Ilmakuva jokisuistosta, vasemmalla Hartaanselänranta, keskellä Toivoniemi ja oikealla Kuusisaari.

Oulun kaupungin ympäristöohjelman raportointi 2023 on julkaistu

16.04.2024

Oulun kaupunginhallitus on käsitellyt kaupungin ympäristöohjelman toteumaraportin 2023. Ympäristöohjelman tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain mittareilla, jotka koskevat mm. kestävää maankäyttöä, liikkumista, energiatehokkuutta, luonnon monimuotoisuuden huomioimista ja kaupunkiorganisaation vastuullisuutta.

Ympäristöohjelma päivitettiin 2023 vastaamaan uuden Kaupunkistrategia Oulu 2030 tavoitteita. Ympäristöohjelman painopisteet ovat: Kaupunkimme kehittyy kestävästi, Toimimme resurssiviisaasti, Luonto on voimavaramme ja Edistämme ympäristövastuullisuutta.

 

Koulujen ja kauppojen saavutettavuus parani

Asemakaava-alueille rakennettujen asuntojen osuus pysyi edellisten vuosien tapaan korkeana. Täydennysrakentamisen osuus asemakaava-alueiden asuntotuotannosta pieneni edelliseen vuoteen verrattuna, mutta ylitti edelleen tavoitteen. Keskeisistä julkisista palveluista peruskoulujen saavutettavuus parani. Koulusta 300 ja 700 metrin etäisyydellä asuvien 7–12-vuotiaiden oululaisten osuus kasvoi reilulla prosentilla. Kauppojen saavutettavuus vastaavilla etäisyyksillä kasvoi myös muutamilla prosenteilla.

Kestävän liikkumisen edistämistä kaupungissa ohjaa vuonna 2021 hyväksytty Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP). Sen myötä jatkettiin Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimista ja keskustan liikenteen yleissuunnitelman valmistelua. Seudullisen pyöräilyn pääreittisuunnitelman laatiminen käynnistettiin. Joukkoliikenteen kokonaismatkamäärä nousi uuteen ennätykseensä 10,1 miljoonaan. 

 

Sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutukset kaupungin rakennuksissa laskivat

Vuonna 2023 kaupungin omissa kiinteistöissä tuotettiin uusiutuvaa energiaa yhteensä 7 136 MWh, mikä on suunnilleen saman verran kuin edellisenä vuonna. Kaupunki siirtyi vuoden aikana käyttämään omissa palvelurakennuksissaan hiilineutraalia kaukolämpöä. Sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutukset kaupungin omistamissa rakennuksissa laskivat edellisestä vuodesta. Asutuksen vedenkulutus laski 7 litralla vuorokaudessa per asukas.

Rakennusvalvonnan ennakko-ohjauksen avulla saavutettiin jälleen laskennallisia säästöjä mm. uudisrakennusten taloussähkön ja lämmön kulutuksessa. Vuonna 2023 uusien asuinrakennusten keskimääräinen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) oli 24,7 prosenttia vaatimustasoa parempi (vuonna 2022 20 %). Uutena asiana seurataan korjausrakentamiseen liittyviä tunnuslukuja. Vuonna 2023 korjausrakentamisen lupia myönnettiin 637 ja luvitettuja neliöitä oli yhteensä 37 198.

Energiana hyödynnetyn polttokelpoisen jätteen kokonaismäärä laski 2023. Asukasta kohti jätettä syntyi 169 kilogrammaa, laskua edellisvuodesta oli 18 kilogrammaa. Erilliskerätyn asumisen biojätteen kokonaismäärä pysyi edellisvuosien tasolla eli 28 kilogrammassa asukasta kohden.

Biokaasulla tuotetun lämmön ja sähkön määrällä korvattiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä 1,3 miljoonan öljylitran verran. Fossiilisia liikennepolttoaineita korvattiin biokaasulla noin 988 000 litran edestä.

Oulun Energia Oy:n tavoitteena on oman energiantuotannon hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä ja tavoitetta kohti edettiin suunnitellusti. Vuonna 2023 kaukolämmön tuotannon energianlähteistä puun osuus kasvoi ja turpeen osuus pieneni edelleen. 

 

Retkeily- ja virkistysreitteihin panostettiin

Oulun alueen ulkoilureittien ja lähivirkistysalueiden käyttöaste jatkui korkeana. Retkeily- ja virkistysalueiden ylläpitoon käytetyt määrärahat nousivat edellisvuodesta 45 prosenttia. Merkittävimpiä kunnostusurakoista oli Koitelin Sahasaaren pitkospuureitin uudistaminen esteettömäksi. Myös Letonniemen luontopolun pitkospuureitti uusittiin ja sitä jatkettiin noin 400 metrillä.

Valaistujen kuntoreittien lähellä asuvien asukkaiden määrä pysyi edellisvuoden tasolla: hieman yli puolet asukkaista asui enintään 700 metrin ja vajaa viidesosa enintään 300 metrin päässä valaistusta kuntoreitistä. Uutena mittarina ympäristöohjelmassa seurataan viheralueiden saavutettavuutta. Lähes 90 prosenttia asukkaista asuu alle 700 metrin etäisyydellä ja reilu 70 prosenttia alle 300 metrin etäisyydellä vähintään 1,5 hehtaarin viheralueesta.

