Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaava (2015)

Kaupunginosat Oulunsalo

Osayleiskaava

Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen osayleiskaavan tarkoituksena on ohjata kylien tulevaa maankäyttöä ja osoittaa alueita maaseutuelinkeinoja, maaseutumaista asumista, loma-asutusta ja yhteistä ulkoilukäyttöä varten. Osayleiskaava koskee Oulunsalon Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen kyläalueita. Lisäksi Osayleiskaavaan sisältyvät Akionlahden ranta-alue Pajuniemessä sekä Pajuniemen luoteispuoleinen alue.

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi osayleiskaavan 23.2.2015. Osayleiskaavan hyväksymispäätöksestä jätettiin yksi valitus Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, jonka hallinto-oikeus hylkäsi päätöksellään 24.11.2016. Yleiskaava on tullut voimaan.

Osayleiskaavatyössä on hyödynnetty osin Salonpään strategisen yleiskaavan 2030 ja Oulunsalon keskeisten alueiden yleiskaavan 2030 yhteydessä laadittuja selvityksiä.

Osayleiskaavaluonnoksessa esitetyt liikenteen kehittämisratkaisut perustuvat aluevaraussuunnitelmaan, mutta luonnoksessa ei ole esitetty Hailuodontien eteläpuolelle esitettyä rinnakkaistieyhteyttä. Esitettyjen liikenteen kehittämistoimenpiteiden toteuttaminen edellyttää tarkempaa suunnittelua mm. liittymien sijoittamista koskien.

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu

Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta on 31.10.2017 päättänyt, että Ervastinkylän, Pajuniemen ja Peherryksen alueelle käynnistetään alueellisen suunnittelutarveratkaisun laatiminen. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on maankäyttö- ja rakennuslain 137 a §:n mukainen 1.5.2017 voimaan tullut menettely, jossa suunnittelutarveratkaisu voidaan tehdä kerralla useampaa rakennuspaikkaa koskien. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun tarkoituksena on helpottaa ja sujuvoittaa kyläalueiden asuinrakentamista.

Alueellinen suunnittelutarveratkaisu koskee osayleiskaavan asuinalueille (A) osoitettuja rakennuspaikkoja. Alueellisen suunnittelutarveratkaisun myötä rakennushankkeeseen ryhtyvä voi hakea suoraan rakennuslupaa, kun on rakentamassa uuden rakennuspaikan ensimmäistä asuinrakennusta tai korvaamassa nykyisen rakennuspaikan asuinrakennusta uudella asuinrakennuksella. Lisäksi alueellisella suunnittelutarveratkaisulla sallitaan enintään yhteensä 100 k-m² suuruisten talousrakennusten rakentaminen nykyisten tai uusien rakennuspaikkojen yhteyteen. Alueellinen suunnittelutarveratkaisu on voimassa 31.12.2027 saakka.

Päätöksestä jätettiin yksi valitus, jonka Pohjois-Suomen hallinto-oikeus on hylännyt päätöksellään 19.3.2019. Päätös alueellisesta suunnittelutarveratkaisusta on lainvoimainen.

Yhteystiedot