Oulun kaupungin ympäristöohjelman raportointi vuodelta 2022 on julkaistu

12.04.2023

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt kaupungin ympäristöohjelman toteumaraportin vuodelta 2022. Vuonna 2019 hyväksytyn ympäristöohjelman tavoitteena on hyvän ympäristön tilan säilyttäminen ja kaupungin elinvoimaisuuden tukeminen. Tavoitteiden toteutumista seurataan vuosittain ohjelmassa asetetuilla mittareilla, jotka koskevat mm. kestävää maankäyttöä, liikkumista, energiatehokkuutta, luonnon monimuotoisuuden huomioimista ja kaupunkiorganisaation vastuullisuutta.

Ympäristöohjelman painopisteet ovat: kasvamme kestävästi, toimimme resurssiviisaasti, luonto on voimavaramme ja edistämme ympäristövastuullisuutta.

Ympäristöohjelman päivitystyö on parhaillaan käynnissä. Päivityksessä hyödynnetään ohjelman vuonna 2022 toteutetun väliarvioinnin tuloksia sekä päivitetään ohjelma vastaamaan Kaupunkistrategia Oulu 2030 tavoitteita.

Kembaanan 1-vaihe valmistui ja päiväkotien saavutettavuus parani

Vuoden 2022 aikana asukkaiden määrä keskustan läheisillä täydennysrakentamisalueilla, Alppila-Keskusta-Kontinkangas-Höyhtyä, kasvoi 362 henkilöllä, ollen vuoden lopussa 56 601 henkilöä. Tavoitteena on saavuttaa kyseisen alueen asukasmääräksi vuoteen 2025 mennessä 60 000 asukasta.

Keskeisistä julkisista palveluista päiväkotien saavutettavuus parani selvästi vuoden aikana. Vuoden 2022 lopussa 66 % kuntalaisista saavutti päiväkodin 700 m etäisyydellä kotoa ja 300 m etäisyydellä päiväkodista asui 24 % kuntalaisista. Peruskoulujen saavutettavuus puolestaan heikkeni. Muiden palveluiden osalta tilanne pysyi ennallaan tai parani hieman.

Kestävän liikkumisen edistämistä kaupungissa ohjaa vuonna 2021 hyväksytty Kestävän kaupunkiliikkumisen suunnitelma (SUMP). Joukkoliikenteen kokonaismatkamäärä nousi selvästi ja oli enää vajaa 13 % pienempi kuin pandemiaa edeltävänä vuonna 2019. Pyöräbaanaa oli vuoden lopulla valmiina 14 km ja Kembaanan 1-vaihe valmistui. Nallibaanan ja Hiukkabaanan osalta laadittiin yleissuunnitelmat ja käynnistettiin rakennussuunnittelu. Keskustaan lisättiin 300 kpl runkolukittavia pyöräpaikkoja.

Asukaslukuun suhteutettujen liikennekäytössä olevien henkilöautojen määrä laski ensimmäistä kertaa pitkään aikaan. Vuonna 2022 niitä oli 446 kpl/ 1000 asukasta kohti eli 10 autoa vähemmän kuin vuonna 2021.

Energiatehokkuutta parannettiin ja kiertotaloutta edistettiin monin tavoin

Oulun Energia kiristi strategiseksi tavoitteekseen oman energiantuotannon hiilineutraalisuuden vuoteen 2030 mennessä. Kaukolämmön tuotannon energianlähteistä puun ja jätepolttoaineen osuudet kasvoivat ja turpeen osuus pieneni.

Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamista jatkettiin. Tilapalveluiden hallinnoimiin kiinteistöihin tehdyillä energiatehokkuustoimenpiteillä säästettiin vuoden aikana noin 9,1 GWh energiaa.  Toimenpiteisiin sisältyi mm. sisälämpötilojen laskeminen yhdellä asteella, uimahallien saunojen käyttörajoituksia, koulujen ja päiväkotien ulkovalojen sammuttamista öisin. Sähkön, lämmön ja veden ominaiskulutukset kaupungin omistamissa rakennuksissa laskivat edellisestä vuodesta.

Biokaasulla tuotetun lämmön ja sähkön määrällä korvattiin fossiilisten polttoaineiden käyttöä 1,4 miljoonan öljylitran verran. Biokaasua tankattiin Ruskon biokaasun tankkausasemalta liikennepolttoaineeksi yli 956 000 bensalitraa vastaava määrä.

Rakennusvalvonnan ennakko-ohjauksen avulla saavutettiin jälleen laskennallisia säästöjä mm. uudisrakennusten taloussähkön ja lämmön kulutuksessa. Vuonna 2022 uusien asuinrakennusten keskimääräinen laskennallinen kokonaisenergiankulutus (E-luku) oli 20 % ja ominaislämpöhäviö 11 % vaatimustasoa parempi. 

