Yleinen ilmoitusmenettely

Tietyt toiminnot on siirretty ympäristölupavelvollisuudesta yleisen ilmoitusmenettelyn piiriin. Valtioneuvoston asetuksilla voidaan antaa toimialakohtaisia ympäristönsuojeluvaatimuksia, joita toiminnassa on noudatettava. Tällä hetkellä asetus on annettu vain eläinsuojien toiminnalle.

Ilmoitusmenettelyyn kuuluville toiminnoille ei pääsääntöisesti haeta ympäristölupaa, mutta esimerkiksi pohjavesialueella oleva toiminta tarvitsee aina ympäristöluvan.

Yleiseen ilmoitusmenettelyyn kuuluvat seuraavat toiminnot:

 • Sahalaitokset (väh. 20 000 msahatavaraa vuodessa)
 • Osa terveydelle tai ympäristölle vaarallisten nestemäisten kemikaalien varastoista
 • Koneellinen kullankaivuu
 • Osa sellaisista elintarvike- ja rehuteollisuuden toiminnoista, joiden jätevedet johdetaan ympäristöluvanvaraiselle jätevedenpuhdistamolle
 • Osa aiemmin ympäristöluvan vaatineista eläinsuojista 
 • Linja-auto- ja työkonevarikot
 • Pienet ampumaradat
 • Kiinteät eläintarhat tai huvipuistot

Tarkempi lista ilmoitusmenettelyyn kuuluvista toiminnoista löytyy ympäristönsuojelulain liitteestä 4.

Suurimman osan ilmoituksista käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Aluehallintovirasto käsittelee ainoastaan suurempien kemikaalivarastojen (varastointitilavuus vähintään 1 000 m3, mutta alle 50 000 m3) ja pienimuotoisen koneellisen kullankaivuun ilmoitukset.

Uusi toiminta

Toiminnanharjoittaja tekee ilmoituksen Oulun seudun ympäristötoimeen viimeistään 120 vrk ennen toiminnan aloittamista. Ilmoitusta on mahdollista täydentää vain yhden kerran. Mikäli täydennystä ei toimiteta tai tiedot ovat edelleen puutteelliset, ilmoitus jätetään tutkimatta, eikä toimintaa saa aloittaa. Riittävät tiedot sisältävästä ilmoituksesta tehdään päätös. Asian käsittelystä peritään taksan mukainen maksu.

Toiminta voidaan aloittaa, kun viranomainen on tehnyt ilmoituspäätöksen ja antanut luvan toiminnan aloittamiseen tai kun ilmoituksen jättämisestä on kulunut 120 vrk. Myöhemmin annettua päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Vanha toiminta, jolla on jo ympäristölupa

Olemassa olevat toiminnat voivat jatkaa toimintaansa myönnetyn ympäristöluvan mukaan. Jos toiminta muuttuu olennaisesti tai voimassa olevaa ympäristölupaa on tarpeen muuttaa (YSL 29 ja 89 §), sovelletaan ilmoitusmenettelyä.

Toimi näin

Täytä ilmoitus ensisijaisesti ympäristötoimen sähköisessä asiointipalvelussa. Ilmoituksen voi täyttää toiminnanharjoittaja tai hänen valtuuttama henkilö. Palvelun käyttäminen edellyttää käyttäjätunnuksen luomista palveluun. Asiointipalvelussa valitse kohta Ympäristöluvat – Luo uusi ­­­– Ympäristövalvonta ja tämän jälkeen valitse listasta "Yleinen ilmoitusmenettely". 

Siirry sähköiseen asiointipalveluun.

Voit toimitta ilmoituksen liitteineen myös postitse Oulun seudun ympäristötoimeen

Oulun seudun ympäristötoimi
PL 34
90015 Oulun kaupunki

tai sähköpostitse osoitteeseen ymparisto(at)ouka.fi.

Ilmoituslomakkeet ja täyttöohjeet löydät ympäristöhallinnon verkkosivuilta:

Muualla verkossa

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely (ymparisto.fi)

Ympäristönsuojelulaki 527/2014 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta 713/2014 (Finlex)

Valtioneuvoston asetus ilmoituksenvaraisista eläinsuojista 138/2019 (Finlex)

Lisätietoa

Ajankohtaista

Julkaisut ja raportit

Luvat ja ilmoitukset

Maksut

Ohjeet

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelun henkilökunta

Oulun seudun
ympäristötoimi

 • Käyntiosoite work Solistinkatu 2, 90140 Oulu
 • Postiosoite postal PL 34, 90015 Oulun kaupunki
 • Puhelin Vaihde work 08 558 410 Faksi fax 08 557 1490
 • Sähköposti
 • Verkkosivut Ympäristötoimen henkilökunnan yhteystiedot
 • Toimialueena Hailuoto, Kempele, Liminka, Lumijoki, Muhos, Oulu, Tyrnävä

  Anna palautetta
Tiedot esitetään hCard-muodossa.