Oppilaaksioton periaatteet

Oulun kaupungin oppilaaksioton periaatteet 1.1.2020 alkaen

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on vahvistanut perusopetuksen oppilaaksiotossa sovellettavat periaatteet (19.12.2019 §189).

Lähikoulu

Lähikoululla tarkoitetaan sitä oppilaan omalla oppilasalueella tai lähialueella sijaitsevaa koulua, jonka aluepäällikkö osoittaa oppilaalle kouluksi ja jota oppilaalla on oikeus käydä. Lähikouluksi ei aina osoiteta maantieteellisesti lähintä koulua. Lähikoulu ja lähin koulu voivat siis olla eri asia.

Lähikoulu määräytyy oppilaan väestörekisteriin merkityn virallisen asuinpaikan mukaan. Oppilasalueiden raja-alueilla oppilaiden sijoittumista kouluihin tarkastellaan vuosittain. Oppilaalle voidaan osoittaa koulupaikka myös toisen oppilasalueen (lähialueen) koulusta.

Oppilaiden kotikunta

Oulun kaupungin peruskouluihin otetaan oppilaita, joiden asuinkunta on Oulu. Saamen kielen täydentävään opetukseen sekä kansainväliseen kouluun voidaan ottaa myös vieraskuntalaisia oppilaita kuntien välisen sopimuksen mukaan. Erityisistä oppilashuollollisista syistä tai vaikean vammaisuuden perusteella voidaan myös muille luokille ottaa vieraskuntalaisia oppilaita. Erikoisluokille otetaan oppilaita, joiden kotikunta on Oulu.

Päätös oppilaaksiotosta

Alueen rehtorit sijoittavat oppilaat aluepäällikön johdolla kouluihin sivistys- ja kulttuurilautakunnan vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Oppilaaksiotto tehdään erikseen vuosiluokille 1-6 ja 7-9. Oulun normaalikoulun rehtorit osallistuvat keskisen ja pohjoisen alueen oppilaiden sijoittamiseen.

Oulun normaalikoulun oppilaaksiotossa sovelletaan peruskoulua korvaavia kouluja ja harjoittelukoulujen oppilaaksi ottoa koskevaa siirtymäsäännöstä (POL 54 §).

Aluepäällikkö tekee lähikoulun osoittamispäätöksen. Aluepäällikön päätökseen merkitään päätöksen perustelut. Päätökseen liitetään perusopetuslain 42 §:n mukaiset muutoksenhakuohjeet.

Lähikoulun osoittaminen oppilaalle

Oppilaalle osoitetaan koulupaikka lähikoulusta. Lähikoulu on jokin oppilaan kotipaikan mukaisen oppilasalueen tai lähialueen kouluista. Rehtori päättää oppilaiden sijoittamisesta pää- ja sivukouluun.

Oppilaille osoitetaan lähikoulu seuraavassa järjestyksessä seuraavien perusteiden mukaisesti:

1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy
Huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto ennen lähikoulupäätöksen tekemistä.

2. Sisaruusperuste

 • Oppilaalle osoitetaan sama lähikoulu, jossa samassa kotiosoitteessa asuva sisarus on oppilaana.
 • Sisaruusperuste koskee yhtenäisperuskoulussa vuosiluokilla 1-6 olevia sisaruksia.
 • Sisaruusperustetta ei sovelleta, mikäli sisarus on tullut valituksi kansainväliseen kouluun, erikoisluokalle, hakemuksesta toiseen kouluun tai sijoitettu erityisen tuen päätöksellä toiseen kouluun.

3. Koulumatka

 • Ensin osoitetaan lähikoulu niille oppilaille, joiden kotipaikan lähellä on vain yksi turvallisen ja lyhyen matkan päässä oleva koulu.
 • Muille oppilaille osoitetaan lähikoulu siten, että koulumatkat ovat turvallisia ja lyhyitä, ja oppilaat jakautuvat alueen kouluihin ja ryhmiin tasapainoisesti. Lähikoulua osoitettaessa otetaan huomioon kouluissa ja ryhmissä vallitsevat tapauskohtaiset olosuhteet (esim. koulun tilat ja resurssit sekä ryhmän koko ja kokoonpano). Koulutuksen järjestäjä voi perustellusta syystä poiketa edellä mainituista perusteista.

4. A-kieli
Oppilaan aloittaman A-kielen (A1, A2) opiskelu jatkuu 7. luokalla. Oppilaalle osoitetaan koulupaikka sellaisesta koulusta, jossa A-kielen opiskelu voi jatkua. A-kielen opiskelu voi jatkua omassa koulussa, jossakin toisessa oman oppilasalueen koulussa tai toisen oppilasalueen koulussa. A-kielen opiskelun järjestämisen tavasta päättää rehtori.

