioksidipäästöjä ilmakehään tai päästöt kompensoidaan hiilinieluilla / hiilidioksidin talteenotolla.

Toimenpiteet

 • Kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään lisäämällä uusiutuvien energialähteiden osuutta ja uusia energian tuotantomuotoja.
 • Hajautetun energiantuotannon mahdollisuuksia lisätään. Kannustetaan pienenergian tuotantoon ja edistetään kaksisuuntaista energiantuotantoa.
 • Kasvatetaan ja laajennetaan biokaasuliiketoimintaa. Lisätään omaa sähkön- ja lämmöntuotantoa, biopolttoaineiden tuotantoa sekä nesteytetyn biokaasun jakelua.
 • Uusiutuvan energian käytön osuutta kaupungin omissa kiinteistöissä lisätään ja fossiilisen energian käyttöä vähennetään kuitenkin huoltovarmuus huomioiden.
 • Oulun Energian hiilineutraaliuspolku toteutetaan.
 • Turpeesta luovutaan hallitusti.

Toimiva kiertotalous

Oulu toimii kiertotalouden periaatteiden mukaisesti, synnyttäen uutta liiketoimintaa ja yhteistyötä. Kiertotaloudessa materiaaleja hyödynnetään tehokkaasti ja kestävästi ja ne pysyvät kierrossa pitkään ja turvallisesti. Tuotteita myös jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään. Palvelullistaminen on osa kiertotaloutta.

Oulun kiertotalouden tiekartassa määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet on omaksuttu laajasti ja siellä esitetyt toimenpiteet ovat jo mukana arjessa.

Toimenpiteet

 • Kiertotalouden tiekartan toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti.
 • Kaavoituksella luodaan edellytykset ylijäämämassojen ja uusiomateriaalien käyttöön. Suunnittelun perusteena käytetään massataloustarkasteluun ja päästölaskentaan perustuvaa vaihtoehtovertailua.
 • Kaupungin toiminnoissa syntyvät materiaali- ja massavirrat selvitetään ja suurimmille jakeille laaditaan hallinta- ja hyötykäyttösuunnitelmat (MASSA-hanke).
 • Jakamistaloutta ja yhteiskäyttöä edistetään kehittämällä kirjastoja, asukastupia, kylätaloja ym. jakamistalouden alustoina ja kannustamalla yhteisöllisyyteen.
 • Myönteistä suhtautumista kiertotalouteen edistetään viestimällä siitä positiivisesti, innostavasti ja avoimesti.