Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus on riippumatonta ja objektiivista arviointi-, varmistus- ja konsultointitoimintaa, jonka tarkoituksena on tukea toiminnan tuloksellisuutta, lainmukaisuutta, hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista sekä johtamisessa että päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta.

Sisäinen tarkastus arvioi objektiivisesti ja riippumattomasti sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan järjestämistä ja tuloksellisuutta, raportoi arvioinnin tuloksista sekä esittää toimenpide-ehdotuksia järjestelmän kehittämiseksi.

Sisäisen tarkastuksen tehtävät

Sisäinen tarkastus

  1. tutkii ja analysoi hallintokuntien toimintaa suhteessa hyväksyttyihin tavoitteisiin, lainsäädäntöön, päätöksiin ja annettuun ohjeistukseen,
  2. arvioi ja tarkastaa sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan sekä johtamis- ja hallintoprosessien toimivuutta,
  3. arvioi päätöksenteossa käytettävän informaation luotettavuutta ja
  4. tukee varmistus- ja konsultointitoiminnallaan organisaation kehittämistä ja tavoitteiden saavuttamista.

Asema, toimivalta ja raportointi

Kaupunginjohtaja päättää sisäisen tarkastuksen organisoinnista ja hyväksyy sisäisen tarkastuksen toimintaohjeen ja vuosisuunnitelman. Sisäisen tarkastuksen työt tulevat aina kaupunginjohtajan toimeksiannosta.

Sisäisellä tarkastuksella on oikeus saada arviointi- ja tarkastustehtävänsä suorittamiseksi tarpeelliset tiedot ja asiakirjat. Sisäinen tarkastus raportoi kaupunginhallitukselle, tarkastustoimikunnalle ja kaupunginjohtajalle. Tarkastuksista annetaan puolivuosittain yhteenveto tarkastuslautakunnalle ja tilintarkastajalle.

Sisäisen tarkastuksen henkilöstö

Tarkastuspäällikkö Susanna Piltonen
Sisäinen tarkastaja Olli Perola
Sisäinen tarkastaja Paavo Mäkelä