Toiseen kouluun

Huoltaja voi hakea lapselleen koulupaikkaa myös muusta kuin oppilaalle osoitetusta lähikoulusta. Oppilaan saadessa koulupaikan ns. toissijaisesta koulusta, huoltaja vastaa kuljetuskustannuksista.

Mikäli oppilaita otetaan hakemuksesta toiseen kouluun, ei toissijainen oppilaaksiotto saa kasvattaa luokkakokoa 22 oppilasta suuremmaksi.

Oppilaat valitaan seuraavassa järjestyksessä:

 1. Terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy
  Huoltajan on toimitettava asiantuntijalausunto ennen koulupäätöksen tekemistä.
 2. A-kieli
  Oppilaan aloittaman A-kielen (A1, A2) opiskelu jatkuu 7. luokalla. Oppilaalle osoitetaan koulupaikka sellaisesta koulusta, jossa A-kielen opiskelu voi jatkua. A-kielen opiskelu voi jatkua omassa koulussa tai jossakin toisessa oman oppilasalueen koulussa tai toisen oppilasalueen koulussa. A-kielen opiskelun järjestämisen tavasta päättää rehtori.
 3. Koulumatka
  Muille oppilaille osoitetaan koulu siten, että oppilaat jakautuvat lähialueen kouluihin ja ryhmiin tasapainoisesti ottaen huomioon kouluissa ja ryhmissä vallitsevat tapauskohtaiset olosuhteet (esim. koulun tilat ja resurssit sekä ryhmän koko ja kokoonpano).
 4. Muut mahdolliset syyt
  Tarvittaessa käytetään arvontaa kriteerien 1,2 ja 3 sisällä, mikäli hakijoita on enemmän kuin ryhmään mahtuu.

Mikäli hakijoita voidaan vielä kriteerien 1, 2 ja 3 perusteella hakeneiden jälkeen ottaa ryhmään, arvotaan muilla syillä toissijaiseen koulupaikkaan hakeneet oppilaat. Mikäli oppilaalle ei voida osoittaa koulupaikkaa toiselta oppilasalueelta hakemuksen mukaisesti, osoitetaan hänelle lähikoulu omalta oppilasalueelta määriteltyjen perusteiden mukaisesti.

Erikoisluokat

Erikoisluokille (kuvataide-, musiikki- ja liikuntaluokat) valitaan oppilaat hakemuksen ja valintakokeen perusteella. Erikoisluokalle valitaan oppilaita, joiden kotikunta on Oulu. Oppilaan ottamisesta erikoisluokalle päättää aluepäällikkö sivistys- ja kulttuurilautakunnan erikseen vahvistamien kriteerien mukaisesti. Erikoisluokalle hakeutuminen ja sijoittuminen toteutetaan sivistys- ja kulttuurilautakunnan erikseen päättämien periaatteiden mukaan. Huoltaja vastaa oppilaan kuljetuskustannuksista.

Kansainvälinen koulu

Oulun kansainvälisessä koulussa toimii vuosiluokat 1.–9. Kansainvälinen koulu on tarkoitettu lapsille, joiden kielitaito on riittävä englannin kielellä opiskeluun. Oppilaat valitaan hakemuksen ja valintakokeen perusteella. Vieraskuntalaisten oppilaiden valinta kansainväliseen kouluun edellyttää aina kuntien välistä sopimusta.

Oppilaaksiotto erityiskouluun

Kaupungin erityiskoulun osalta koko kaupunki on yhtenä oppilasalueena.

Oppilaaksiotto valmistavaan opetukseen

Maahanmuuttajataustainen oppilas, jolla ei ole riittävää suomen kielen taitoa yleisopetuksen ryhmässä opiskelemiseen, aloittaa koulupolkunsa perusopetukseen valmistavassa opetuksessa. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen osalta koko kaupunki on yhtenä oppilasalueena. Muilta osin maahanmuuttajien oppilaaksi oton periaatteissa noudatetaan lähikouluperiaatetta. Maahanmuuttajien koulusijoituksessa otetaan huomioon oppilaiden erilaiset kieli- ja kulttuuritaustat, ikä, aikaisempi koulunkäynti, saavutetut oppimistulokset ja -valmiudet.

Asuinpaikan vaihto kesken peruskoulun

Jos oppilas vaihtaa kaupungin sisällä asuinpaikkaa, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan 6. luokan tai 9. luokan loppuun asti tehdyn oppilaaksioton mukaan, mikäli huoltaja huolehtii mahdollisista kuljetuskustannuksista. Jos oppilas on huostaan otettu ja sijoitettu toiseen kuntaan, hän voi jatkaa koulunkäyntiä entisessä koulussaan peruskoulun loppuun asti.

Asuinkunnan vaihto kesken peruskoulun

Jos oppilas vaihtaa asuinkuntaa kesken peruskoulun, hän voi jatkaa koulunkäyntiä Oulun kaupungin peruskoulussa kuluvan lukuvuoden loppuun asti, mikäli huoltaja huolehtii kuljetuskustannuksista.