Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava

Kaavanumero
564-Y2022/1

Oulun keskeisen kaupunkialueen yleiskaava on tullut vireille yhdyskuntalautakunnan päätöksellä 23.8.2022 § 453.

Yleiskaavan tavoitevuosi on 2040. Yleiskaavalla on tarkoitus muuttaa voimassa olevia yleiskaavamerkintöjä ja -määräyksiä vastaamaan paremmin isoihin globaaleihin haasteisiin ja muutoksiin paikallisilla ratkaisuilla. Yleiskaavan yksi keskeinen lähtökohta on Oulun kaupunkistrategia. Kaupunkistrategian ja siten myös yleiskaavan strategiset painopisteet ovat:

 • Oulu on Suomen yritysmyönteisin kansainvälinen kasvukeskus
 • Oulu2026 vahvistaa veto- ja pitovoimaa
 • Oulu on hiilineutraali 2035
 • Oulussa jokaisella on mahdollisuus elää terveellistä ja turvallista elämää
 • Sivistys rakentaa kestävää ja kansainvälistä Oulua
 • Oulussa on vaikuttavat palvelut, kestävä talous ja hyvinvoiva henkilöstö

Kaupunkistrategian mukaisesti varaudutaan Tilastokeskuksen ennustetta hieman suurempaan väestön ja työpaikkojen kasvuun kaupunkistrategian mukaisesti.

Yleiskaavan laadinta tulee perustumaan laajaan ja monipuoliseen yhteistyöhön eri osallisten ja muiden merkittävien suunnittelu- ja ohjelmaprosessien kanssa sekä monipuolisiin ja vaikuttaviin selvityksiin ja vaikutustenarviointiin. Yleiskaavan laatiminen tulee kestämään useamman vuoden ja arvoitu valmistumisajankohta on vuonna 2025. Aikataulu riippuu ratkaisevasti laadittavien ja yleiskaavan sisältöön vaikuttavien selvitysten ja suunnitelmien aikataulusta.

Selvitykset, suunni­telmat ym.

Yleiskaava tulee perustumaan suunnittelumittakaavan mukaisiin riittäviin selvityksiin. Yleiskaavaprosessin aikana laaditaan ainakin seuraavat selvitykset ja suunnitelmat, joiden aikataulu ja sisältö vaikuttavat ratkaisevasti myös yleiskaavan aikatauluun ja sisältöön:

 • Tehokkaan joukkoliikenteen yleissuunnitelma
 • VILMO-suunnitelman päivitys (nykyinen VILMO), tarkastellaan mm. maisemarakenne, hulevedet, luontoselvitykset, luontotyypit, ekosysteemipalvelut, alueellinen vihertehokkuus, hiilinielut ym.
 • Kaupallinen selvitys
 • Toimialakehitys
 • Voimassa olevan yleiskaavan toteutuneisuus (Uuden Oulun yleiskaava)
 • Yhdyskuntarakenteen sekoittuneisuus (laaditaan MIKSERI-menetelmällä)
 • Energia

Yleiskaava laaditaan myös tiiviissä yhteistyössä merkittävien laadintaprosessien kanssa, joita ovat mm.

Muita keskeisiä lähtökohtia

Lisäksi yleiskaavan laadinnassa hyödynnetään muiden tahojen laatimia tutkimuksia, selvityksiä ja suunnitelmia sekä muita lähtökohtia. Yleiskaavaa ohjaavat oleellisesti:

Lisäksi laadinnassa hyödynnetään muiden Pohjoismaiden yliopistokaupunkien eli Oulun keskeisten kilpailukaupunkien suunnitelmia ja toteutuneita kestäviä ratkaisuja.

Suunnittelualue

Suunnittelualue käsittää Oulun kaupungin keskusta-alueet ympäristöineen, suurimmat palvelu-, työpaikka- ja teollisuusalueet, keskeiset virkistysalueet sekä merkittävimmät liikenneyhteydet lentokenttää lukuun ottamatta. Suunnittelualueella asui vuoden 2021 lopussa

 • yli 78 % Oulu kaupungin asukkaista,
 • yli 65 % Oulun seutukunnan asukkaista ja
 • noin 40 % Pohjois-Pohjanmaan maakunnan asukkaista.

Erittäin suuri osa Oulussa ja koko seudulla rakennettavista uusista kerrosneliöistä on viime vuosina rakennettu suunnittelualueelle.

Suunnittelualue vastaa rajaukseltaan Uuden Oulun yleiskaavan kaavakarttaa 2, jonka tämä kaava tulee korvaamaan. 

Eteneminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Valmis

Valmisteluvaihe

Meneillään

Ehdotusvaihe

Tulossa

Hyväksymisvaihe

Tulossa

Tullut voimaan

Tulossa

Yhteystiedot