Keskustavisio 2040

Elävä monimuo­toinen kohtaa­mis­paikka

Keskusta on Oulun kaupungin sydän ja sen ydin. Kaupunkikeskusta elää ajassa ja muuttuu sen mukana, eikä elävä kaupunki ole koskaan valmis.

Kehitystä täytyy kuitenkin ohjata ja sille täytyy asettaa tavoitteet. Oulun keskustan kehittämistä on ohjattu erilaisin suunnitelmilla vuosikymmenten ajan. Keskustassa nyt näkyvät konkreettiset muutokset, kuten Rotuaarin uudistuminen ja laajentuminen, Kivisydämen valmistuminen ja ydinkortteleiden uudistuminen, ovat tulosta pitkäjänteisestä suunnittelusta.

Oulun keskus­tavisio 2040 on valmistunut

Keskustavisio on ruutukaavakeskustaa käsittelevä strateginen suunnitelma, joka ohjaa Oulun kaupunkikeskustan kehittämistä. Sen tarkoituksena on muodostaa tulevaisuudenkuva elinvoimaisesta ja omaleimaisesta Oulun keskustasta. Siinä määritellään keskeiset linjaukset ja toimenpiteet keskustan kehittämiseksi. Suunnitelma ohjaa periaatteillaan keskustan maankäytön kehittämistä. Keskustavisiolla ei ole kuitenkaan oikeusvaikutuksia.

Oulun kaupunginhallitus päätti joulukuussa 2015 keskustavision laadinnan käynnistämisestä. Suunnitelma on laadittu kolmessa päävaiheessa ja laajaan vuorovaikutukseen perustuen. Keskustavisio hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa 3.4.2017.

Keskustavisiosta laaditussa videossa voit tutustua ydinkeskustan, asemakeskuksen ja torialueen kehittämisperiaatteisiin. Keskustavisioon voit tutustua lisäksi 3d-ympäristössä. Ympäristössä voit tutustua eri kohteiden kehittämiseen opastettua polkua pitkin tai liikkua vapaasti keskustan alueella. 

Vision rakentamisen lähtökohdat

Viimeisten vuosien aikana Oulun keskustassa moni pitkäaikainen rakennushanke on valmistunut. Kivisydämen valmistumisen ja Rotuaarin uudistumisen lisäksi kauppakeskus Valkea on avattu ja asuntorakentaminen on jatkunut vilkkaana. Syyskuussa 2016 Oulun kaupungin väestömäärä ylitti 200 000 asukasta. Siten on ollut ajankohtaista tarkastella, miten väestömäärältään kasvavan Oulun keskusta kehittyy seuraavien vuosikymmenien aikana ja mitä keskustassa tulisi seuraavaksi tehdä.

Keskustavisio on rohkea, mutta realistinen tulevaisuudenkuva uudistuvasta Oulun keskustasta. Se on yhdistelmä strategiaa ja suunnitelmaa.

Vision keskeinen tavoite on muodostaa kuva tulevaisuuden keskustasta. Miten rakennamme elävän ja omaleimaisen kaupunkikeskustan niin omille kaupunkilaisillemme kuin kaupungissa vierailevillekin elinkeinoelämää unohtamatta?

Edelly­tyksiä elinvoi­maiselle ja elävälle keskustalle

Keskustavisio 2040 on strateginen suunnitelma, jonka tehtävänä on ohjata Oulun kaupunkikeskustan kehittämistä. Suunnitelmassa määritellään, millaisista tekijöistä tulevaisuuden elinvoimainen ja omaleimainen kaupunkikeskusta rakentuu. Lisäksi keskustavisiossa on esitetty 21 toimenpidettä, joiden avulla tätä tulevaisuudenkuvaa on mahdollista toteuttaa.

Keskustavisiossa on määritelty yksi keskustan kehittämistä ja tavoitteita kuvaava päävisiolause: elävä monimuotoinen kohtaamispaikka.

