Oulun kaupungin ympäristöohjelman raportointi vuodelta 2021 on julkaistu

12.04.2022

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ympäristöohjelman toteumaraportin vuodelta 2021. Vuonna 2019 hyväksytyn ympäristöohjelman tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ohjelmassa asetetuilla mittareilla, jotka koskevat mm. kestävää maankäyttöä, liikkumista, energiatehokkuutta, luonnon monimuotoisuuden huomioimista ja kaupunkiorganisaation vastuullisuutta.

Ympäristöohjelman painopisteet ovat: kasvamme kestävästi, toimimme resurssiviisaasti, luonto on voimavaramme ja edistämme ympäristövastuullisuutta, joiden mukaisesti vuoden 2021 aikana toteutetut keskeiset toimenpiteet ja mittareiden seurantatiedot on raportoitu. Suurin osa mittareista on numeerisia, mutta mukana on myös sanallisesti raportoitavia mittareita. Mittareiden lisäksi raportissa nostetaan esiin hallintokuntien, liikelaitosten ja kaupungin omistamien yhtiöiden toteuttamia ympäristöohjelmaa tukevia toimenpiteitä.

Maikkulan baana valmistui ja keskustan täydennysrakentaminen eteni

Keskeisten julkisten palveluiden saavutettavuus säilyi aiempien vuosien tasolla. Asemakaava-alueille rakennettujen rakennusten ja asuntojen osuus pysyi edellisten vuosien tapaan korkeana. Asukkaiden määrä keskustassa ja määritellyillä täydennysrakentamisalueilla kasvoi 501 henkilöllä. Oulun kaupungin keskusta-alueen täydennysrakentaminen eteni 16 hankkeen voimin Oulun Maankäytön toteuttamisohjelman (MATO) mukaisesti.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi joukkoliikenteen matkamääriin myös vuonna 2021. Kokonaismatkamäärä nousi aavistuksen vuodesta 2020, mutta oli edelleen lähes 40 % pienempi kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Maikkulan baana valmistui ja seuraavana toteutettavan Kembaanan suunnittelu eteni. Ympäristöohjelmaan kirjattu kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP) valmistui. Suunnitelman avulla pyritään mm. edistämään kestävien kulkumuotojen osuutta ja parantamaan kaupunkitilojen viihtyvyyttä.

Energiatehokkuutta parannettiin ja kiertotaloudelle valmistui tiekartta

Kaukolämmön tuotannon energianlähteistä puun osuus nousi edellisvuodesta merkittävästi, kun taas turpeen osuus pienentyi selvästi.

Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamista jatkettiin. Uusiutuvan energian käytön osuutta lisättiin mm. vaihtamalla lämmitysmuotoja kaupungin kiinteistöissä. Kiertokaaren jätteenkäsittelytoiminnoista syntyvällä biokaasulla korvattiin 1,3 miljoonaa litraa fossiilisia polttoaineita.

Kaikki polttokelpoinen jäte ja biojäte ohjattiin hyötykäyttöön. Jätteenpolttolaitokselle toimitetun polttokelpoisen jätteen määrä asukasta kohti laski selvästi edellisvuodesta. Erilliskerätyn biojätteen määrä puolestaan nousi hieman.

Kiertotalouden tiekartta valmistui laajan yhteistyön tuloksena. Tiekartan visiona on luoda Oulusta oppivin kiertotalouskaupunki vuoteen 2030 mennessä kehittämällä ja toteuttamalla kestäviä elämäntapoja yhdessä yritysten, kaupunkilaisten sekä muiden sidosryhmien kanssa.

Hulevesiohjelma valmistui ja meluselvityksen laatiminen aloitettiin

Vuonna 2021 puolet asukkaista asui enintään 700 metrin ja vajaa viidesosa enintään 300 metrin päässä valaistusta kuntoreitistä.

Ympäristöohjelmaan kirjattu hulevesiohjelma valmistui. Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen periaatteiden, tavoitteiden ja toimenpiteiden laatiminen jatkui. Vuoden 2021 aikana toteutettiin mm. sidosryhmä- ja asiakaskyselyt sekä järjestettiin työpajat asiantuntijoille ja päättäjille.

Ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä, joskin keskustassa käynnissä olevista purku- ja rakennustyömaista aiheutuva pölyäminen näkyi aiempia vuosia korkeampana erittäin huonojen tai huonojen ilmanlaatutuntien määränä. Koronarajoituksista aiheutunut autoliikenteen väheneminen näkyi kuitenkin edelleen parempana ilmanlaatuna pandemiaa edeltäneeseen tilanteeseen verrattuna.

EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) edellyttämän meluselvityksen laatiminen tie- ja raideliikenteen osalta aloitettiin.

Vesistökunnostusta Kaijonlahden valuma-alueella ja uusi lietteenkäsittelyrakennus Taskilaan

Kuivasjärven Kaijonlahden valuma-alueen kunnostus aloitettiin laajentamalla Ruskonojan laskeutusallasta sekä rakentamalla ensimmäinen osa Ruskonojan kosteikosta.

Yhdyskunnan jätevesien kuormitus oli hieman tarkastelujakson keskiarvon yläpuolella. Sekaviemäröityjen alueiden osuus ja viemäriverkoston vuotovesiprosentti laskivat. Oulun Veden Taskilan puhdistamon uusi lietteenkäsittelyrakennus laitteistoineen otettiin käyttöön.

Ympäristötietoisuutta edistettiin tapahtumilla ja hankkeilla

Ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen tapahtumiin osallistuttiin poikkeusvuodesta huolimatta aktiivisesti. Vuonna 2019 alkanut Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke jatkui. Keväällä järjestettiin "Toivon Agenda 2030" ja "Luetaan yhdessä "-tapahtumat, jotka kokosivat yhteensä yli 15 000 osallistujaa. Oulun Agenda 2030 -tavoitteista laadittiin varhaiskasvatussuunnitelman "Agenda" -materiaali. Kestävän kehityksen oppimispolun päivittäminen käynnistyi syksyllä. Oulun kaupunginkirjasto voitti "Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä" -hankkeellaan kansainvälisen "IFLA Green Library Award 2021" -tunnustuksen.

BusinessOulu jatkoi kestävän kehityksen ja kiertotalouden teemojen edistämistä mm. Työn Taitajat ja CarbonWise -hankkeissa. Ruokahävikkiä vähennettiin mm. Hyvinvointipalveluiden Rapro-projektissa ja Prikka kiertoon -hankkeessa, jossa Tilapalvelut oli aktiivisesti mukana. Tilapalvelut käynnisti vuoden aikana myös “Kestävä ruoka” -yhteistyön Oulun Tuotantokeittiö Oy:n kanssa.

Vuoden aikana järjestettiin ekotukitoiminnan peruskoulutus ja seitsemän jatkokoulutustilaisuutta. Ekotukihenkilöiden määrä kasvoi neljällätoista.

Ympäristöystävällisempiä ajoneuvohankintoja

Ympäristöasiat huomioidaan kaupungin eri toimialoilla myös ajoneuvo- ja työkonehankintojen kohdalla.

Vuonna 2021 esimeriksi Tilapalvelut hankki käyttöönsä viisi täyssähköautoa ja kaksi ladattavaa hybridiä sekä uusiutuvaa dieseliä käyttävän kirjastoauton. Tilapalveluiden toiminnassa käytetystä polttoaineesta 73 % oli uusiutuvaa dieseliä.

Linkkejä

www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ymparistoohjelma

www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ymparistoohjelmanseuranta