Metsien hoito

Oulu on Suomen suurin kuntametsien omistaja. Omistamme metsätalousmaata noin 19 500 hehtaaria (ha), josta 610 ha sijaitsee Utajärvellä, Juorkunassa. Metsätalousmaasta noin 3 200 ha on kitu- ja joutomaita, turvesoita, leveitä sähkölinjoja, teitä yms.  

Metsä- ja suoluontoa on suojeltu n. 1 300 ha:n alalla (sis. metsälain mukaiset arvokkaat elinympäristöt), joka on n. 7 % metsätalousmaan pinta-alasta.  Luonnonsuojelualueiden pinta-ala pieneni Sanginjoen ulkometsän myynnin ja lahjoituksen myötä, mutta käytännössä suojelualueiden pinta-ala kasvoi Oulussa noin 2 200 hehtaarilla. Suojelualueiden lisäksi toimenpiteiden ulkopuolelle jääviä Arvometsiä on noin 900 hehtaaria.

Oulun kaupungin metsissä on puuta n. 2 milj. m3 ja keskitilavuus metsämaalla on 139 m3/ha sisältäen suojelualueet ja arvometsät. Puusto on hyvässä kasvuvaiheessa ja se tulee kasvamaan noin kolmanneksen seuraavan 20 vuoden aikana. Puuston kasvun metsämaalla arvioidaan olevan noin 73 000 m3 ja keskikasvun 5,0 m3/ha/vuosi. Metsistä tuotetaan puutavaraa tehtaille ja sahoille vuosittain n. 40 000 m3. Tämän lisäksi kaupunkialueelta kerätyt hakkuutähteet menevät energiakäyttöön lämpövoimalaitoksille, lähinnä Toppilaan. Osa risuista haketetaan kaupungin puistojen kukkapenkeille ja pensasryhmille katemateriaaliksi sekä luontopolkujen päällysmateriaaliksi. Kaupungin metsien tämänhetkinen hiilivarasto on 2,7 milj. t CO2.

Kaupungilla on metsien hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2024–2033, jossa puustolaskentojen lisäksi on esitetty toimenpiteitä suunnitelmakaudelle liittyen niin ilmastonmuutokseen valmistautumiseen kuin luonnon monimuotoisuuden parantamiseen. Metsien hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä toteutettiin kaupunkilaisten osallistaminen virtuaalisen metsäkävelyn muodossa. Sen kautta voi tutustua kaupungin metsien hoitoon ja tavoitteisiin. 

Metsien hoitoon ja metsänhoidossa käytettäviin vesiensuojeluratkaisuihin voi käydä tutustumassa Metsäkeskuksen ja OAMK:n kanssa yhteistyönä toteutettujen tarinakarttojen välityksellä.

Eri-ikäisrakenteinen hoidettu metsä Hiirosen kaupunginosassa.

Metsien hoito

Metsiä hoidetaan kestävän käytön periaatteella harvennus- ja uudistushakkuin. Muita metsänhoitotyölajeja ovat puiden istutus tai kylvö ja niihin liittyvä maanmuokkaus sekä taimikonhoito, kunnostusojitukset ja metsäautoteiden kunnossapito.

Metsien hoitoa ohjaavat metsä- ja luonnonsuojelulait, hyvän metsänhoidon suositukset sekä PEFC-metsäsertifioinnin kriteerit.

Oulun kaupungin metsistä noin 4 500 ha sijaitsee asemakaava-alueella, jossa metsien hoidossa korostuvat virkistys-, suoja-, maisema- ja turvallisuusnäkökohdat. 

Taajama-alueilla metsien käsittelyyn johtavia syitä ovat mm.

  • puuston kunto ja hoidon tarve; ylitiheys ym. => hoidon tavoitteena on kasvukunnon säilyttäminen ja monipuolinen metsäluonto
  • asukkaiden tarpeet ja toiveet
  • vesoittuminen, pajukot
  • myrskytuhojen korjuu.