Keskustavision päätavoitteet on hyväksytty Oulun kaupunginhallituksessa. Päätavoitteiden mukaisesti:

• Oulun keskustan asukasmäärä kasvaa ja keskustassa liikutaan yhä enemmän kävellen.
• Puistoja kehitetään, tapahtumien järjestämistä helpotetaan ja kaikkien neljän vuodenajan erilaisuutta hyödynnetään.
• Oulun sijaintia veden äärellä hyödynnetään monin tavoin nykyistä tehokkaammin.
• Keskustaan luodaan työn ja oppimisen keskittymä ja mahdollisuuksia erilaisten älykkäiden ja käyttäjien tarpeiden mukaan muuntuvien työ- ja oppimisympäristöjen syntymiselle.
• Oulun keskustan puitteet ovat ajanmukaiset ja houkuttelevat niin yrityksille, kaupunkilaisille kuin matkailijoillekin.


Suunnitelmassa keskustan kehittämisperiaatteet on kuvattu viidessä kehittämiskokonaisuudessa, jotka ovat:

  1. uudistuva ja täydentyvä kaupunkirakenne
  2. liikkuminen
  3. vihreä ja sininen
  4. kaupunkikulttuuri ja tapahtumat
  5. elinkeinot ja oppiminen.

Kehittämisperiaatteiden mukaisesti Oulun keskusta uudistuu ja tiivistyy määrätietoisesti. Torialue, ydinkeskusta ja Asemakeskus välialueineen muodostavat keskustan kehittämisen pääakselin, jonka lisäksi erityisesti Heinäpää ja Vaara ovat keskustan uudistumisen painopistealueita. Keskustavision mukaan kävelykeskusta laajenee, pyöräily nopeutuu, joukkoliikenne kehittyy sujuvammaksi ja ajoneuvoliikenne ohjautuu pääkaduille.

Puistojen ja suiston rantojen merkitys korostuu tiivistyvässä keskustassa. Kaupunginojan vartta, puistokortteleita ja ranta-alueita kehitetään toiminnallisesti monipuolisina ja kiinnostavina viheralueina. Keskustavisiossa korostetaan lisäksi monimuotoista kaupunkikulttuuria sekä keskustan ympärivuotista elävyyttä. Keskustan tapahtumaympäristöä kehitetään toiminnallisena kokonaisuutena, tapahtumapaikkojen verkostona.

Keskustan elinvoimaisuuden lähtökohta on sen toiminnallinen monipuolisuus. Keskustavisiossa on tuotu esille keskustan merkitys kaupan ja palveluiden, työpaikkojen sekä oppimisen ja tutkimuksen tärkeänä ja kehittyvänä ympäristönä.

 

Laatimisen vaiheet

Oulun kaupunginhallitus päätti keskustavision laadinnan käynnistämisestä 14.12.2015.

Keskustavisiotyö on jakaantunut kolmeen päätyövaiheeseen: analyysi-, päätavoite- ja luonnosvaihe.

Keskustavision analyysivaiheessa työn taustalle koottiin monipuolisesti tietoa Oulun keskustan nykytilasta ja viimeaikaisesta kehityksestä. Aiemmin laadittujen selvitysten täydennykseksi laadittiin erillisselvityksiä.

Keskustavision päätavoitteet muodostettiin analyysivaiheen ja seurantaryhmätyöskentelyn perusteella. Tavoitteet hyväksyttiin hyväksyttiin kaupunginhallituksessa lokakuussa 2016.

Keskustavisioluonnos laadittiin analyysivaiheen tulosten, osallistumisesta saatujen tietojen ja hyväksyttyjen päätavoitteiden pohjalta. Keskustavisioluonnos valmistui marraskuun alussa 2016.

Keskustavisio on viimeistelty saatu palaute huomioon ottaen.

Keskustavisio hyväksyttiin Oulun kaupunginvaltuustossa 3.4.2017.

Eteneminen

Analyy­sivaihe

Valmis

Päätavoitteet

Valmis

Keskus­ta­vi­sio­luonnos

Valmis

Yhteystiedot