Tupakansavu ja tupakointikiellot

Tämän sivun sisältö:

Tupakkalaissa on asetettu yleisiä tupakointikieltoja ja -rajoituksia. Lisäksi asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa.

Tupakointi asuntoyhteisöissä

Tupakointiin liittyvät haitta- ja häiriötilanteet on aina suositeltavaa pyrkiä ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti keskustelemalla ja sopimalla tupakoinnin pelisäännöistä taloyhtiössä. Taloyhtiö voi esimerkiksi osoittaa sallitun tupakointipaikan yhtiön piha-alueella. Taloyhtiön hallitus voi päättää tupakointipaikan sijainnista.

Asuntoyhteisön yhteisissä ja yleisissä sisätiloissa ei saa tupakoida. Lisäksi asuntoyhteisö saa kieltää tupakoinnin asuntoyhteisön omistamissa ja sen hallitsemissa yhteisissä ulkotiloissa. Asuntoyhteisön oikeus tupakoinnin kieltämiseen ei ulotu osakashallinnassa oleviin ulkoalueisiin eikä muihin ulkoalueisiin, jotka eivät ole asuntoyhteisön hallinnassa. 

Taloyhtiöt voivat hakea kunnalta tupakointikiellon määräämistä huoneistoparvekkeille, huoneistojen käytössä oleville pihoille sekä sisälle huoneistoihin. 

Isännöintiliitto ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet valtakunnalliset ohjeet, jotka löytyvät Isännöintiliiton sivuilta. Ohjeissa opastetaan taloyhtiöitä tupakointikieltojen hakemisessa. Viranomaisen määräämään tupakointikieltoon kannattaa turvautua vasta silloin, jos tupakoinnin aiheuttamaa haittaa ei taloyhtiössä muutoin saada ratkaistua.

Parveketupakointikiellon hakeminen asuntoyhteisössä

Prosessin aloittaminen taloyhtiössä

Tee aloite parveketupakointikiellon hakemisesta taloyhtiön hallitukselle. Aloitteen tupakointikiellon hakemisesta voi tehdä asukas, osakas tai taloyhtiön hallitus.

Yksittäisellä asukkaalla ei ole oikeutta tehdä tupakointikieltoa koskevia hakemuksia asuntoyhteisön omistamaan ja muiden asukkaiden hallitsemiin tiloihin. Hänellä on kuitenkin oikeus ja mahdollisuus tehdä aloite taloyhtiön hallitukselle, jonka käsittelyn jälkeen tällaisen hakemuksen tekemisestä voidaan päättää. 

Lisätietoa parveketupakointikiellon hakemisesta löytyy Valviran ja Isännöintiliiton -sivuilta.

Taloyhtiön on kuultava asukkaita

Kaikkia asukkaita (osakkaat ja vuokralaiset) tulee kuulla viimeistään kaksi viikkoa ennen kiellon hakemista käsittelevää yhtiökokousta.

Taloyhtiö päättää yhtiökokouksessa kiellon hakemisesta

Yhtiökokous tai muu päätösvaltainen taho tekee päätöksen tupakointikiellon hakemisesta.

Yhtiökokouksen jälkeen on kolmen kuukauden moiteaika. Tämän jälkeen hakijan on tilattava lainvoimaisuustodistus käräjäoikeudesta.

Taloyhtiö tekee hakemuksen

Täytä tupakointikieltohakemuslomake, joka löytyy Isännöintiliiton sivuilta. Liitä hakemukseen 

 • Yhtiökokouspäätös – erittele parvekkeet, terassit, huoneistopihat ja muut mahdolliset huoneiston käytössä olevat ulkotilat

 • Käräjäoikeuden lainvoimaisuustodistus

 • Asukasluettelo/osakeluettelo sekä tiedot mahdollisista turvakielloista

 • Kuvaus ilmanvaihdosta ja selvitys tupakansavun siirtymisestä

 • Kuvat tai rakennuspiirustukset, joista näkyy parvekkeiden ja korvaus- /tuloilmaventtiilien sijainti

 • Yhtiön osakkaille lähettämä kuulemiskirje, josta näkyy mistä ja milloin on kuultu. Kuulemisessa ja yhtiökokouspäätöksessä pitää mainita ja nimetä kaikki tilat, kuten parvekkeet, terassit ja huoneistopihat, joita haettava kielto koskee.

 • Yhtiön kuulemiseen saamat vastaukset

Lähetä täytetty hakemuslomake liitteineen sähköpostitse osoitteeseen ymparisto@ouka.fi tai postitse osoitteeseen Oulun seudun ympäristötoimi, PL 34, 90015 Oulun kaupunki.

Hakemuksen käsittely

Käsittelemme hakemuksen ja pyydämme mahdollisia lisäselvityksiä ja teemme tarvittaessa tarkastuksen. Kuulemme asukkaat, jotka eivät ole vastanneet taloyhtiön kuulemiseen tai ovat vastustaneet kiellon hakemista. 