Taajama-alueilla metsänhoitotöitä on suunniteltu tekeväksi seuraavien vuosien aikana alla mainituilla asuinalueille:

2024: Kanta-Oulu: Oinaansuo, Kuivasjärvi, Ahvenoja

          Haukipudas: Kiviniemi

          Ylikiiminki: Joloskylä

2025: Kanta-Oulu: Pateniemi, Rajakylä

          Haukipudas: Asemakylä

          Kiiminki: Välikylä

2026: Kanta-Oulu: Herukka

          Haukipudas: Keskusta

          Ylikiiminki: Keskusta

2027: Kanta-Oulu: Iinatti, Kaakkuri

Yllä mainittu työjärjestys ja aikataulut voivat muuttua vuosien varrella riippuen miten työt etenevät. Työt tehdään pääsiassa metsurityönä ja lumisena talvena sekä kelirikkoaikaan voi olla pitkiäkin taukoja.

Puunkaato- ja metsänhoitotoiveet asemakaava-alueella

Kaupungin metsäalueiden puunkaato- ja metsänhoitotoiveet käsitellään ensisijaisesti palautekanavan kautta osoitteessa. Palautteeseen tulee liittää selkeät kuvat ja tiedot.

Kaupungille esitetään vuosittain satoja erilaisia toiveita ja katsomme jokaisen niistä tapauskohtaisesti ja kirjaamme toteutettavissa olevat toiveet ylös. Ensisijaisesti pyrimme toteuttamaan toiveita asuinalueiden metsänhoitourakoiden yhteydessä, mutta myös pienempiä toiveita tehdään erikseen työtilanteen ja resurssien mukaan. Tällä hetkellä aikataulu erillisille työkohteille on 1-3 vuotta. Vaaralliset puut kaadamme nopeammalla aikataululla. Terveitä puita ei luokitella sellaisiksi, vaikka ne kaatuessaan yltäisivät rakennuksiin. Mikäli kaatunut puu todetaan terveeksi, sen aiheuttamat vahingot korvataan mahdollisesti asukkaan kotivakuutuksesta. Myöskään varjostaminen, aurinkopaneelien asentaminen, roskaaminen tai muut vastaavat syyt eivät ole perusteita kiireelliseen kaatamiseen.

Tapauskohtaisesti voimme antaa luvan yksittäisten puiden omatoimiseen kaatamiseen sekä tontin reunan siistimiseen vesakosta ja pajukosta. Erikseen toteutettavissa puunkaatotöissä asukkailla on mahdollisuus ostaa kaadettu puutavara polttopuuksi. Oksamassa jää asukkaiden hävitettäväksi.

Mikäli kaadettavaksi toivotut puut sijaitsevat taloyhtiön tontin reunalla, tulee taloyhtiön toimittaa hallituksen pöytäkirja puunkaatotoiveiden käsittelystä asukkaiden mielipiteen kuulemiseksi ja ristiriitojen välttämiseksi. Pöytäkirja ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki toiveet toteutuisivat, joten on suositeltavaa tiedustella toiveiden toteutettavuus ja aikataulu etukäteen.

Puuston hoito yksityisellä ja vuokratontilla

Vuokratonttien, joiden puusto kuuluu vuokraoikeuteen, sekä yksityisomistuksessa olevien tonttien puuston hoidosta ja kustannuksista vastaa vuokraaja tai maanomistaja. Puun kaatoon tarvitaan aina maisematyölupa, joka haetaan rakennusvalvonnasta.Puut kuuluvat tontin vuokraajalle/omistajalle. Tontin vuokraaja/omistaja voi kaatoluvan saatuaan suorittaa puuston kaato- ja muut hoitotoimenpiteet omatoimisesti, tilaamansa yrittäjän toimesta tai tilata työn Oulun Infra -liikelaitoksesta.