Yrityksille

Oulun alueella on monipuolista teolli­suutta, jonka sivutuotteena valmistuu hyödyn­tä­mis­kel­poisia sivuvirtoja. Materiaalin hyötykäyttöä rajoit­tavana tekijänä on kuitenkin nähty toimintaan soveltuvan alueen puute. Oulun kaupunki haluaa olla mukana edistämässä kierto­ta­louden toimin­tae­del­ly­tyksiä Oulun seudulla. Välimaan alueelta voidaan myöntää suunnit­te­lu­va­rauksia useammalle materiaalien kierrä­tykseen erikois­tu­neelle toimijalle. Tavoitteena on saada teolli­suuden sivuvirrat ja rakenta­misessa syntyvät ylijäämämaat tehokkaasti kiertoon.

Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava sekä Uuden Oulun yleiskaava mahdollistavat kiertotalousalueen perustamisen Välimaalle. Alueen toimijoilla on mahdollisuus liittyä Kiimingintien varteen rakennettavaan siirtoviemäriin. Alueen kehittämisen lähtökohtana ovat materiaalitehokkuus sekä uudet innovatiiviset ratkaisut ja tuotteet.

Välimaan alue sijaitsee Oulussa Kiimingintien (mt 849) varrella noin 6 km Kiimingin taajamasta pohjoiseen. Oulun keskustasta Välimaalle on matkaa noin 28 km. Alueen pinta-ala on noin 150 hehtaaria.