Turvesoiden ennallistaminen

Kuva suolta, jossa pieniä puun taimia

Turvetuotannossa olleita alueita tulee lähivuosien aikana poistumaan tuotannosta ja palautumaan takaisin maanomistajille. Näiden alueiden ennallistaminen ja muu jatkokäyttö tulee suunnitella kestävästi, jotta alueiden ilmastopäästöt saadaan hallintaan. Kestävästi toteutetulla jatkokäytöllä voi olla myös positiivinen vaikutus alueiden ja niiden lähialueiden luonnon monimuotoisuuteen.

TUPAS-hanke

Oulun kaupungin omistamalla alueella on käynnistynyt Turvetuotannosta poistuvien alueiden ennallistaminen ja kestävä jatkokäyttö-TUPAS -hanke. Hanke toteuttaa Oulun kaupunkistrategiaa 2030 ja ympäristöohjelmaa, tukee niiden ympäristövastuullisuuden sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ja ennallistamisen tavoitteita sekä edistää hiilineutraalille kaupungille asetun päämäärän saavuttamista. 

TUPAS-hankkeen tavoitteena on tuottaa kestävä toimintamalli turvetuotannosta palautuvien alueiden ennallistamiseen ja kestävän jatkokäytön suunnitteluun, eri jatkokäyttövaihtoehtojen vertailuun ja arvottamiseen sekä eri sidosryhmien tiedottamiseen, osallistamiseen ja yhteistoiminnan tukemiseen. 

Varsinaisten ennallistamistöiden toteutuksesta saadaan uutta tietotaitoa ja kokemusta niin kaupunkiorganisaation rakennuttajille ja tilaajille kuin paikallistason toimijoille, kuten urakoitsijoille. 

Hankkeessa toteutettavat ennallistamiskohteet toimivat myös erittäin tärkeinä tutkimuskohteina ilmastopäästöjen, vesistövaikutusten ja luonnon monimuotoisuuden palautumisen osalta. Tutkimustietoa tuottavat TUPAS-hankkeeseen liittyvät tutkimuslaitosten JTF-rahoitteiset hankkeet.

Hankeviestintä (videomateriaali, uutiset, somejutut, yleisötilaisuudet, maastoretki, tiedepolku) tuottaa tietoa turvetuotannon historiasta, tapahtuvasta rakennemuutoksesta, nykyisestä ennallistamisvaiheesta sekä kestävästä jatkokäytöstä. Viestintämateriaali suunnataan koulujen, oppilaitosten, alueella matkailevien, sidosryhmien ja kaikkien kuntalaisten käyttöön.

TUPAS-hanke vaihe 1

TUPAS-hanke vaihe 2

Lisätietoja hankkeesta 

  • Juha Peuraniemi, vastuullinen johtaja
  • Mervi Uusimäki, projektipäällikkö
  • Satu Pietola, ympäristöasiantuntija

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ouka.fi.

kartta

Turvesuon, Miehonsuon ja Haarasuon sijainti Sanginjoen valuma-alueella.

Ahvensuon kartta

Ahvensuon sijainti Iijoen valuma-alueella.

Logot Euroopan union osarahoittama, Ely-keskus ja Oulu