Avoin data

Oulun kaupunki jakaa tietoaineistojaan maksutta julkiseen käyttöön. Näitä tietoaineistoja kutsutaan avoimeksi dataksi. Tavoitteena on lisätä avointa julkista tietoa kansalaisten, yritysten, yhteisöjen, oppilaitoksien ja tutkijoiden hyödynnettäväksi. 

Avoimella datalla tarkoitetaan dataa,

  • joka on vapaasti eri tahojen käytettävissä sellaisenaan tai
  • joka on julkaistu koneluettavassa muodossa niin, että muut järjestelmät pystyvät hyödyntämään sitä.

Tietojen avaamisen tavoitteita ovat mm. toiminnan läpinäkyvyyden, avoimuuden ja demokratian edistäminen sekä kaupungin palvelujen ja elinkeinoelämän kehittäminen.

Oulun kaupungin dataportaali

Oulun kaupungin avoimet tietoaineistot jaetaan taulukkomuodossa tiedostoina tai avoimia rajapintoja hyödyntäen osoitteessa data.ouka.fi.

Oulun jakamat aineistot kerätään kerran vuorokaudessa automaattisesti valtakunnalliseen avoindata.fi -portaaliin. Näin kaupungin jakamat aineistot on helpompi löytää.

Dataportaali on toteutettu yhdessä muiden Suomen suurimpien kaupunkien kanssa. Teemme yhteistyötä myös uusien tietoaineistojen avaamisessa ja muussa avoimeen dataan liittyvässä työssä.

Linkkejä muualle

avoinkoodi.fi - Listaus kotimaan valtionhallinnon, kuntasektorin sekä opetusalan ohjelmistoista, joiden lähdekoodi on julkisesti saatavilla

avoinrajapinta.fi - Tietoa avoimista ohjelmistorajapinnoista

CitySDK - Open, harmonized APIs (englanniksi, in English) 

EU:n avoimen datan portaali (englanniksi, in English)

Github/6Aika - Kuuden suurimman kaupungin yhteisiä rajapintamääritelmiä ja ohjeistuksia.

hri.fi - Pääkaupunkiseudun avoin data.

Lipas-liikuntapaikat -  Lipas on valtakunnallinen ja julkinen liikunnan paikkatietojärjestelmä, jota ylläpitää Jyväskylän yliopisto.

Lounaispaikka - Lounais-Suomen paikkatietoverkosto.

Paikkatietoikkuna -avoin paikkatieto

SeutuNet - Business Oulu

StatFIN-tilastotietokanta (Tilastokeskus)

Tampereen kaupungin avoin data

Turun kaupungin avoin data

Lisätietoja