Kaikki polttokelpoinen jäte ja biojäte ohjattiin hyötykäyttöön. Energiana hyödynnetyn polttokelpoisen jätteen kokonaismäärä laski myös vuonna 2022. Asukasta kohden laskua edellisvuoteen oli noin 15 kg eli noin 8 %.

Kiertotalouden edistämistä kaupungissa ohjaa vuonna 2021 hyväksytty Kiertotalouden tiekartta. Massa- ja materiaalikoordinaation toimintamallin kehittäminen Oulun kaupungille –hankkeelle myönnettiin Ympäristöministeriön avustusta. Kiertokaari Oy:llä käynnistyi koetoimintana multa- ja kasvualustatuotteiden valmistus. Oulun Satama Oy on antanut mahdollisuuden rakennusliikkeille kuljettaa kaupunkialueen rakennustyömailta puhtaita maamassoja sataman läjitysaltaisiin. Oulun Energian kiertotalousyksikkö yhtiöitettiin Syklo Oy:ksi.

Vesistökunnostusta toteutettiin Niilesjärven valuma-alueella ja hulevesien laatua selvitettiin

Vuonna 2021 valmistunutta hulevesiohjelmaa toteutettiin suunnitelman mukaan. Kuormittavien hulevesien laatua tutkittiin Oulun kaupunkivedet hankkeessa, jonka tutkimusraportti on valmistunut.

Oulun kaupunki toteuttaa omistamiensa vesistöjen kunnostustoimenpiteitä laaditun kunnostusohjelman ja sen sisältämän prioriteettijärjestyksen mukaisesti. Vuonna 2022 konkreettisia kunnostustoimenpiteitä toteutettiin Niilesjärven valuma-alueella.

Kaupungin omien metsien hoito- ja käyttösuunnitelman päivitystyötä jatkettiin osallistamalla sidosryhmiä ja kaupungin asukkaita. Luonnon monimuotoisuuden periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet -selvitys valmistui ja esiteltiin yhdyskuntalautakunnalle kesällä 2022.

Vuonna 2022 yli puolet (52 %) asukkaista asui enintään 700 metrin ja vajaa viidesosa enintään 300 metrin päässä valaistusta kuntoreitistä.

Oulun alueen ulkoilureitit ja lähivirkistysalueet olivat aktiivisessa käytössä vuoden aikana, joka näkyi esimerkiksi reittien nopeana kulumisena ja kovana polttopuumenekkinä. Korkeaan käyttöasteeseen vastattiin muun muassa päivittämällä retkeilyrakenteiden hoito- ja käyttösuunnitelma, perusparantamalla suosituimpia reittejä ja lisäämällä nuotiopaikkoja.

Meluselvitys valmistui ja jätevesikuormitus pieneni

Vuonna 2022 ilmanlaatu oli Oulussa valtaosin hyvä. Erittäin huonojen tai huonojen ilmanlaatutuntien määrä laski selvästi vuodesta 2021, jolloin etenkin keskustassa oli käynnissä pölyämistä aiheuttavia purku- ja rakennustyömaita.

EU:n ympäristömeludirektiivin (2002/49/EY) edellyttämän meluselvityksen laatiminen tie- ja raideliikenteen osalta valmistui. Rakenteellisen meluntorjunnan toimenpiteitä toteutettiin mm. Kaijonharjussa Kaijonlahdentien liittymäjärjestelyjen yhteydessä sekä Oulunsalon taajamassa.

Yhdyskunnan jätevesien kuormitus väheni merkittävästi edellisvuoteen nähden. Myös vesihuoltoverkostojen kuntoa kuvaavien vesijohtovuotojen ja viemäritukosten määrät laskivat. ​Lisäksi viemäriverkoston vuotovesiprosentti ja sekaviemäröityjen alueiden osuus pienenivät.

Ympäristötietoisuutta edistettiin tapahtumilla ja hankkeilla

Vuonna 2022 ympäristötietoisuutta edistäviin tapahtumiin osallistui yli 11 000 henkilöä.

Sivistys- ja kulttuuripalvelut laati vuoden 2022 aikana kestävän tulevaisuuden opinvirran, jonka tavoitteena on ekososiaalisesti sivistyneet oululaiset. Opinvirran kolme keskeistä teemaa ovat luontosuhde, kiertotalous ja ilmasto-osaaminen. Vuonna 2019 alkanut Ilmastonmuutos lukioihin! -hanke päättyi ja sitä jatkaa Kestävä opinvirta -lukiohanke.

Ympäristöasiat on huomioitu useissa Oulun kaupungin hankintasopimuksissa. Vuonna 2022 uusiutuvien polttoaineiden osuus kaupungin omissa kuljetuksissa osuus oli n. 12 %, mikä on jonkin verran edellisvuotta vähemmän. Luvussa ovat mukana Infran ja Tilapalveluiden käyttämät polttoaineet.

Linkkejä

Ympäristöohjelma: https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ymparistoohjelma

Ympäristöohjelman seuranta: https://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/ymparistoohjelmanseuranta