Hakemuksen käsittely kestää pääsääntöisesti noin kolme kuukautta. Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa mahdollisten lisäselvitysten tarve.

Päätös

Tupakointikieltohakemuksesta tehdään päätös. Päätös toimitetaan taloyhtiölle. Annamme päätöksestä sähköisen yleistiedoksiannon (kaupungin kuulutukset). Päätös tulee lainvoimaiseksi oikaisuvaatimusajan jälkeen.

Hakemuksen käsittelystä peritään maksu.

Kiellon noudattamisen valvonta

Jos tupakointikieltoa ei noudateta, ole ensisijaisesti yhteydessä taloyhtiön hallitukseen tai isännöitsijään. Taloyhtiön on ensisijaisesti itse huomautettava asukkaita, jotka eivät noudata tupakointikieltoa.

Jos taloyhtiön huomautukset eivät tehoa, voit olla yhteydessä Oulun seudun ympäristötoimen neuvontapuhelimeen tai lähettää sähköpostia ymparisto@ouka.fi.

Jos tupakointikieltoa ei noudateta, Oulun seudun ympäristötoimi voi määrätä kiellon rikkojalle uhkasakon.

Yleiset tupakointikiellot ja -rajoitukset

Tupakointi on kielletty yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa. Tupakointikielto koskee myös esimerkiksi vesipiipun ja poltettavaksi tarkoitetun kasviperäisen tuotteen polttamista sekä sähkösavukkeen käyttämistä. Tupakointikielto koskee rakennuksia, kulkuneuvoja ja muita vastaavia sisätiloja.

Jossain tapauksissa tupakointi on kielletty myös ulkotiloissa. Tällaisia tiloja ovat

 • yleisten tilaisuuksien katokset tai katsomot tai muut tilaisuuden seuraamiseen välittömästi tarkoitetut tilat, joissa osallistujat oleskelevat paikoillaan
 • päiväkotien ja oppilaitosten ulkotilat
 • lastensuojelulain tai mielenterveyslain nojalla alle 18-vuotiaille hoitoa antavien laitosten ulkoalueet
 • leikkikentät
 • yleiset uimarannat (ns. EU-uimarannat) toukokuun alusta syyskuun loppuun

Savutonta tupakkatuotetta (esimerkiksi nuuska) ei saa käyttää päiväkotien ja oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa.

Ravintola voi sallia tupakoinnin terassillaan, jos vähintään kaksi terassin tasopintaa on jätetty avoimeksi. Tupakansavua ei kuitenkaan saa kulkeutua alueille, joissa tupakointi on kielletty eli esimerkiksi ravintolan sisälle, muihin liikehuoneistoihin tai asuinkiinteistöihin.

Oulun seudun ympäristötoimi valvoo tupakointikieltojen ja rajoitusten noudattamista muun valvonnan yhteydessä esimerkiksi EU-uimarannoilla sekä päiväkotien ja koulujen sisätiloissa ja ulkoalueilla.

Tupakointitilat

Tupakointi on sallittu ravintoloiden sisätiloissa vain erillisessä tupakointitilassa. Tupakointia on poltettavaksi tai muutoin kuumennettavaksi tarkoitettujen tupakkatuotteiden käyttäminen. Tupakointia on myös esimerkiksi poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden ja sähkösavukkeen käyttäminen.

Tupakointitila vaatii rakennusluvan rakennusvalvonnalta. Teknisistä vaatimuksista voit kysyä lisätietoja rakennusvalvonnasta.

 • Tupakointitilaa saa käyttää vain tupakointiin, sinne ei saa tarjoilla eikä siellä saa nauttia ruokaa eikä juomaa eikä sinne saa järjestää muitakaan oheistoimintoja.
 • Tupakointitilan vähimmäiskoko on 7 m².
 • Tupakansavu ei saa levitä tilan ulkopuolelle.
 • Tupakointitila tai poistoilmakanava on varustettava kiinteällä mittalaitteella, josta tilan poistoilmavirta voidaan tarkastaa tupakointitilan ulkopuolelta.
 • Tupakointitilan ilmanvaihto on tarkastettava säännöllisesti ja havainnoista on pidettävä kirjaa.
 • Ravitsemisliikkeen tupakointitila on rakennettava niin, että sitä voidaan valvoa tilan ulkopuolelta, tai valvonta on järjestettävä muulla tavalla.
 • Toimijalla on oltava omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tupakointitilan toimivuus varmistetaan ja miten tupakointitilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa sen ulkopuolelta.

Oulun seudun ympäristötoimi tekee valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia ravintoloiden tupakointitiloihin.

Lisätietoa tupakointitiloista löytyy Valviran Tupakointikiellot -sivulta