ÄI11 Tekstien tulkinta 2 (2 op)

Tavoitteet  

Moduulin tavoitteena on, että opiskelija  
• syventää kriittistä ja kulttuurista lukutaitoaan  
• osaa analysoida, tulkita ja arvioida erilaisia, monimuotoisia tekstejä  
• ymmärtää tekstin tavoitteiden ja kontekstin merkityksen tekstien tulkinnassa  
• osaa esittää ja perustella tulkintansa teksteistä tarkoituksenmukaisia käsitteitä käyttäen.

 

Keskeiset sisällöt

• monimuotoisten asia- ja mediatekstien ja fiktiivisten tekstien analyysi ja tulkinnan rakentaminen sekä käsitteiden käyttö  
• erilaisia tapoja tulkita tekstejä  
• tekstin sijoittaminen tilanne- ja kulttuurikontekstiinsa  
• monimuotoisten tekstien tavat rakentaa merkityksiä, esimerkiksi ilmaisutavat ja -muodot sekä rakenteet