Vuosille 2024–2033 ajoittuva kaupungin omistamien metsien hoito- ja käyttösuunnitelma valmistui. Metsänhoitotöiden ohjeistusta päivitettiin niin säästöpuiden kuin lehtipuumäärän lisäämisen suhteen. Ylikiimingin Alavuoton Lavasuolle tehtiin kaupungin ensimmäinen soiden ennallistamissuunnitelma (90 ha) ja työt aloitettiin loppuvuodesta puiden poistolla ja ojien patoamisella.

Äiti ja kaksi lasta keskellä viljelypalstaa. Toisella lapsella kastelukannu.

Ilmanlaatu valtaosin hyvä ja vesistökuormitus väheni

Vuonna 2023 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä: asuinalueilla 92 prosenttia ajasta ja keskustassa 84 prosenttia ajasta. Tyydyttävää ilmanlaatu oli asuinalueilla 7 prosenttia ajasta ja keskustassa 14 prosenttia ajasta. Hengitettävien hiukkasten pitoisuudet olivat ajoittain keskustassa edellisvuotta suurempia. Vuoden aikana toteutettiin pientaloalueen bentso(a)pyreenin mittauskampanja. Bentso(a)pyreeni on yhdiste, jota muodostuu erityisesti puun pienpoltossa.

Meluntorjuntasuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutettiin jatkamalla Kaijonharjussa rakenteellista meluntorjuntaa Kaijonlahdentien liittymän läheisyydessä. Melua alentavina toimenpiteinä asetettiin myös uusia alueellisia nopeusrajoituksia Herukkaan, Siikasaareen ja Yli-Iihin (30 km/h). 

Kaupungin omistamien vesialueiden hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitettiin. Kaijonlahden valuma-alueen tulevia kunnostustoimenpiteitä valmisteltiin. Kaupunkiympäristöpalveluissa laadittiin kaupungin sisäinen toimintamalli ja ohje happamien sulfaattimaiden hallintaan. 

Yhdyskunnan jätevesien kuormitus väheni selvästi edellisvuoteen nähden.

 

Luonnon monimuotoisuusselvityksen toimenpiteet etenivät

Luonnonsuojelualueiden osuus maapinta-alasta kasvoi noin 115 hehtaarin verran. Vuonna 2022 valmistuneen Luonnon monimuotoisuuden periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet -selvityksen toimenpiteet etenivät esimerkiksi poistamalla haitallisia vieraslajeja ja perustamalla niittyjä. 

Oulun kaupunki sai rahoitusta TUPAS-hankkeelle eli Turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistamiseen ja kestävään jatkokäyttöön Oulussa. Oulun Energia Oy:n turvetuotannosta poistuneita alueita muutettiin kosteikoiksi 65 hehtaaria ja tuhkalannoitettiin kasvittumisen ja metsittämisen edistämiseksi 1000 hehtaaria.

Vuonna 2023 käynnistettiin Oulun kaupungin viherrakenneselvitys ja yleissuunnitelma (VISU). Työssä päivitetään keskeisen kaupunkialueen osalta vuonna 2014 laadittua VILMO-suunnitelmaa ja kiinnitetään entistä enemmän huomiota ekologisiin verkostoihin, virkistysarvoihin, viheralueiden luonteeseen sekä tulevaisuuden tavoitteisiin. Viherkerroin-työkalu otettiin käyttöön kaavoituksessa. 

 

Kestävää tulevaisuutta edistettiin eri-ikäisten kanssa 

Kestävän tulevaisuuden opinvirta -käsikirja julkaistiin alkuvuodesta 2023. Käsikirja sisältää tavoitteet luontosuhteen vahvistamiseen, kiertotalouteen sekä ilmasto-osaamiseen varhaiskasvatuksesta aikuisuuteen. Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja nuorisopalvelujen henkilökuntaa koulutettiin käsikirjan teemoihin. Ohjattuihin ympäristökasvatustapahtumiin osallistui yli 14 200 henkilöä.

Kaupunki osallistui useisiin ympäristöohjelman tavoitteita edistäviin kampanjoihin, kuten valtakunnalliseen Miljoona muovipussia -tempaukseen ja Mahanpuruja muovista -kampanjaan. 

Kaupungin henkilökunnalle järjestettiin ekotukitoiminnan peruskoulutus. Ekotukihenkilöiden määrä laski noin puoleen edellisvuodesta osan henkilöstöstä siirryttyä hyvinvointialueelle. Osana ekotukitoimintaa toteutettiin kemikaalien vähentämiseen ja niiden haittojen tunnistamiseen liittyvä kampanja.

Euroopan kestävin kulttuuripääkaupunki -hankkeessa etsittiin vähähiilisiä ratkaisuja tapahtumien järjestämiseen ja julkaistiin Kestävän tapahtumatuotannon opas. 

 

Linkkejä

Ympäristöohjelma: Ympäristöohjelma (ouka.fi)

Ympäristöohjelman seuranta: Ympäristöohjelman seuranta (ouka.fi)

Ympäristöohjelman toteumaraportti 2023: Ympäristöohjelman toteuma 2023 (ouka.fi)