Kiusaamiseen puuttumisen malli

Koulussamme on käytössä Kiusaamisen vastainen suunnitelma, jonka yhtenä tärkeänä perustana on KiVa Koulu -ohjelma®.

KiVa Koulu -ohjelma®

KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. KiVa Koulu on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimenpideohjelma koulukiusaamisen vähentämiseksi. KiVa-ohjelman on todettu lisäävän kouluhyvinvointia ja vähentävän kiusaamista.

KiVa-oppitunneilla opitaan keinoja vastustaa kiusaamista 

KiVa Koulu näkyy koulumme arjessa monin tavoin. Koulumme oppilaat osallistuvat oman opettajan pitämille KiVa-oppitunneille ensimmäisellä luokalla (10 kaksoistuntia) ja uudelleen neljännellä luokalla (10 kaksoistuntia). Muilla koulumme luokka-asteilla aihetta käsitellään mm. tunne- ja turvataitotunneilla. Näitä tunteja kutsutaan koulussamme Kirkkis-tunneiksi. Kirkkis-tunteja pidetään säännöllisesti kerran kuukaudessa.  KiVa-oppitunnit sisältävät mm. keskusteluja, ryhmätöitä ja rooliharjoituksia. Niiden sisältö etenee yleisistä aiheista, kuten kunnioituksen merkityksestä ihmissuhteissa kiusaamisen mekanismeihin ja seurauksiin. Monilla oppitunneilla keskitytään siihen, millainen rooli ryhmällä on kiusaamisen ylläpitäjänä tai lopettajana: mietitään ja harjoitellaan erilaisia tapoja vastustaa kiusaamista.  

KiVa-tiimi selvittää kiusaamistapaukset yhteistyössä luokanopettajan kanssa 

Toteutamme luokissa lukuvuosittain hyvinvointikyselyitä. Hyvinvointikyselyt ovat opettajalle yksi keino saada selville luokassaan mahdollisesti esiintyvää kiusaamista. Mikäli huoli herää, opettaja selvittelee asiaa tarkemmin ja on tarvittaessa yhteydessä koulun KiVa-tiimiin. 

KiVa-tiimillä tarkoitetaan koulussamme toimivaa opettajien muodostamaa työryhmää. KiVa-tiimin kaksi jäsentä selvittää tarvittaessa yhteistyössä luokanopettajan kanssa esiin tulevia kiusaamistapauksia. Tiimi tekee yhteistyötä myös huoltajien kanssa mm. tiedottamalla heitä koulussa käydyistä KiVa-keskusteluista eli kiusaamistilanteiden selvittelyhetkistä. 

Koulun koko henkilökunta on saanut perehdytyksen KiVa Koulu -ohjelman toteuttamiseen ja kiusaamistapausten selvittämiseen. Jos huoltaja epäilee lastaan kiusattavan tai huoltajalla on syytä uskoa lapsensa kiusaavan toisia, tulee kouluun olla rohkeasti yhteydessä, jotta asiaan voidaan puuttua mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Huoltajien on tärkeä keskustella lapsensa kanssa kiusaamisesta, vaikka lasta ei olisi kiusattu eikä hän kiusaisi muita. On tärkeä miettiä yhdessä lapsen kanssa, miten kannattaa toimia, jos havaitsee kiusaamista omassa koulussa. 

Lisätietoa KiVa Koulu –ohjelmasta saatte KiVa Koulun nettisivuilta www.kivakoulu.fi → valitse yläpalkki ”Vanhemmille”. 

Oulunsalon Kirkonkylän koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma